Scroll to navigation

GROFF(1) General Commands Manual GROFF(1)

NAZWA

groff - front-end systemu formatowania dokumentów groff

SKŁADNIA

groff [-abcegijklpstzCEGNRSUVXZ] [-d cs] [-D arg] [-f fam] [-F dir] [-I dir] [-K arg] [-L arg] [-m nazwa] [-M dir] [-n num] [-o list] [-P arg] [-r cn] [-T dev] [-w nazwa] [-W nazwa] [plik ...]
groff -h
groff --help
groff -v [opcja ...]
groff --version [opcja ...]

OPIS

Dokument opisuje program groff, będący głównym interfejsem systemu formatowania dokumentów groff. Program groff wraz z zestawem makr jest implementacją systemu roff(7) z kolekcji wolnego oprogramowania GNU. System groff zawiera wszystkie właściwości klasycznego roffa oraz dodaje wiele rozszerzeń.

Program groff pozwala na kontrolowanie całego systemu groff za pomocą opcji linii poleceń. Jest to znaczące uproszczenie w porównaniu do klasycznego systemu (który używa tylko potoków).

OPCJE

Linia poleceń stosuje zwyczajową konwencję GNU. Whitespace is permitted between a command-line option and its argument. Options can be grouped behind a single ‘-’ (minus character). Nazwa pliku - (znak minusa) oznacza standardowe wejście.

groff jest nakładką na program troff. Oba programy mają część wspólnych opcji. Jednakże groff zawiera także kilka dodatkowych, natywnych opcji oraz zmienia znaczenie kilku opcji troffa. Z drugiej strony nie wszystkie opcje troffa można przekazać do groffa.

Natywne opcje groffa

Następujące opcje albo nie istnieją w troffie, albo są inaczej interpretowane przez groffa.

Ustawia na arg domyślne kodowanie używane przez preconv. Implikuje -k.
Preprocesuje za pomocą eqn.
Preprocesuje za pomocą grn.
Preprocesuje za pomocą grap. Implikuje -p.
Wyświetla informację o użyciu.
Opcji można użyć do podania katalogu, w którym będą wyszukiwane pliki (zarówno te z linii poleceń, jak i te określone w żądaniach .psbb i .so oraz w sekwencjach \X'ps: import', \X'ps: file' i \X'pdf: pdfpic'). Przeszukiwanie zawsze jest rozpoczynane od bieżącego katalogu. Opcji można użyć więcej niż raz, katalogi będą przeszukiwane w podanej kolejności. Żadne katalogi nie będą przeszukiwane, jeśli pliki są podane za pomocą bezwzględnych ścieżek. Opcja włącza opcję -s.
Preprocesuje za pomocą chem. Implikuje -p.
Preprocesuje za pomocą preconv. This is run before any other preprocessor. Domyślne zachowanie, jeśli nie podano opcji -K (ani -D) opisano na stronie podręcznika preconv.
Ustawia na arg kodowanie wejściowe używane przez preconv. Implikuje -k.
Wysyła wyjście w celu wypisania do programu spoolera. The command that should be used for this is specified by the print command in the device description file, see groff_font(5). If this command is not present, the output is piped into the lpr(1) program by default. Patrz opcje -L i -X.
Przekazuje arg spoolerowi. Każdy argument powinien być przekazany w osobnej opcji -L. Proszę zauważyć, że groff nie dołącza ‘-’ (znaku minusa) do arg przed przekazaniem go spoolerowi.
Nie zezwala na nowe linie z ogranicznikami eqn. Jest to to samo, co opcja -N w eqn.
Preprocesuje za pomocą pic.
Przekazuje -opcja lub -opcja arg do postprocesora. The option must be specified with the necessary preceding minus sign(s) ‘-’ lub ‘--’ because groff does not prepend any dashes before passing it to the postprocessor. Na przykład, aby przekazać tytuł do postprocesora gxditview, polecenie powłoki
groff -X -P -title -P 'groff it' foo
  
