Scroll to navigation

rint(3) Library Functions Manual rint(3)

NAZWA

nearbyint, nearbyintf, nearbyintl, rint, rintf, rintl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double nearbyint(double x);
float nearbyintf(float x);
long double nearbyintl(long double x);
double rint(double x);
float rintf(float x);
long double rintl(long double x);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

nearbyint(), nearbyintf(), nearbyintl():


_POSIX_C_SOURCE >= 200112L || _ISOC99_SOURCE

rint():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

rintf(), rintl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje nearbyint(), nearbyintf() oraz nearbyintl() zaokrąglają swoje argumenty do wartości całkowitej w postaci zmiennoprzecinkowej, korzystając z bieżącego kierunku zaokrąglania (patrz fesetround(3)) i nie powodując wystąpienia wyjątku inexact. Gdy bieżących kierunkiem zaokrąglania jest do najbliższej, w przypadkach połówkowych funkcje te zaokrąglają do całkowitej parzystej, zgodnie z IEEE-754.

Funkcje rint(), rintf() oraz rintl() robią to samo, ale powodują wystąpienie wyjątku inexact (FE_INEXACT, wystąpienie wyjątku można sprawdzić za pomocą fetestexcept(3)), gdy wynik ma inną wartość niż argument.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą.

Jeśli x jest całkowite, +0, -0, NaN lub nieskończoność, to zwracane jest x.

BŁĘDY

Nie występują. POSIX.1-2001 dokumentuje błąd zakresu przy przepełnieniu — patrz UWAGI.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
nearbyint(), nearbyintf(), nearbyintl(), rint(), rintf(), rintl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

SUSv2 and POSIX.1-2001 contain text about overflow (which might set errno to ERANGE, or raise an FE_OVERFLOW exception). In practice, the result cannot overflow on any current machine, so this error-handling stuff is just nonsense. (More precisely, overflow can happen only when the maximum value of the exponent is smaller than the number of mantissa bits. For the IEEE-754 standard 32-bit and 64-bit floating-point numbers the maximum value of the exponent is 127 (respectively, 1023), and the number of mantissa bits including the implicit bit is 24 (respectively, 53).)

Aby przechowywać zaokrągloną wartość w typie całkowitym, należy użyć jednej z funkcji opisanych w podręczniku lrint(3).

ZOBACZ TAKŻE

ceil(3), floor(3), lrint(3), round(3), trunc(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03