Scroll to navigation

SEMOP(2) Podręcznik programisty Linuksa SEMOP(2)

NAZWA

semop, semtimedop - operacje na semaforach Systemu V

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
int semop(int semid, struct sembuf *sops, size_t nsops);
int semtimedop(int semid, struct sembuf *sops, size_t nsops,
        const struct timespec *timeout);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

semtimedop(): _GNU_SOURCE

OPIS

Z każdym semaforem w zestawie semaforów Systemu V są skojarzone następujące wartości:


unsigned short semval;  /* semaphore value */
unsigned short semzcnt; /* # waiting for zero */
unsigned short semncnt; /* # waiting for increase */
pid_t      sempid;  /* PID of process that last

semop() wykonuje operacje na wybranych semaforach z zestawu wskazywanego przez semid. Każdy z nsops elementów tablicy wskazywanej przez parametr sops jest strukturą określającą operację, która ma być wykonana na pojedynczym semaforze. Struktura struct sembuf zawiera następujące pola:


unsigned short sem_num; /* numer semafora */
short     sem_op;  /* operacja na semaforze */
short     sem_flg; /* znaczniki operacji */

W sem_flg mogą zostać ustawione znaczniki operacji: IPC_NOWAIT i SEM_UNDO. Jeśli podano znaczniki SEM_UNDO, to operacja zostanie automatycznie cofnięta w chwili, gdy proces zakończy działanie.

Zestaw operacji zawartych w sops jest wykonywany w kolejności elementów tablicy oraz atomowo, co oznacza, że operacje są wykonywane albo w całości, albo wcale. Zachowanie wywołania systemowego w sytuacji, gdy nie wszystkie operacje mogą być wykonane natychmiast, zależy od ustawienia znacznika IPC_NOWAIT w poszczególnych polach sem_flg, jak to opisano poniżej.

Każda z operacji jest wykonywana na semaforze o numerze sem_num w zestawie, przy czym pierwszy semafor ma numer 0. Są trzy rodzaje operacji rozróżniane na podstawie wartości sem_op.

Jeśli sem_op jest liczbą dodatnią, to wartość semafora (semval) zostanie zwiększona o tę liczbę. Ponadto jeśli przekazano znacznik SEM_UNDO, to system odejmuje wartość (semop) od wartości dopasowania (semadj) tego semafora. Operacja ta zawsze może być wykonana — nigdy nie spowoduje wstrzymania wątku. Proces wywołujący funkcję musi mieć prawo do modyfikacji zestawu semaforów.

Jeśli sem_op jest równe 0, proces musi mieć prawo do odczytu zestawu semaforów. Jest to operacja "oczekiwania na zero" (wait-for-zero): gdy semval ma wartość 0, operacja może być kontynuowana bezzwłocznie. W przeciwnym razie, jeśli w sem_flg przekazany został znacznik IPC_NOWAIT, wówczas semop() zgłosi błąd, zaś zmienna errno przyjmie wartość EAGAIN (i żadna z operacji z sops nie zostanie wykonana). Jeżeli proces zostanie wstrzymany przez system, wówczas wartość semzcnt (liczby wątków oczekujących na osiągnięcie przez semafor wartości zero) zostanie zwiększona o 1, a wątek będzie zawieszony aż do chwili, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

 • semval osiągnie wartość 0; wówczas wartość pola semzcnt zostanie zmniejszona o 1.
 • Zestaw semaforów zostanie usunięty: semop() się nie powiedzie i przypisze zmiennej errno wartość EIDRM.
 • Wątek wywołujący funkcję przechwyci sygnał: wartość semzcnt zostanie zmniejszona, a semop() zakończy się niepowodzeniem i przypisze zmiennej errno wartość EINTR.

Jeśli sem_op ma wartość mniejszą od 0, to proces musi mieć prawo do modyfikacji zestawu semaforów. Jeśli wówczas wartość semafora semval jest większa lub równa wartości bezwzględnej sem_op, to operacja może być kontynuowana bezzwłocznie: wartość semafora semval zostanie zmniejszona o wartość bezwzględną sem_op. Ponadto, jeśli przekazano znacznik SEM_UNDO, to system dodaje całkowitą wartość sem_op do wartości dopasowania (semadj) tego semafora. Jeśli wartość bezwzględna sem_op jest większa niż semval, a w sem_flg przekazano znacznik IPC_NOWAIT, to semop() zakończy się niepomyślnie, przypisując zmiennej errno wartość EAGAIN (i żadna z operacji z sops nie zostanie wykonana). W przeciwnym wypadku semncnt (licznik wątków oczekujących na zwiększenie wartości tego semafora) zostanie zwiększony o 1, a wątek nie zostanie wznowiony aż do chwili wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:

 • semval staje się większa lub równa wartości całkowitej sem_op: operacja przebiega teraz zgodnie z opisem powyżej.
 • Zestaw zostanie usunięty z systemu: semop() zwróci błąd i ustawi zmienną errno na wartość EIDRM.
 • Wątek wywołujący funkcję przechwyci sygnał: wartość semncnt zostanie zmniejszona, a semop() zakończy się niepowodzeniem i przypisze zmiennej errno wartość EINTR.

Jeśli operacja zostanie zakończona pomyślnie, to wartości sempid każdego z semaforów wyszczególnionych w tablicy wskazywanej przez sops przypisany zostanie identyfikator procesu (PID) wywołującego. Ponadto polu sem_otime przypisany zostanie bieżący czas.

semtimedop()

semtimedop() zachowuje się tak samo jak semop(), poza tym że w tych przypadkach, gdy wątek wywołujący by spał, czas trwania spania jest ograniczony przez czas określony w strukturze timespec, której adres jest przekazywany w parametrze timeout (interwał zostanie zaokrąglony w górę do dokładności zegara, a występowanie opóźnienia planisty jądra oznacza, że ten interwał może być nieznacznie przekroczony). Jeśli osiągnięto określony limit czasu, to semtimedop() zwraca błąd, ustawiając errno na EAGAIN (i żadna z operacji w sops nie jest wykonywana). Jeżeli parametr timeout jest NULL, to semtimedop() zachowuje się dokładnie tak samo jak semop().

Note that if semtimedop() is interrupted by a signal, causing the call to fail with the error EINTR, the contents of timeout are left unchanged.

WARTOŚĆ ZWRACANA

semop() i semtimedop zwracają 0, jeśli zakończą się pomyślnie. W przeciwnym wypadku zwracają -1 i przypisują zmiennej errno wartość wskazującą na rodzaj błędu.

BŁĘDY

W przypadku wystąpienia błędu, zmiennej errno przypisywana jest jedna z następujących wartości:

Wartość nsops przekracza SEMOPM, maksymalną liczbę operacji wykonywanych w jednym wywołaniu.
The calling process does not have the permissions required to perform the specified semaphore operations, and does not have the CAP_IPC_OWNER capability in the user namespace that governs its IPC namespace.
Operacja opatrzona znacznikiem IPC_NOWAIT w sem_flg nie może być natychmiast wykonana lub upłynął limit czasu określony w parametrze timeout.
Adres wskazywany przez parametr sops lub timeout jest niedostępny.
Numer semafora sem_num, do którego odnosi się jedna z operacji, jest mniejszy od 0 albo większy lub równy liczbie semaforów w zestawie.
Zestaw semaforów został usunięty.
Wątek przechwycił sygnał podczas oczekiwania na odebranie komunikatu; patrz signal(7).
Zestaw semaforów nie istnieje lub wartość semid jest mniejsza od zera, lub wartość nsops nie jest liczbą dodatnią.
Znacznik SEM_UNDO został ustawiony w sem_flg dla pewnej operacji, a w systemie nie ma wystarczającej ilości pamięci na utworzenie nowej struktury do przechowywania informacji o zmianach.
Dla pewnej operacji wartość sem_op+semval przekroczyła SEMVMX, czyli zależną od implementacji maksymalną wartość semval.

WERSJE

semtimedop() po raz pierwszy pojawiło się w Linuksie 2.5.52, ale zostało przeniesione (backport) do jądra 2.4.22. Biblioteka glibc obsługuje semtimedop() od wersji 2.3.3.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

UWAGI

Dołączenie <sys/types.h> i <sys/ipc.h> nie jest wymagane na Linuksie ani przez żadną z wersji POSIX. Jednak niektóre stare implementacje wymagają dołączenia tych plików nagłówkowych, SVID również dokumentuje ich dołączenie. Aplikacje które mają być przenośne na tego typu stare systemy mogą wymagać dołączenia omawianych plików nagłówkowych.

Struktury sem_undo nie są dziedziczone przez dzieci tworzone za pomocą fork(2), ale są dziedziczone przez wywołanie systemowe execve(2).

semop() nie jest nigdy automatycznie uruchamiana ponownie po przerwaniu przez funkcję obsługi sygnału, niezależnie od ustawień znacznika SA_RESTART używanego podczas tworzenia funkcji obsługi sygnału.