jest równoznaczne z
groff -X -Z foo | gxditview -title 'groff it' -
  
Preprocesuje za pomocą refer. Nie istnieje mechanizm do przekazywania argumentów do refer, ponieważ większość opcji refer ma równoważne polecenia, które mogą być włączone w pliku. Więcej szczegółów można znaleźć w refer(1).
Preprocesuje za pomocą soelim.
Tryb bezpieczniejszy. Przekazuje opcję -S do programu pic oraz wyłącza następujące żądania troff: .open, .opena, .pso, .sy oraz .pi. Ze względów bezpieczeństwa ten tryb jest domyślnie włączony.
Preprocesuje za pomocą tbl.
Ustawia urządzenie wyjściowe na dev. troff generuje pośrednie wyjście dla tego urządzenia, patrz groff_out(5). Następnie groff uruchamia postprocesor, aby przekształcić pośrednie wyjście troffa do docelowego formatu Rzeczywiste urządzenia w groffie to:
Format Tex DVI (postprocesorem jest grodvi).
Wyjście HTML i XHTML (preprocesorami są soelim i pre-grohtml, postprocesor to post-grohtml).
Drukarki Canon CAPSL (drukarki laserowe serii LBP-4 oraz LBP-8, postprocesorem jest grolbp).
Drukarki zgodne z HP LaserJest4 (lub inne zgodne z PCL5) (postprocesorem jest grolj4).
Wyjście PostScript (postprocesor to grops).
Wyjście PDF (Portable Document Format) (postprocesor to gropdf).
Dla następujących urządzeń wyjściowych TTY (postprocesorem jest zawsze grotty), opcja -T wybiera kodowanie wyjścia:
7-bitowe ASCII.
Zestaw znaków Latin-1 dla komputerów EBCDIC.
ISO 8859-1.
Zestaw znaków Unicode w kodowaniu UTF-8. This mode has the most useful fonts for TTY mode, so it is the best mode for TTY output.
Następujące argumenty wybierają gxditview jako ‘postprocessor’ (jest to raczej program do przeglądania):
rozdzielczość 75dpi, czcionka bazowa dokumentu 10pt.
X75-12
rozdzielczość 75dpi, czcionka bazowa dokumentu 12pt.
rozdzielczość 100dpi, czcionka bazowa dokumentu 10pt.
X100-12
rozdzielczość 100dpi, czcionka bazowa dokumentu 12pt.
Domyślnym urządzeniem jest ps.
Tryb niebezpieczny. Włącza niebezpieczne (stare) zachowania, patrz opis opcji -S.
Wyświetla informacje o wersji groffa i wszystkich programów, których używa; to jest podana linia poleceń jest przetwarzana w normalny sposób, a następnie -v jest przekazywane do wszystkich podprogramów.
Wyświetla na standardowym wyjściu potok, który by został uruchomiony przez groffa (jako program opakowujący), ale go nie uruchamia. Jeśli podano więcej niż raz, to polecenia są zarówno wyświetlane na standardowym wyjściu błędów, jak i uruchamiane.
Używa gxditview zamiast zwyczajowego postprocesora w celu umożliwienia przeglądania dokumentu. Zachowanie spoolera drukowania określone opcjami -l i -L jest przekazywane dalej do to gxditview(1) przez określenie argumentu opcji -printCommand programu gxditview(1). Ustawia na podaną wartość domyślną akcję Print i odpowiadający jej wpis w menu. -X zwraca dobre wyniki tylko w połączeniu z -Tps, -TX75, -TX75-12, -TX100 oraz -TX100-12. Domyślną rozdzielczością do wstępnego przeglądania wyjścia -Tps jest 75dpi; może to zostać zmienione za pomocą opcji -resolution polecenia gxditview, na przykład:
groff -X -P-resolution -P100 -man foo.1
  
Nie wyświetla wyjścia troffa. Drukowane będą tylko komunikaty o błędach.
Nie postprocesuje automatycznie pośredniego wyjścia groffa w zwyczajowy sposób. Powoduje to, że wyjście troffa pojawi się na standardowym wyjściu, zastępując zwyczajowe wyjście postprocesora, patrz groff_out(5).

