Scroll to navigation

puts(3) Library Functions Manual puts(3)

NAZWA

fputc, fputs, putc, putchar, puts - wyprowadzanie znaków i łańcuchów

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
int fputc(int c, FILE *stream);
int putc(int c, FILE *stream);
int putchar(int c);
int fputs(const char *restrict s, FILE *restrict stream);
int puts(const char *s);

OPIS

fputc() zapisuje znak c, rzutowany na unsigned char, do strumienia stream.

putc() jest równoważne fputc() poza tym, że może być zaimplementowane jako makro, które przetwarza wyrażenie stream więcej niż raz.

putchar(c) jest równoważny putc(c, stdout).

fputs() writes the string s to stream, without its terminating null byte ('\0').

puts() zapisuje łańcuch s oraz kończący znak nowej linii do stdout.

Wywołania opisanych tu funkcji dla danego strumienia wyjściowego można mieszać pomiędzy sobą, jak też można je mieszać z wywołaniami innych funkcji wyjściowych z biblioteki stdio, dla tego samego strumienia wyjściowego.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

fputc(), putc(), and putchar() return the character written as an unsigned char cast to an int or EOF on error.

puts() i fputs() zwracają liczbę nieujemną w przypadku pomyślnego zakończenia lub EOF w przypadku błędu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fputc(), fputs(), putc(), putchar(), puts() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

BŁĘDY

Nie jest zalecane łączenie wywołań funkcji wyjściowych z biblioteki stdio z niskopoziomowymi wywołaniami write(2) dla tego samego deskryptora pliku stowarzyszonego z tym samym strumieniem wyjściowym. Wyniki takich działań są niezdefiniowane i bardzo prawdopodobne, że będą się różnić od oczekiwanych.

ZOBACZ TAKŻE

write(2), ferror(3), fgets(3), fopen(3), fputwc(3), fputws(3), fseek(3), fwrite(3), putwchar(3), scanf(3), unlocked_stdio(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03