Scroll to navigation

KILLALL(1) Polecenia użytkownika KILLALL(1)

NAZWA

killall - kończy procesy o danej nazwie

SKŁADNIA

killall [-Z, --context pattern] [-e, --exact] [-g, --process-group] [-i, --interactive] [-n, --ns PID] [-o, --older-than TIME] [-q, --quiet] [-r, --regexp] [-s, --signal SIGNAL-SIGNAL] [-u, --user user] [-v, --verbose] [-w, --wait] [-y, --younger-than TIME] [-I, --ignore-case] [-V, --version] [--] name ...
killall -l
killall -V, --version

OPIS

killall wysyła sygnał do wszystkich procesów wymienionych w linii poleceń. Jeżeli nie podano nazwy sygnału, wysyłany jest sygnał SIGTERM.

Sygnały mogą być określane za pomocą nazwy (np. -HUP lub -SIGHUP), numeru (np. -1) albo opcji -s.

Jeżeli nazwa polecenia nie jest wyrażeniem regularnym (opcja -r i zawiera ukośnik (/), sygnał wysyłany będzie do procesów wykonujących to polecenie, niezależnie od ich nazwy.

killall zwraca zerowy kod wyjścia, jeżeli dla każdego podanego polecenia przynajmniej jeden proces został zabity (zakończony) lub nie wypisano poleceń i przynajmniej jeden proces został dopasowany do kryteriów wyszukiwania -u i -Z. W przeciwnym razie killall zwraca niezerowy kod wyjścia.

Proces killall nigdy nie zabija samego siebie (chociaż może zabić inne procesy killall).

OPCJE

Wymusza dokładne dopasowanie bardzo długich nazw. Jeżeli nazwa polecenia jest dłuższa niż 15 znaków, jej pełna postać może być niedostępna. W tym przypadku killall zabije wszystkie procesy, których nazwa polecenia zgadza się z podaną w pierwszych 15 znakach. Po podaniu opcji -e takie procesy są pomijane. Program informuje o każdym takim przypadku, jeżeli dodatkowo podano opcję -v.
Dopasowuje nazwy procesów, ignorując różnice w wielkości liter.
Zabija grupę procesów, do której należy podany proces. Sygnał jest wysyłany tylko raz do danej grupy, nawet wtedy gdy w linii poleceń podano kilka procesów należących do tej samej grupy procesów.
Pyta o zgodę przed zabiciem każdego procesu.
Wypisuje wszystkie znane nazwy sygnałów.
Match against the PID namespace of the given PID. The default is to match against all namespaces.
Dopasowuje wyłącznie procesy, które są starsze od (zostały uruchomione przed) podanego czasu. Czas jest określony jako liczba zmiennoprzecinkowa wraz z jednostką. Jednostkami są s (sekundy), m (minuty), h (godziny), d (dni), w (tygodnie), M (miesiące) i y (lata).
Nie wypisuje odnośnego komunikatu, gdy nie zabito żadnego procesu.
Interpretuje wzorzec nazwy procesu jako rozszerzone wyrażenie regularne POSIX, zgodnie z regex(3).
Wysyła podany sygnał zamiast SIGTERM.
Zabija wyłącznie procesy, których właścicielem jest podany użytkownik. Nazwy poleceń są opcjonalne.
Wypisuje komunikat o każdym udanym wysłaniu sygnału.
Wyświetla informacje o wersji.
Czeka, aż wszystkie zabite procesy zakończą działanie. killall sprawdza co sekundę, czy któryś z zabitych procesów jeszcze istnieje i kończy działanie dopiero, gdy wszystkie skończą pracę. Proszę zauważyć, że killall może czekać bez końca, gdy sygnał został zignorowany, nie zadziałał lub proces przeszedł do stanu zombie.
Dopasowuje wyłącznie procesy, które są młodsze niż (zostały uruchomione po) podany czas. Czas jest określony jako liczba zmiennoprzecinkowa wraz z jednostką. Jednostkami są s (sekundy), m (minuty), h (godziny), d (dni), w (tygodnie), M (miesiące) i y (lata).
(SELinux Only) Specify security context: kill only processes having security context that match with given extended regular expression pattern. Must precede other arguments on the command line. Command names are optional.

PLIKI

/proc
lokalizacja systemu plików proc

ZNANE PROBLEMY

Zabijanie procesów na podstawie nazwy pliku działa tylko wtedy, gdy plik wykonywalny jest podczas wykonywania w stanie otwartym.

Wydanie polecenia killall nazwa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami na systemach nielinuksowych, zwłaszcza gdy zostanie wydane przez uprzywilejowanego użytkownika.

killall -w nie wykrywa sytuacji, w której proces znika i zostaje zastąpiony przez inny z tym samym numerem PID.

Jeśli proces zmieni swą nazwę, killall może nie być w stanie prawidłowo jej dopasować.

killall posiada limit nazw, które można mu podać w wierszu polecenia. Jest to rozmiar liczby typu unsigned long, pomnożony przez 8. W przypadku większości systemów 32-bitowych jest to 32 i podobnie, w przypadku systemów 64-bitowych jest to zwykle 64.

ZOBACZ TAKŻE

kill(1), fuser(1), pgrep(1), pidof(1), pkill(1), ps(1), kill(2), regex(3).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

6 maja 2018 r. psmisc