Scroll to navigation

DIFF(1) Εντολές Χρήστη DIFF(1)

ΟΝΟΜΑ

diff - σύγκριση αρχείων γραμμή προς γραμμή

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

diff [ΕΠΙΛΟΓΗ]... ΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύγκριση αρχείων γραμμή προς γραμμή.

Υποχρεωτικά ορίσματα στις μακρές επιλογές είναι υποχρεωτικά και στις κοντέςεπιλογές επίσης.

Δημιουργία ενός κανονικού `diff' (προεπιλογή)
αποτέλεσμα στην έξοδο μόνο αν τ' αρχεία διαφέρουν
Ειδοποιεί όταν δύο αρχεία είναι ίδια
output NUM (default 3) lines of copied context
output NUM (default 3) lines of unified context
εμφανίζει ένα ed(1) script
Δημιουργία αρχείου «diff» σε μορφή RCS
έξοδος σε δυο στήλες
Έξοδος με το πολύ ΑΡ στήλες εκτύπωσης (προεπιλογή 130).
Εμφάνιση στην αριστερή στήλη των κοινών γραμμών
Οι ταυτόσημες γραμμές δεν εμφανίζονται
εμφάνιση σε ποιά συνάρτηση C βρίσκεται κάθε αλλαγή
-F, --show-function-line=RE
εμφάνιση του πιο πρόσφατου ταιριάσματος γραμμής RE
χρήση LABEL αντί ονόματος αρχείου και timestamp (μπορεί να επαναληφθεί)
Μετατροπή στηλοθετών σε διαστήματα στην έξοδο
στοίχιση των στηλοθετών με την επιπρόσθεση ενός στην αρχή
Ο αριθμός διαστημάτων του στηλοθέτη είναι NUM (προεπιλογή 8) στήλες
απάλειψη διαστήματος ή στ/θέτη πριν από κενές γραμμές στην έξοδο
Έξοδος δια μέσου του pr(1) για αρίθμηση
Αναδρομική σύγκριση όσων υποκαταλόγων βρεθούν
μην ακολουθείς συμβολικούς συνδέσμους
-N, --new-file
Θεωρεί τα απόντα αρχεία ως κενά
Θεωρεί τα απόντα πρώτα αρχεία ως κενά
αγνοεί τις διαφορές λόγω πεζών-κεφαλαίων κατά τη σύγκριση ονομάτων αρχείων.
λαμβάνει υπ' όψιν τις διαφορές λόγω πεζών-κεφαλαίων κατά τη σύγκριση ονομάτων αρχείων
εξαίρεση αρχείων με όνομα που ταιριάζει με PAT
Εξαίρεση αρχείων με όνομα που ταιράζει με τα ονόματα που βρίσκονται στο ΑΡΧΕΙΟ
Εκκίνηση σύγκρισης καταλόγων από το ΑΡΧΕΙΟ
Σύγκριση ΑΡΧΕΙΟ1 με όλους τους τελεστέους· ΑΡΧΕΙΟ1 μπορεί να είναι κατάλογος
Σύγκριση όλων των τελεστέων στο ΑΡΧΕΙΟ2· ΑΡΧΕΙΟ2 μπορεί να είναι κατάλογος
Αγνοεί τις διαφορές λόγω πεζών-κεφαλαίων στα περιεχόμενα των αρχείων
-E, --ignore-tab-expansion
Αγνοεί αλλαγές οφειλόμενες στη στηλοθέτηση
αγνοεί το λευκό διάστημα στο τέλος γραμμής
αγνοεί αλλαγές οφειλόμενες στον αριθμό λευκών διαστημάτων
Αγνοεί όλα τα λευκά διαστήματα.
Αγνοεί αλλαγές οφειλόμενες στις λευκές γραμμές
Αγνοεί αλλαγές που οι γραμμές τους ταιριάζουν με RE.
Θεωρεί όλα τα αρχεία ως κείμενο
Απαλειφή του χαρακτήρα επιστροφής στην είσοδο
Έξοδος συγχωνευμένου αρχείου με τις διαφορές «#ifdef ΟΝΟΜΑ».
μορφοποίηση ομάδων εισόδου GTYPE με GFMT.
μορφοποίηση όλων των γραμμών εισόδου με LFMT
μορφοποίηση γραμμών εισόδου LTYPE με LFMT.
Αυτές οι επιλογές μορφής παρέχουν λεπτομερή έλεγχο πάνω στην έξοδο
του diff, γενικεύοντας -D/--ifdef.
GTYPE είναι LTYPE ή «changed».
GFMT (μόνο) μπορεί να περιέχει:
%<
για να δηλώνει γραμμές από το ΑΡΧΕΙΟ1
%>
για να δηλώνει γραμμές από το ΑΡΧΕΙΟ2
%=
για να δηλώνει ταυτόσημες γραμμές μεταξύ των ΑΡΧΕΙΟ1 και ΑΡΧΕΙΟ2
%[-][ΠΛΑΤΟΣ][.[PREC]]{doxX}ΓΡΑΜΜΑ
προδιαγραφές του ΓΡΑΜΜΑτος στο στύλ της printf(1)
ως ακολούθως γιά τη νέα ομάδα ενώ με πεζά για τη παλαιά ομάδα:
αριθμός πρώτης γραμμής
αριθμός τελευταίας γραμμής
αριθμός γραμμών = L-F+1
F-1
L+1
%(A=B?T:E)
αν A ίσον B τότε T αλλιώς E
LFMT (μόνο) μπορεί να περιέχει:
%L
για το περιεχόμενο της γραμμής
%l
για το περιεχόμενο της γραμμής χωρίς το τέλος γραμμής
%[-][ΠΛΑΤΟΣ][.[PREC]]{doxX}n
την προδιαγραφή του αριθμού γραμμής εισόδου κατά τη μορφή της printf(1)
GFMT και LFMT μπορεί να περιέχουν:
%%
%
%c'C'
το μοναδικό χαρακτήρα C
%c'\OOO'
το χαρακτήρα με οκταδικό κωδικό OOO
το χαρακτήρα C (οι άλλοι χαρακτήρες αναπαριστούν τον εαυτόν τους)
προσπάθεια εύρεσης μικρότερου συνόλου αλλαγών
Διατηρεί ΑΡ γραμμές με ταυτόσημα προθέματα κι επιθέματα.
Υποθέτει μεγάλα αρχεία με πολλές σκόρπιες μικροαλλαγές.
color output; WHEN is 'never', 'always', or 'auto'; plain --color means --color='auto'
τα προς χρήση χρώματα όταν η επιλογή --color έχει ενεργοποιηθεί, PALETTE είναι
εμφάνιση αυτής εδώ της βοήθειας κι έξοδος
εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης κι έξοδος