Przezroczyste opcje

Następujące opcje są przezroczyście przekazywane do programu formatującego troff, który jest później wywoływany przez groffa. Te opcje są szczegółowo opisane w troff(1).

Przybliżenie wyjścia ASCII
Stos wywołań w przypadku błędu lub ostrzeżenia.
Wyłącza kolorowanie wyjścia. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie podręcznika grotty(1).
Włącza tryb kompatybilności.
Definiuje łańcuch znaków.
Wyłącza wyświetlanie komunikatów o błędach troffa.
Ustawia domyślną rodzinę czcionek.
Ustawia ścieżkę plików czcionek DESC.
Przetwarza standardowe wejście po przetworzeniu podanych plików wejściowych.
Dołącza plik makr nazwa.tmac (lub tmac.nazwa); patrz także groff_tmac(5).
Ścieżka do plików makr.
Ustawia numer pierwszej strony na num.
Wyświetla tylko strony podane w liście.
Ustawia rejestr liczb.
Włącza ostrzeżenie o podanej nazwie. Szczegóły można znaleźć w troff(1).
Wyłącza ostrzeżenie o podanej nazwie. Szczegóły można znaleźć w troff(1).

UŻYWANIE GROFFA

System groff implementuje infrastrukturę klasycznego roffa, patrz roff(7) po ogólny opis działania systemu roff. Dzięki programom końcowym dostępnym w systemie groff, używanie groffa jest dużo prostsze od używania klasycznego roffa. Rozdział ten opisuje części składające się na system groff. Uzupełnia roff(7) o opis cech specyficznych dla groffa. Rozdział ten może być uznawany za przewodnik po dokumentacji systemu groff.

Rozmiar papieru

Wirtualny rozmiar papieru używany przez troffa do formatowanie wejścia jest kontrolowany globalnie przez żądania .po, .pl oraz .ll. Patrz opis pakietu makr ‘papersize’, który dostarcza wygodnego interfejsu, w groff_tmac(5).

The physical paper size, giving the actual dimensions of the paper sheets, is controlled by output devices like grops with the command-line options -p and -l. See groff_font(5) and the man pages of the output devices for more details. groff uses the command-line option -P to pass options to output devices; for example, the following selects A4 paper in landscape orientation for the PS device:

groff -Tps -P-pa4 -P-l ...
  

Frony-endy

Program groff jest nakładką na program troff. Pozawala na podanie preprocesorów w opcjach linii poleceń i automatycznie uruchamia postprocesory właściwe dla wybranego urządzenia. Dzięki temu można uniknąć czasem nużącego mechanizmu potoków klasycznego roff(7).

Program grog(1) może być używany do zgadywania prawidłowych komend groffa w celu sformatowania pliku.

Program groffer(1) jest przeglądarką plików groff i stron podręcznika ekranowego.

Preprocesory

Preprocesory groffa są ponowną implementacją klasycznych preprocesorów z nieznacznymi rozszerzeniami. Standardowymi preprocesorami dystrybuowanymi w pakiecie groff są:

eqn(1)
formuły matematyczne;
grn(1)
dołączanie obrazków gremlin(1),
pic(1)
rysowanie diagramów,
chem(1)
diagramy struktur chemicznych,
refer(1)
odnośniki bibliograficzne,
soelim(1)
dołączanie plików makr ze standardowych lokalizacji,

i

tbl(1)
tabele.

Nowym preprocesorem, niedostępnym w klasycznym troffie, jest preconv(1), przekształcający różne kodowania wejściowe do czegoś, co może być zrozumiałe przez groffa. Jest zawsze uruchamiany przed jakimkolwiek innym preprocesorem.

Poza tym istnieją wewnętrzne preprocesory, uruchamiane automatycznie dla niektórych urządzeń. Nie są widoczne dla użytkownika.

