Scroll to navigation

UNLOCKED_STDIO(3) Podręcznik programisty Linuksa UNLOCKED_STDIO(3)

NAZWA

getc_unlocked, getchar_unlocked, putc_unlocked, putchar_unlocked - nieblokujące funkcje standardowego wejścia/wyjścia

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
int getc_unlocked(FILE *stream);
int getchar_unlocked(void);
int putc_unlocked(int c, FILE *stream);
int putchar_unlocked(int c);
void clearerr_unlocked(FILE *stream);
int feof_unlocked(FILE *stream);
int ferror_unlocked(FILE *stream);
int fileno_unlocked(FILE *stream);
int fflush_unlocked(FILE *stream);
int fgetc_unlocked(FILE *stream);
int fputc_unlocked(int c, FILE *stream);
size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n,
           FILE *stream);
size_t fwrite_unlocked(const void *ptr, size_t size, size_t n,
           FILE *stream);
char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream);
int fputs_unlocked(const char *s, FILE *stream);
#include <wchar.h>
wint_t getwc_unlocked(FILE *stream);
wint_t getwchar_unlocked(void);
wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream);
wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc);
wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);
int fputws_unlocked(const wchar_t *ws, FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked(), putchar_unlocked():

/* Od glibc 2.24: */ _POSIX_C_SOURCE >= 199309L
|| /* Wersje glibc <= 2.23: */ _POSIX_C_SOURCE
|| /* Wersje glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

clearerr_unlocked(), feof_unlocked(), ferror_unlocked(), fileno_unlocked(), fflush_unlocked(), fgetc_unlocked(), fputc_unlocked(), fread_unlocked(), fwrite_unlocked():

/* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

fgets_unlocked(), fputs_unlocked(), getwc_unlocked(), getwchar_unlocked(), fgetwc_unlocked(), fputwc_unlocked(), putwchar_unlocked(), fgetws_unlocked(), fputws_unlocked():

_GNU_SOURCE

OPIS

Każda z tych funkcji zachowuje się tak samo, jak jej odpowiednik bez przyrostka "_unlocked" z tym wyjątkiem, że nie używają one blokad (same nie ustawiają blokad, jak też nie sprawdzają, czy blokada została ustawiona przez innych) i z tego względu nie są bezpieczne w trybie wielowątkowym. Zobacz flockfile(3).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getc_unlocked(), putc_unlocked(), clearerr_unlocked(), fflush_unlocked(), fgetc_unlocked(), fputc_unlocked(), fread_unlocked(), fwrite_unlocked(), fgets_unlocked(), fputs_unlocked(), getwc_unlocked(), fgetwc_unlocked(), fputwc_unlocked(), putwc_unlocked(), fgetws_unlocked(), fputws_unlocked() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe race:stream
getchar_unlocked(), getwchar_unlocked() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:stdin
putchar_unlocked(), putwchar_unlocked() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:stdout
feof_unlocked(), ferror_unlocked(), fileno_unlocked() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Cztery następujące funkcje: getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked() i putchar_unlocked() występują w POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008.

Niestandardowe odmiany funkcji *_unlocked() występują również w kilku systemach z rodziny Uniksów, jak też są dostępne w najnowszych wersjach glibc. Raczej nie należy ich używać.

ZOBACZ TAKŻE

flockfile(3), stdio(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r.