Scroll to navigation

PSTREE(1) Polecenia użytkownika PSTREE(1)

NAZWA

pstree - wyświetla drzewo procesów

SKŁADNIA

pstree [-a, --arguments] [-c, --compact-not] [-C, --color attr] [-g, --show-pgids] [-h, --highlight-all, -Hpid, --highlight-pid pid] [-l, --long] [-n, --numeric-sort] [-N, --ns-sort ns] [-p, --show-pids] [-s, --show-parents] [-S, --ns-changes] [-t, --thread-names] [-T, --hide-threads] [-u, --uid-changes] [-Z, --security-context] [-A, --ascii, -G, --vt100, -U, --unicode] [pid, user]
pstree -V, --version

OPIS

pstree pokazuje uruchomione procesy w formie drzewa. Korzeń tego drzewa znajduje się albo w pid albo w init, jeśli pid pominięto. Jeżeli podano nazwę użytkownika, to pokazywane są wszystkie drzewa procesów zakorzenione w procesach tego użytkownika.

pstree wizualnie łączy identyczne gałęzie umieszczając je w nawiasach kwadratowych i poprzedzając liczbą powtórzeń, na przykład:


init-+-getty
|-getty
|-getty
`-getty
staje się

init---4*[getty]

Wątki potomne procesu są przypisane do procesu rodzica i są pokazywane jako nazwa procesu w nawiasach klamrowych, na przykład:


icecast2---13*[{icecast2}]

Jeśli pstree zostanie wywołany jako pstree.x11, to będzie czekał na naciśnięcie przez użytkownika klawisza enter. Jest to użyteczne, kiedy pstree jest uruchomiony w xterminalu.

Niektóre jądra lub parametry montowania, takie jak opcja hidepid systemu procfs, będą ukrywały pewne informacje dla niektórych procesów. W takich sytuacjach pstree spróbuje zbudować drzewo bez tych informacji i pokaże znaki zapytania zamiast nazw procesów.

OPCJE

Pokazuje argumenty wiersza poleceń. Jeżeli wiersz poleceń procesu jest przeniesiony na partycję wymiany (swapped out), to proces ten jest pokazywany w nawiasach. -a niejawnie wyłącza formę zwartą dla procesów, ale nie dla wątków.
Używa znaków ASCII do rysowania drzewa.
Wyłącza formę zwartą identycznych poddrzew. Domyślnie, jeśli jest to możliwe, poddrzewa są łączone.
Color the process name by given attribute. Currently pstree only accepts age which colors by process age. Processes newer than 60 seconds are green, newer than an hour yellow and the remaining red.
Pokazuje identyfikatory grup procesów (PGID). Wyświetlane są jako liczby dziesiętne w nawiasach po każdej nazwie procesu. -g niejawnie wyłącza formę zwartą. Jeśli wyświetlane są zarówno identyfikatory procesów, jak i identyfikatory grup procesów, to najpierw są pokazywane identyfikatory procesów.
Posługuje się znakami ramek VT100.
Wyróżnia podświetleniem (highlighting) bieżący proces i jego przodków. Nie działa, jeśli terminal nie obsługuje wyróżnienia albo w pokazywanym poddrzewie nie występuje proces bieżący ani żaden z jego przodków.
Podobne do -h, ale wyróżnia podany proces. Inaczej niż przy -h, pstree zawodzi, gdy posłużono się -H, a wyróżnianie nie jest dostępne.
Wyświetla długie wiersze. Domyślnie wiersze są obcinane albo do wartości zmiennej środowiskowej COLUMNS albo do szerokości ekranu. Jeśli żadna z tych metod nie zadziała, to używana jest wartość domyślna 132 kolumn.
Sortuje procesy o tym samym przodku w kolejności PID zamiast według nazwy (sortowanie numeryczne).
Pokazuje indywidualne drzewa dla każdej podanej przestrzeni nazw lub dla każdego podanego typu. Dostępne typy to: ipc, mnt, net, pid, user, uts. Zwyczajni użytkownicy nie mają dostępu do informacji o procesach innych użytkowników, tak więc wyjście tej opcji będzie ograniczone.
Pokazuje identyfikatory procesów (PID). Wyświetlane są jako liczby dziesiętne w nawiasach po każdej nazwie procesu. -p niejawnie wyłącza formę zwartą.
Pokazuje rodzica podanego procesu.
Pokazuje zamienianie się przestrzeni nazw. Podobnie do opcji -N wyjście jest ograniczone, jeśli pstree jest uruchomiony przez zwykłego użytkownika.
Show full names for threads when available.
Hide threads and only show processes.
Pokazuje zamienianie się uid. W przypadku, gdy identyfikator użytkownika procesu różni się od identyfikatora użytkownika jego rodzica, nowy uid pokazywany jest w nawiasach po nazwie.
Posługuje się znakami ramek UTF-8 (Unicode). Pod Linuksem 1.1-54 i nowszym, tryb UTF-8 wprowadzany jest na konsoli przez echo -e ' 33%8' i opuszczany przez echo -e ' 33%@'.
Wyświetla informacje o wersji.
(SELinux) Show security context for each process. This flag will only work if pstree is compiled with SELinux support.

PLIKI

/proc
położenie systemu plików proc

BŁĘDY

Niektóre zestawy znaków mogą być niekompatybilne ze znakami VT100.

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), top(1).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

23 października 2019 r. psmisc