Pakiety makr

Pakiety makr można dołączyć za pomocą opcji -m. System groff implementuje i rozszerza wszystkie klasyczne pakiety makr, zachowując zgodność z klasycznymi wersjami. Dodaje także kilka własnych pakietów. Obecnie następujące pakiety makr są dostarczane z groffem:

Tradycyjny format stron podręcznika ekranowego, patrz groff_man(7). W linii poleceń może być podany jako -man lub -m man.
Ogólny pakiet stron podręcznika ekranowego. Automatycznie rozpoznaje, czy dokumenty używają formatu man czy mdoc i uruchamia odpowiedni pakiet makr. W linii poleceń może być podany jako -mandoc lub -m mandoc.
Format BSD stron podręcznika ekranowego, patrz groff_mdoc(7). W linii poleceń może być podany jako -mdoc lub -m mdoc.
Tradycyjny format dokumentu me, patrz groff_me(7). W linii poleceń może być podany jako -me lub -m me.
Tradycyjny format dokumentu mm, patrz groff_mm(7). W linii poleceń może być podany jako -mm lub -m mm.
Tradycyjny format dokumentu ms, patrz groff_ms(7). W linii poleceń może być podany jako -ms lub -m ms.
Makra podobne do HTML-a do użycia w dowolnym dokumencie groff; patrz groff_www(7).

Szczegóły dotyczące nazywania plików makr i ich umieszczenia można znaleźć w groff_tmac(5), która także dokumentuje kilka innych, mniejszych pomocniczych makr, niewymienionych tutaj.

Język programowania

Ogólne koncepcje wspólne dla wszystkich języków programowania troff są opisane w roff(7).

Rozszerzenia groffa do klasycznego języka roff są udokumentowane w groff_diff(7).

An overview of language features, including all supported escapes and requests, can be found in groff(7).

Programu formatujące

Centralnym formaterem roffa w systemie groff jest troff(1). Ma cechy zarówno klasycznego troffa, jak i nroffa oraz zawiera rozszerzenia groffa. Opcja linii poleceń -C przełącza troffa w tryb zgodności, który w takim stopniu jak to jest tylko możliwe, próbuje emulować klasycznego roffa.

Istnieje skrypt powłoki nroff(1) emulujący zachowanie klasycznego nroffa. Próbuje automatycznie wybrać właściwe kodowanie wyjścia, zgodne z bieżącymi ustawieniami regionalnymi.

Program formatujący generuje wyjście pośrednie; patrz groff_out(7).

Urządzenia

W roffie cele wyjściowe są nazywane urządzeniami. Urządzenie może być urządzeniem sprzętowym, jak na przykład drukarka, lub formatem pliku. A device is specified by the option -T. The groff devices are as follows.

ascii
Wyjście tekstowe używające zestawu znaków ascii(7).
cp1047
Wyjście tekstowe używające strony kodowej EBCDIC IBM cp1047 (np.: OS/390 Unix).
dvi
Format TeX DVI.
html
Wyjście HTML.
latin1
Wyjście tekstowe używające zestawu znaków ISO Latin-1 (ISO 8859-1), patrz see iso_8859_1(7).
lbp
Wyjście dla drukarek Canon CAPSL (drukarki laserowe serii LBP-4 oraz LBP-8).
lj4
Drukarki zgodne z HP LaserJest4 (lub inne zgodne z PCL5).
ps
Wyjście PostScript, odpowiednie dla drukarek i programów do przeglądania, takich jak gv(1).
pdf
Pliki PDF, odpowiednie do przeglądania za pomocą narzędzi takich jak evince(1) i okular(1).
utf8
Wyjście tekstowe używające zestawu znaków Unicode (ISO 10646) zakodowanych w UTF-8; patrz unicode(7).
xhtml
Wyjście XHTML.
X75
Wyjście X Window System w rozdzielczości 75dpi, odpowiednie dla przeglądarek xditview(1x) oraz gxditview(1). 12-punktowym wariantem czcionki bazowej dokumentu jest X75-12.
X100
Wyjście X Window System w rozdzielczości 100dpi, odpowiednie dla przeglądarek xditview(1x) oraz gxditview(1). 12-punktowym wariantem czcionki bazowej dokumentu jest X100-12.

Postprocesor używany dla danego urządzenia jest podawany komendą postpro w pliku opisu urządzenia; patrz groff_font(5). Może to być nadpisane za pomocą opcji -X.

Domyślnym urządzeniem jest ps.

Postprocesory

groff dostarcza 3 postprocesorów sprzętowych:

grolbp(1)
dla niektórych drukarek Canona,
grolj4(1)
dla drukarek zgodnych z HP LaserJet 4 i PCL5,
grotty(1)
dla wyjścia tekstowego używającego różnych kodowań znaków, na przykład dla terminali tekstowych lub drukarek wierszowych.

Obecnie większość sprzętu drukującego lub rysującego jest obsługiwane przez system operacyjny za pomocą sterowników urządzeń lub przez interfejsy programowe zazwyczaj akceptujące PostScript. Dlatego też nie ma nagłej potrzeby dodawania większej liczby postprocesorów sprzętowych.

Urządzenia programowe groff konwertujące dokumenty do innych formatów plików to:

grodvi(1)
dla formatu DVI,
grohtml(1)
dla formatów HTML i XHTML,
grops(1)
dla PostScriptu.
gropdf(1)
dla PDF.

Urządzenia te, połączone z wieloma istniejącymi bezpłatnymi narzędziami do konwertowania, powinny być wystarczające do skonwertowania dokumentu troff do jakiegokolwiek innego istniejącego formatu dokumentów.

Narzędzia użytkowe

Dostępne są następujące programy użytkowe związane z groffem:

addftinfo(1)
Dodaje informacje do plików opisów czcionek troffa, do użycia przez groffa.
afmtodit(1)
Tworzy pliki opisu czcionek dla urządzeń PostScript.
eqn2graph(1)
Konwertuje obraz eqn do obrazu skadrowanego.
gdiffmk(1)
Oznacza różnice pomiędzy plikami groff, nroff lub troff.
grap2graph(1)
Konwertuje diagram grap do skadrowanego obrazu bitmapowego.
groffer(1)
Ogólna przeglądarka plików groff i stron podręcznika ekranowego.
gxditview(1)
Przeglądarka groff systemu X, wersja GNU programu xditview.
hpftodit(1)
Tworzy pliki opisów czcionek dla urządzeń lj4.
indxbib(1)
Tworzy odwrotny indeks baz bibliograficznych.
lkbib(1)
Przeszukuje bazę danych bibliografii.
lookbib(1)
Interaktywnie przeszukuje bazę danych bibliografii.
pdfroff(1)
Tworzy dokumenty PDF używając groffa.
pfbtops(1)
Tłumaczy czcionki PostScript w formaci .pfb do ASCII.
pic2graph(1)
Konwertuje diagram pic do obrazu skadrowanego.
tfmtodit(1)
Tworzy pliki opisów czcionek dla urządzeń TeX DVI.
roff viewer historically distributed with the X Window System.
xtotroff(1)
Konwertuje metryki czcionek X na metryki czcionek GNU troffa.

ŚRODOWISKO

Zazwyczaj separatorem ścieżek w następujących zmiennych środowiskowych jest dwukropek; może się to jednak różnić w zależności od systemu operacyjnego. Na przykład systemy DOS i Windows używają średnika.

