Scroll to navigation

MANCONV(1) Narzędzia przeglądarki stron podręcznika ekranowego MANCONV(1)

NAZWA

manconv - konwertuje kodowania znaków stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

manconv -f [from-code[:from-code...]] -t to-code [-dqhV] [filename]

OPIS

manconv przekształca kodowanie znaków strony podręcznika ekranowego na inne, podobnie jak iconv. W przeciwieństwie do programu iconv, próbuje dopasować kodowanie pliku wejściowego z listy podanych kodowań. Jest to użyteczne w przypadku stron podręcznika zainstalowanych w katalogach nie mających wprost podanego kodowania znaków, gdyż mogą być one zapisane albo w UTF-8, albo w starszym kodowaniu 8-bitowym.

Jeżeli pierwsza linia strony podręcznika zawiera deklarację kodowania znaków, to nadpisuje kodowania podane w linii poleceń manconv. Deklaracje kodowania mają następującą postać:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

lub (jeśli zadeklarowano również preprocesory stron podręcznika):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

OPCJE

Try each of encodings (a colon-separated list) in sequence as the input encoding. The default is to guess likely input encodings based on the file name.
Konwertuje stronę podręcznika ekranowego do podanego kodowania_znaków.
Nie wyświetla komunikatów o błędach, gdy strona nie może być skonwertowana.
Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.
Wyświetla informację o wersji.

ZOBACZ TAKŻE

iconv(1), man(1), man-recode(1)

AUTOR

Colin Watson (cjwatson@debian.org).

BŁĘDY

https://gitlab.com/cjwatson/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.

2022-02-10 2.10.1