Scroll to navigation

wcpcpy(3) Library Functions Manual wcpcpy(3)

NAZWA

wcpcpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków i zwraca wskaźnik do jego końca

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wchar_t *wcpcpy(wchar_t *restrict dest, const wchar_t *restrict src);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcpcpy():


Od glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcpcpy() jest odpowiednikiem stpcpy(3) dla szerokich znaków. Kopiuje łańcuch znaków z src łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') do tablicy wskazanej przez dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić.

Programista musi zapewnić, by w dest było miejsce na co najmniej wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcpcpy() zwraca wskaźnik do końca łańcucha szerokich znaków w dest, tzn. wskaźnik do kończącego szerokiego znaku null.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcpcpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

strcpy(3), wcscpy(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03