Ta ścieżka poszukiwań, po której następuje PATH, jest używana do poszukiwania poleceń wywoływanych przez groffa. Jeśli nie jest ustawiona, to katalog, w którym zostały zainstalowane programy binarne groffa, jest dołączany na początek PATH.
Jeśli jest potrzeba uruchamiania różnych implementacji roffa w tym samym czasie, to groff daje możliwość dołączania prefiksu do większości swoich programów, które mogłyby powodować konflikty nazw podczas uruchamiania (domyślnie nie ma prefiksu). Historycznie takim prefiksem był znak g, ale może to być cokolwiek. Na przykład gtroff oznaczałby wersję groffa programu troff , gtbl - wersję groffa programu tbl. Przez ustawianie GROFF_COMMAND_PREFIX na różne wartości można odwoływać się do różnych instalacji roffa. More exactly, if it is set to prefix xxx then groff as a wrapper program internally calls xxxtroff instead of troff. This also applies to the preprocessors eqn, grn, pic, refer, tbl, soelim, and to the utilities indxbib and lookbib. Cecha ta nie aplikuje się do innych programów niewymienionych powyżej (w szczególności do samego groffa), ponieważ są one unikatowe dla pakietu groff.
Wartość tej opcji środowiska jest przekazywana do preprocesora preconv w celu wybrania kodowania plików wejściowych. Ustawienie tej opcji implikuje opcję -k linii poleceń groffa (czyli że groff zawsze wywołuje preconv). Jeśli ustawiono bez podania wartości, to groff uruchamia preconv bez żadnych argumentów. Podana wprost opcja linii poleceń -K nadpisuje wartość zmiennej GROFF_ENCODING. Szczegóły można znaleźć w preconv(1).
A list of directories in which to search for the devname directory in addition to the default ones. Więcej szczegółów można znaleźć w troff(1) oraz groff_font(5).
Lista dodatkowych (do domyślnych) katalogów do poszukiwania plików makr. Więcej szczegółów można znaleźć w troff(1) oraz groff_tmac(5).
Katalog na pliki tymczasowe. If this is not set but the environment variable TMPDIR instead, temporary files are created in the directory TMPDIR. On MS-DOS and Windows platforms, the environment variables TMP and TEMP (in that order) are searched also, after GROFF_TMPDIR and TMPDIR. Otherwise, temporary files are created in /tmp. The refer(1), groffer(1), grohtml(1), and grops(1) commands use temporary files.
Ustawia domyślne urządzenie. Jeśli nie jest ustawione, to domyślnie jest używane urządzenie ps. Nazwę tego urządzenia można nadpisać za pomocą opcji -T.

PRZYKŁADY

Następujący przykład ilustruje siłę programu groff jako nakładki na troffa.

Aby przetworzyć plik roff, używając preprocesorów tbl i pic oraz pakietu makr me, klasycznego roffa należy wywołać następująco:

pic foo.me | tbl | troff -me -Tlatin1 | grotty
  

Używając groffa, ten potok można skrócić do równoważnego polecenia:

groff -p -t -me -T latin1 foo.me
  

Nawet prostszym sposobem będzie użycie programu grog(1) do odgadnięcia preprocesora i opcji makr i wykonania wygenerowanego polecenia (przez użycie odwrotnych apostrofów do podania podstawienia polecenia powłoki):

`grog -Tlatin1 foo.me`
  

Najprostszym automatycznym sposobem wyświetlenia zawartości jest wywołanie:

groffer foo.me
  

BŁĘDY

Urządzenia ascii oraz latin1 nie są dostępne na komputerach EBCDIC (np. OS/390 Unix). Podobnie wyjście dla strony kodowej EBCDIC cp1047 jest niedostępne na systemach operacyjnych opartych na ASCII.

INSTALLATION DIRECTORIES

groff installs files in varying locations depending on its compile-time configuration. On this installation, the following locations are used.

/etc/X11/app-defaults
Application defaults directory for gxditview(1).
/usr/bin
Directory containing groff's executable commands.
/usr/share/groff/1.22.4/eign
List of common words for indxbib(1).
/usr/share/groff/1.22.4
Directory for data files.
/usr/dict/papers/Ind
Default index for lkbib(1) and refer(1).
/usr/share/doc/groff-base
Documentation directory.
/usr/share/doc/groff-base/examples
Example directory.
/usr/share/groff/1.22.4/font
Font directory.
/usr/share/doc/groff-base/html
HTML documentation directory.
/usr/lib/font
Legacy font directory.
/usr/share/groff/site-font
Local font directory.
/usr/share/groff/site-tmac
Local macro package (tmac file) directory.
/usr/share/groff/1.22.4/tmac
Macro package (tmac file) directory.
/usr/share/groff/1.22.4/oldfont
Font directory for compatibility with old versions of groff; see grops(1).
/usr/share/doc/groff-base/pdf
PDF documentation directory.
/usr/lib/groff/site-tmac
System macro package (tmac file) directory.

