Scroll to navigation

ASSERT(3) Podręcznik programisty Linuksa ASSERT(3)

NAZWA

assert - przerwanie pracy programu, jeśli wyrażenie jest fałszywe

SKŁADNIA

#include <assert.h>
void assert(scalar wyrażenie);

OPIS

To makro może pomóc programistom znajdować błędy w ich programach lub obsługiwać wyjątki przez wywołanie awarii zapewniającej ograniczone wyjście debugowania.

Jeśli wyrażenie jest fałszywe (to jest równe zeru), assert() wyświetli błąd na standardowe wyjście błędów i przerywa pracę programu przez wywołanie abort(3). Komunikat błędu zawiera nazwę pliku i funkcji zawierającej wywołanie assert(), numer wiersza kodu źródłowego z wywołaniem i tekst argumentu np.:


prog: some_file.c:16: some_func: Assertion `val == 0' failed.

Jeśli w momencie ostatniego włączenia pliku <assert.h> było zdefiniowane makro NDEBUG, to makro assert() nie generuje żadnego kodu, więc w ogóle nic nie robi. Nie zaleca się definiowania NDEBUG przy używaniu assert() do wykrywania błędów, ponieważ oprogramowanie może zachowywać się nieprzewidywalnie.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Nie jest zwracana żadna wartość.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
assert() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99. W C89 wyrażenie musi być typu int, w przeciwnym wypadku zachowanie funkcji jest nieokreślone, jednakże w C99 może być dowolnego typu skalarnego.

BŁĘDY

assert() jest zaimplementowane jako makro. Jeśli testowane wyrażenie ma jakieś efekty uboczne, zachowanie programu będzie różne w zależności od tego, czy zdefiniowano makrodefinicję NDEBUG. Może to prowadzić do Heisenbugów [patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Heisenbug - przyp.tłum.], które nie występują przy włączonym odpluskwianiu.

ZOBACZ TAKŻE

abort(3), assert_perror(3), exit(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU