Scroll to navigation

VDIR(1) Příručka uživatele VDIR(1)

JMÉNO

vdir - vypíše obsah adresáře

POUŽITÍ

vdir [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

Vypíše informace o SOUBORech (ve výchozím nastavení o aktuálním adresáři). Pokud není uvedena žádná z voleb -cftuvSUX nebo --sort, třídí položky abecedně.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

nebude ignorovat položky začínající na .
nevypisuje `.' a `..'
spolu s -l vypíše jméno autora každého souboru
negrafické znaky escapuje ve stylu jazyka C
spolu s -l vypisuje velikosti v násobcích VELIKOSTI, např. „--block-size=M“; popis formátu VELIKOSTI je uveden níže
nevypisuje soubory, jejichž jména končí na ~, pokud nejsou zadána v příkazovém řádku.
s -lt: řadí podle ctime a vypisuje ctime (čas poslední změny i-uzlových informací); s -l: vypisuje ctime, řadí podle názvu souboru; jinak: řadí podle ctime, vypisuje od nejnovějších
vypisuje položky do sloupců
obarví výstup; KDY smí být „always“ (vždy, výchozí hodnota), „auto“ nebo „never“ (nikdy), podrobnosti níže
vypíše názvy adresářů místo jejich obsahu
generuje výstup určený pro mód dired Emacsu
nebude vypisovat obsah adresářů setříděně, zapne -aU, vypne -ls --color
za jména souborů připojí znak indikující typ souboru (jeden z */=>@|)
podobně, ale nepřidává „*“
across -x (napříč), commas -m (čárky), horizontal -x (horizontální), long -l (dlouhý), single-column -1 (jeden sloupec), verbose -l (upovídaný), vertical -C (vertikální)
jako -l --time-style=full-iso
jako -l, ale nevypisuje vlastníka
seskupí adresáře a zobrazí je před ostatními soubory;
zachová funkci přepínače --sort, avšak --sort=none (-U) seskupování potlačí
ve dlouhých výpisech nebudou uvedeny informace o skupině
při -l a -s vypisuje velikosti jako 1K, 234M, 2G atd.
podobné, ale používá násobky 1000, ne 1024
následuje symbolické odkazy zadané na příkazové řádce
následuje každý symbolický odkaz z příkazového řádku,
který ukazuje na adresář
nevypisuje položky, které odpovídají zadanému shellovému VZORu (může být překryto volbami -a nebo -A)
hyperodkazy z názvů souborů; KDY může být „always“ (vždy, výchozí chování), „auto“ nebo „never“ (nikdy)hyperodkazy z názvů souborů; KDY může být „always“ (vždy, výchozí chování), „auto“ nebo „never“ (nikdy)
podle zadaného STYLu připojí indikátor ke jménu každé položky: none (žádný; výchozí volba), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
vypisuje číslo i-uzlu pro každý soubor
nevypíše soubory, jejichž jména odpovídají shellovému VZORu
u zaplnění disku použije 1024bajtové bloky; použije se pouze s -s a souhrny u adresářů
použije dlouhý formát výpisu
vypíše informace o souborech, na které se odkazují symbolické odkazy, místo informací o odkazech samotných
vypisuje seznam položek oddělených čárkami
jako -l, ale vypisuje vlastníka a skupinu (UID a GID) číselně
vypisuje jména souborů tak, jak jsou na uložena
jako -l, ale bez informace o skupině
připojí za jméno každého adresáře znak `/'
vypisuje otazníky místo netisknutelných znaků
vypisuje netisknutelné znaky ve jménech souborů tak, jak jsou (výchozí, pokud není výstupem terminál a použitým programem 'ls')
vypisuje jména souborů v uvozovkách
použije způsob citování ZPŮSOB pro jména souborů: literal (doslovný), locale (lokalizovaný), shell, shell-always (vždy shell), shell-escape (escapovaný shell), shell-escape-always (vždy escapovaný shell), c, escape; (přebije proměnnou prostředí QUOTING_STYLE)
výpis bude setříděn v obráceném pořadí
vypíše obsah všech adresářů rekurzivně
vypisuje velikost souborů, v blocích
výstup seřadí podle délky souborů, největší první
výstup seřadí podle SLOVA: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)
použije jiný čas než čas změny obsahu: čas přístupu (-u): atime, uaccess, use čas změny metadat (-c): ctime, status čas vytvoření: birth, creation;
s -l SLOVO určuje, který čas bude vypsán, se --sort=time, řadí podle SLOVA (nejnovější první)
formát času/data pro -l; vizte STYL_ČASU níže
výstup seřadí podle času, nejnovější jako první; vizte přepínač --time
předpokládá, že tabulátor má šířku n, namísto výchozích 8
s -lt seřadí podle a vypíše čas posledního přístupu; s -l vypíše tento čas, ale seřadí podle názvů souborů, nejnovější první;
netřídí; položky jsou vypisovány v pořadí, v jakém se nacházejí v adresáři
přirozené řazení (verzovacích) čísel v textu
nastaví šířku výstupu, 0 znamená bez omezení
vypisuje soubory do sloupců tříděných vodorovně
třídí abecedně podle přípon
vypíše pro každý soubor jakýkoliv bezpečnostní kontext
-1
vypíše jeden soubor na jeden řádek; „\n“ lze předejít pomocí -q nebo -b
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Argument VELIKOST je celé číslo a volitelná jednotka (příklad: 10K je 10 * 1024). Jednotky jsou K, M, G, T, P, E, Z, Y (mocniny 1024) nebo KB, MB, … (mocniny 1000). Lze též použít binární jednotky: KiB=K, MiB=M a tak dále.

Argument STYL_ČASU může být full-iso (plné ISO), long-iso (dlouhé ISO), iso, locale (národní prostření) nebo +FORMÁT. FORMÁT je interpretován stejně jako při date(1). Pokud FORMÁT je FORMÁT1<nový_řádek>FORMÁT2, pak FORMÁT1 se použije na staré soubory a FORMÁT2 na nové soubory. STYL_ČASU s předponou „posix-“ se uplatní jen mimo národní prostředí POSIX. Výchozí styl lze rovněž vybrat proměnnou prostředí TIME_STYLE.

El uso de color para distinguir los tipos de ficheros está desactivado por omisión y cuando se usa --color=never. Con --color=auto, ls produce códigos de color solamente cuando la salida estándar está conectada a una terminal. La variable de entorno LS_COLORS puede cambiar las opciones. Utilice la orden dircolors para establecerla.

Návratový kód:

0
vše v pořádku,
1
drobné problémy (např. nebylo možné přistoupit k podadresáři),
2
závažné problémy (např. nebylo možné přistoupit k argumentu z příkazové řádky).

AUTOR

Napsal Richard M. Stallman a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/vdir>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) vdir invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2020 GNU coreutils 8.32