Katalog makr groffa

Zawiera wszystkie informacje związane z pakietami makr. Proszę zauważyć, że tak jak to opisano w groff_tmac(5), przeszukiwany jest więcej niż jeden katalog. W instalacjach groffa odpowiadających wersji tego dokumentu, jest on zlokalizowany w /usr/share/groff/1.22.4/tmac. Następujące pliki zawarte w katalogu makr groffa mają specjalnie znaczenie:

Plik inicjacji troffa. Jest interpretowany przez troffa przez odczytaniem zbiorów makr i jakiegokolwiek pliku wejściowego.
Finalny plik startowy troffa. Jest przetwarzany po tym, jak wszystkie zbiory makr zostaną przeczytane.
Plik makr dla pakietu makr nazwa.

Katalog czcionek groffa

Zawiera wszystkie informacje związane z urządzeniami wyjściowymi. Proszę zauważyć, żę przeszukiwany jest więcej niż jeden katalog; patrz troff(1). W instalacjach groffa odpowiadających wersji tego dokumentu, jest on zlokalizowany w /usr/share/groff/1.22.4/font. Następujące pliki zawarte w katalogu czcionek groffa mają specjalnie znaczenie:

Plik opisu urządzenia dla urządzenia nazwa; patrz groff_font(5).
Plik z czcionką dla czcionki F urządzenia nazwa.

DOSTĘPNOŚĆ

Information on how to get groff and related information is available at the groff page of the GNU website.

Dostępne są trzy listy dystrybucyjne groffa:

bug tracker activity (read-only);
general discussion; and
commit activity (read-only), which reports changes to groff's source code repository by its developers.

Details on repository access and much more can be found in the file README at the top directory of the groff source package.

A free implementation of the grap preprocessor, written by Ted Faber, can be found at the grap website. This is the only grap supported by groff.

AUTORZY

groff was written by James Clark. This document was rewritten, enhanced, and put under the FDL license in 2002 by Bernd Warken.

ZOBACZ TAKŻE

Groff: The GNU Implementation of troff, by Trent A. Fisher and Werner Lemberg, is the primary groff manual. You can browse it interactively with “info groff”.

Z powodu swojej skomplikowanej struktury, system groff zawiera wiele stron podręcznika. Można je przeglądać za pomocą man(1) lub groffer(1).

But there are special sections of man pages. groff has man pages in sections 1, 5,and 7. When there are several man pages with the same name in the same man section, the one with the lowest section is should as first. The other man pages can be shown anyway by adding the section number as argument before the man page name. Reading the man page about the groff language is done by one of

man 7 groff
groffer 7 groff

roff(7).
groffer(1), gxditview(1), xditview(1x).
groff(1), grog(1).
Preprocesory roff:
eqn(1), grn(1), pic(1), chem(1), preconv(1), refer(1), soelim(1), tbl(1), grap(1).
groff(7), groff_char(7), groff_diff(7), groff_font(5).
nroff(1), troff(1), ditroff(7).
groff_out(7).
Postprocesory urządzeń wyjściowych:
grodvi(1), grohtml(1), grolbp(1), grolj4(1), lj4_font(5), grops(1), gropdf(1), grotty(1).
groff_tmac(5), groff_man(7), groff_mdoc(7), groff_me(7), groff_mm(7), groff_mmse(7) (tylko w szwedzkiej wersji językowej), groff_mom(7), groff_ms(7), groff_www(7), groff_trace(7), mmroff(7).
addftinfo(1), afmtodit(1), eqn2graph(1), gdiffmk(1), grap2graph(1), groffer(1), gxditview(1), hpftodit(1), indxbib(1), lkbib(1), lookbib(1), pdfroff(1), pfbtops(1), pic2graph(1), tfmtodit(1), xtotroff(1).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

7 March 2023 groff w wersji 1.22.4