Scroll to navigation

y0(3) Library Functions Manual y0(3)

NAZWA

y0, y0f, y0l, y1, y1f, y1l, yn, ynf, ynl - funkcje Bessela drugiego rodzaju

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double y0(double x);
double y1(double x);
double yn(int n, double x);
float y0f(float x);
float y1f(float x);
float ynf(int n, float x);
long double y0l(long double x);
long double y1l(long double x);
long double ynl(int n, long double x);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

y0(), y1(), yn():


_XOPEN_SOURCE
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

y0f(), y0l(), y1f(), y1l(), ynf(), ynl():


_XOPEN_SOURCE >= 600
|| (_ISOC99_SOURCE && _XOPEN_SOURCE)
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

Funkcje y0() i y1() zwracają wartość w punkcie x funkcji Bessela drugiego rodzaju rzędów, odpowiednio, 0 i 1. Funkcja yn() zwraca wartość w punkcie x funkcji Bessela drugiego rodzaju rzędu n.

Wartość x musi być dodatnia.

Funkcje y0f(), y1f() i ynf() są wersjami przyjmującymi i zwracającymi wartości float. y01(), y1l() i ynl() są wersjami funkcji przyjmującymi i zwracającymi wartości long double.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odpowiednie wartości funkcji Bessela drugiego rodzaju dla argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest ujemne, występuje błąd dziedziny i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL. (POSIX.1-2001 w tych wypadkach zezwala również na zwracanie NaN).

Jeśli x jest równe 0.0, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają -HUGE_VAL, -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje zwracają 0.0.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL. (POSIX.1-2001 w tych wypadkach zezwala również na zwracanie 0.0).

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
errno is set to ERANGE and an FE_DIVBYZERO exception is raised (but see BUGS).
errno jest ustawiane na ERANGE. fetestexcept(3) nie zwraca wyjątku FE_UNDERFLOW w takim wypadku.
errno is set to ERANGE (but see BUGS). An overflow floating-point exception (FE_OVERFLOW) is raised.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
y0(), y0f(), y0l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne
y1(), y1f(), y1l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne
yn(), ynf(), ynl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

Funkcje zwracające wartość typu double są zgodne z SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008. Pozostałe funkcje są funkcjami niestandardowymi istniejącymi także w systemach BSD.

USTERKI

Before glibc 2.19, these functions misdiagnosed pole errors: errno was set to EDOM, instead of ERANGE and no FE_DIVBYZERO exception was raised.

Before glibc 2.17, did not set errno for "range error: result underflow".

In glibc 2.3.2 and earlier, these functions do not raise an invalid floating-point exception (FE_INVALID) when a domain error occurs.

ZOBACZ TAKŻE

j0(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03