Scroll to navigation

_EXIT(2) Podręcznik programisty Linuksa _EXIT(2)

NAZWA

_exit, _Exit - zakończenie bieżącego procesu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

void _exit(int status);

#include <stdlib.h>

void _Exit(int status);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

_Exit():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

_exit() terminates the calling process "immediately". Any open file descriptors belonging to the process are closed. Any children of the process are inherited by init(1) (or by the nearest "subreaper" process as defined through the use of the prctl(2) PR_SET_CHILD_SUBREAPER operation). The process's parent is sent a SIGCHLD signal.

The value status & 0xFF is returned to the parent process as the process's exit status, and can be collected by the parent using one of the wait(2) family of calls.

Funkcja _Exit() jest równoważna _exit().

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te nigdy nie powracają.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD. Funkcja _Exit() została wprowadzona przez C99.

UWAGI

Efekty zakończenia, transmisja kodu zakończenia, procesy zombie, przesyłanie sygnałów itp. zostały przedyskutowane w exit(3).

Funkcja _exit() jest podobna do exit(3), ale nie wywołuje żadnych funkcji zarejestrowanych za pomocą funkcji atexit(3) lub on_exit(3). Otwarte strumienie stdio(3) nie są opróżniane. Z drugiej strony, _exit nie zamyka otwartych deskryptorów plików, co może spowodować nieoczekiwane opóźnienia podczas oczekiwania na zakończenie odłożonych zapisów. Jeśli opóźnienia te są niepożądane, to może być przydatne wywołanie funkcji podobnych do tcflush(3) przed wywołaniem _exit(). To, czy jakiekolwiek odłożone we/wy zostanie anulowane i które z nich mogą zostać anulowane podczas _exit(), zależy od implementacji.

Różnice biblioteki C/jądra

In glibc up to version 2.3, the _exit() wrapper function invoked the kernel system call of the same name. Since glibc 2.3, the wrapper function invokes exit_group(2), in order to terminate all of the threads in a process. (The raw _exit() system call terminates only the calling thread.)

ZOBACZ TAKŻE

execve(2), exit_group(2), fork(2), kill(2), wait(2), wait4(2), waitpid(2), atexit(3), exit(3), on_exit(3), termios(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

9 lutego 2020 r. Linux