Wartość dopasowania semafora (semadj) jest przypisana do procesu i semafora i jest sumą wszystkich operacji na semaforze z flagą SEM_UNDO, ze znakiem przeciwnym. Każdy proces ma listę wartości semadj - po jednej dla każdego semafora na której operuje za pomocą SEM_UNDO. Gdy proces się kończy wszystkie jego wartości semadj przypisane do poszczególnych semaforów są do nich dodawane, co powoduje przywrócenie wartości semafora sprzed działania procesu (zob. jednak na BŁĘDY). Gdy wartość semafora jest ustawiane bezpośrednio za pomocą żądań SETVAL lub SETALL do semctl(2), to odpowiadające wartości semadj we wszystkich procesach są czyszczone. Flaga CLONE_SYSVSEM clone(2) pozwala to dzielenie listy semadj przez więcej niż jeden proces, więcej szczegółów w podręczniku clone(2).

Wartości semval, sempid, semzcnt i semnct dla semafora można odczytać za pomocą odpowiednich wywołań semctl(2).

Limity semaforów

Wywołania semop() dotyczą następujące ograniczenia zasobów związanych z zestawami semaforów:

Maximum number of operations allowed for one semop() call. Before Linux 3.19, the default value for this limit was 32. Since Linux 3.19, the default value is 500. On Linux, this limit can be read and modified via the third field of /proc/sys/kernel/sem. Note: this limit should not be raised above 1000, because of the risk of that semop() fails due to kernel memory fragmentation when allocating memory to copy the sops array.
Maksymalna dozwolona wartość semval: zależy od implementacji (32767).

Implementacja w systemie Linux nie nakłada wewnętrznych ograniczeń na zmianę wartości semafora podczas zakończenia procesu (SEMAEM), na ogólnosystemową maksymalną liczbę struktur przechowujących informacje o zmianach stanu semaforów (SEMMNU), ani na maksymalną dla procesu liczbę struktur przechowujących informacje o zmianach stanu semaforów.

BŁĘDY

Gdy proces kończy działanie, zestaw skojarzonych z nim struktur semadj jest wykorzystywany do cofnięcia efektów wszystkich operacji na semaforach, które ten proces wykonał z ustawionym znacznikiem SEM_UNDO. Wprowadza to trudność: jeżeli jedna (lub więcej) spośród tych zmian semaforów spowodowałby próbę zmniejszenia wartości semafora poniżej zera, to co implementacja powinna uczynić? Jednym z możliwych podejść do tego zadadnienia mogło by być zablokowanie do chwili, gdy przeprowadzenie wszystkich zmian semaforów będzie możliwe. Jest to jednakże niepożądane, gdyż spowodowałoby wymuszenie zablokowania zakończenia procesu na dowolnie długi okres. Inną możliwością jest zignorowanie wszystkich takich zmian semaforów (nieco analogiczne do niepomyślnego zakończenia, gdy dla operacji na semaforze podany jest znacznik IPC_NOWAIT). Linux przyjął trzecie rozwiązanie: zmniejszenie wartości semafora na tyle, na ile jest to możliwe (tzn. do zera) i umożliwienie natychmiastowej kontynuacji kończenia działania procesu.

Jądra 2.6.x, gdzie x <= 10, zawierają błąd, który w pewnych okolicznościach spowoduje, że wątek czekający na zmniejszenie wartości semafora do zera nie zostanie obudzony, gdy ta wartość rzeczywiście osiągnie zero. Błąd został poprawiony w jądrze 2.6.11.

PRZYKŁADY

Następujący fragment kodu używa semop() do atomowego oczekiwania na to, by wartość semafora 0 doszła do zera. Następnie wartość semafora jest zwiększana o jeden.


struct sembuf sops[2];
int semid;
/* Code to set semid omitted */
sops[0].sem_num = 0;    /* Operate on semaphore 0 */
sops[0].sem_op = 0;     /* Wait for value to equal 0 */
sops[0].sem_flg = 0;
sops[1].sem_num = 0;    /* Operate on semaphore 0 */
sops[1].sem_op = 1;     /* Increment value by one */
sops[1].sem_flg = 0;
if (semop(semid, sops, 2) == -1) {

perror("semop");
exit(EXIT_FAILURE); }

A further example of the use of semop() can be found in shmop(2).

ZOBACZ TAKŻE

clone(2), semctl(2), semget(2), sigaction(2), capabilities(7), sem_overview(7), sysvipc(7), time(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Rafał Lewczuk <R.Lewczuk@elka.pw.edu.p>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 kwietnia 2020 r. Linux