Scroll to navigation

CHMOD(2) Podręcznik programisty Linuksa CHMOD(2)

NAZWA

chmod, fchmod, fchmodat - zmiana praw do pliku

SKŁADNIA

#include <sys/stat.h>
int chmod(const char *pathname, mode_t mode);
int fchmod(int fd, mode_t mode);
#include <fcntl.h>           /* Definicja stałych AT_* */
#include <sys/stat.h>
int fchmodat(int dirfd, const char *pathname, mode_t mode, int flags);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fchmod():

Od glibc 2.24:
_POSIX_C_SOURCE >= 199309L

Glibc 2.19 do 2.23
_POSIX_C_SOURCE

Glibc 2.16 do 2.19:
_BSD_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE

Glibc 2.12 do 2.16:
_BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500 ||
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L

Glibc 2.11 oraz wcześniejsze:
_BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

fchmodat():

_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
_ATFILE_SOURCE

OPIS

Wywołania systemowe chmod() oraz fchmod() modyfikują bity trybu pliku. (Tryb pliku składa się z bitów uprawnień do pliku plus set-user-ID, set-group-ID oraz sticky bitu.) Te wywołania systemowe różnią się tylko sposobem określenia pliku:

  • chmod() zmienia tryb określonego pliku, którego ścieżka jest podana w pathname, która jest rozwiązana, jeśli jest to link symboliczny.
  • fchmod() zmienia tryb pliku przypisanego do deskryptora otwartego pliku fd.

Tryb nowego pliku jest określony w mode, który jest maską bitową stworzoną przez ORing łącznie zero lub więcej następujących:

set-user-ID (ustawia efektywny ID użytkownika procesu na execve(2))
set-group-ID (ustawia efektywny ID grupy na procesie na execve(2); obowiązkowe blokowanie, jak opisano w fcntl(2); bierze grupę nowego pliku z katalogu nadrzędnego, jak opisano w chown(2) i mkdir(2))
bit sticky (flaga ograniczonego usuwania, jak opisano w unlink(2))
odczyt przez właściciela
zapis przez właściciela
wykonanie/wyszukiwanie przez właściciela ("wyszukiwanie" dotyczy katalogów, oraz oznacza możliwość wejścia do katalogu)
odczyt przez grupę
zapis przez grupę
uruchomianie/przeszukiwanie przez grupę
odczyt przez pozostałych
zapis przez pozostałych
uruchomianie/przeszukiwanie przez pozostałych

Efektywny UID wywoływanego procesu musi zgadzać się z właścicielem pliku, lub proces musi być uprzywilejowany (Linux: musi mieć funkcjonalność CAP_FOWNER

Jeśli wywołany proces nie jest uprzywilejowany (Linux: nie ma funkcjonalności CAP_FSETID), oraz grupa pliku nie zgadza się z efektywnym ID grupy procesu lub jednej z jego dodatkowych ID grupy, S_ISGID zostanie wyłączony, lecz nie spowoduje to zwrócenia błędu.

Jako wyznacznik bezpieczeństwa, zależnie od systemu plików, bity SUID i SGID mogą zostać wyłączone podczas zapisywania pliku. (Na Linuxie, zdarza się to jeśli zapisujący proces nie ma funkcjonalności CAP_FSETID.) Na niektórych systemach plików, tylko superużytkownik może ustawić bit "sticky", który może mieć specjalne znaczenie. Znaczenie bitów "sticky", SUID i SGID dla katalogów opisano w inode(7).

Na systemach plików NFS, ograniczanie praw będzie miało natychmiastowy wpływ na aktualnie otwarte pliki, gdyż kontrola dostępu dokonywana jest na serwerze, a otwarte pliki obsługiwane sa przez klienta. Rozszerzenie uprawnień może zostać udostępnione z opóźnieniem innym klientom, jeśli mają włączone buforowanie atrybutów.

fchmodat()

Wywołanie systemowe fchmodat() operuje w dokładnie taki sam sposób jak chmod(), z wyjątkiem różnic opisanych tutaj.

Jeśli ścieżka podana w ścieżka jest względna, wtedy jest ona interpretowana względem katalogu przypisanego przez deskryptor pliku dirfd (zamiast względem obecnego katalogu roboczego wywołanego procesu, tak jak dzieje się to w przypadku chmod() dla względnych ścieżek.

Jeśli ścieżka jest względna, a dirdf ma szczególna wartość AT_FDCWD, wtedy ścieżka jest interpretowana względnie do obecnego katalogu roboczego wywołanego procesu (jak w chmod()).

If ścieżka pathname jest bezwzględna, to dirfd jest ignorowane.

flags mogą być 0 lub zawierać następujące flagi:

Jeśli pathname jest linkiem symbolicznym, nie rozwiązuje go: w zamian operuje na samym linku. Ta flaga nie jest obecnie zaimplementowana.

Potrzeba fchmodat() jest wyjaśniona w openat(2)

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

W zależności od systemu plików, mogą wystąpić błędy nie wymienione poniżej.

Powszechniejsze błędy fchmod są następujące:

Brak praw do przeszukiwania dla składowej ścieżki. (Patrz także path_resolution(7)).
pathname wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
Wystąpił błąd wejścia/wyjścia.
Podczas rozwiązywania pathname napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
Ścieżka pathname jest zbyt długa.
Plik nie istnieje.
Brak pamięci jądra.
Składnik ścieżki nie jest katalogiem.
Efektywny UID nie odpoiwada właścicielowi pliku, a proces nie jest uprzywilejowany (Linux: nie ma funkcjonalności CAP_FOWNER).
Plik jest oznaczony jako tylko do odczytu lub tylko do nadpisu. (Sprawdź również ioctl_iflags(2).)
Podany plik znajduje się na systemie plików przeznaczonym tylko do odczytu.

Ogólne błędy fchmod() to:

Deskryptor pliku fd jest nieprawidłowy.
Zobacz wyżej.
Zobacz wyżej.
Zobacz wyżej.

Błędy, które mogą wystąpić w chmod() mogą również wystąpić w fchmodat(). Następujące dodatkowe błędy mogą wystąpić w fchmodat().

dirfd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku.
Podano nieprawidłową opcję w flags.
pathname jest względna a dirfd jest deskryptorem pliku odnoszącym się do pliku zamiast do katalogu.
flags określono na AT_SYMLINK_NOFOLLOW, który nie jest wspierany.

WERSJE

fchmodat() został dodany do jądra Linuxa w wersji 2.6.16; wsparcie dla biblioteki zostało dodane do glibc w wersji 2.4.

ZGODNE Z

chmod(), fchmod(): 4.4BSD, SVr4, POSIX.1-2001i, POSIX.1-2008.

fchmodat(): POSIX.1-2008.

UWAGI

Różnice biblioteki C/jądra

Funkcja wrapper fchmodat() z biblioteki GNU C implementuje określony przez POSIX'a interfejs opisany na tej stronie. Ten interfejs różni się od zaszytego w Linuxie wywołania systemowego, które nie ma argumentu flags.

Uwagi dla glibc

Na starszych wersjach jądra Linuxa gdzie fchmodat() nie było dostępne, funkcja wrappera z glibc wraca do używania chmod(). Kiedy pathname jest względną ścieżką, glibc konstruuje ścieżkę na bazie linku symbolicznego w /proc/self/fd, który odpowiada argumentowi dirfd.

ZOBACZ TAKŻE

chmod(1), chown(2), execve(2), open(2), stat(2), inode(7), path_resolution(7), symlink(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r. Linux