ΑΡΧΕΙΑ είναι «ΑΡΧΕΙΟ1 ΑΡΧΕΙΟ2» ή «ΚΑΤ1 ΚΑΤ2» ή «ΚΑΤ ΑΡΧΕΙΟ...» ή «ΑΡΧΕΙΟ...ΚΑΤ». Αν δίδεται το --from-file ή το --to-file, τότε δεν υπάρχει περιορισμός στα ΑΡΧΕΙΑ. Αν ένα ΑΡΧΕΙΟ είναι «-», τότε ανάγνωση από την τυπική είσοδο. Η έξοδος είναι 0 αν τα δεδομένα αρχεία είναι ίδια, 1 αν είναι διαφορετικά, 2 αν υπάρχει πρόβλημα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Γράφτηκε από Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman και Len Tower.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Αναφέρετε σφάλματα σε <bug-diffutils@gnu.org>.
GNU diffutils home page: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Γενική βοήθεια χρήσης του λογισμικού GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>

COPYRIGHT

Copyright © 2021 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Η πλήρης τεκμηρίωση για diff υπάρχει ως εγχειρίδιο Texinfo. Αν το info και diff τα προγράμματα έχουν εγκατασταθεί σωστά στη σελίδα σας, η εντολή

info diff

θα πρέπει να σας δίνει πρόσβαση στο πλήρες εγχειρίδιο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Η ελληνική μετάφραση αυτής της σελίδας εγχειριδίου δημιουργήθηκε από την

Αυτή η μετάφραση είναι δωρεάν τεκμηρίωση; διαβάστε την GNU General Public License Version 3 ή μεταγενέστερη για τους όρους πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν αναλαμβάνουμε ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.

Εάν βρείτε σφάλματα στη μετάφραση αυτής της σελίδας εγχειριδίου, στείλτε ένα email στο <TODO>.

Αύγουστος 2021 diffutils 3.8