Scroll to navigation

chmod(2) System Calls Manual chmod(2)

NAZWA

chmod, fchmod, fchmodat - zmiana praw do pliku

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <sys/stat.h>
int chmod(const char *pathname, mode_t mode);
int fchmod(int fd, mode_t mode);
#include <fcntl.h>           /* Definicja stałych AT_* */
#include <sys/stat.h>
int fchmodat(int dirfd, const char *pathname, mode_t mode, int flags);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fchmod():

Since glibc 2.24:
_POSIX_C_SOURCE >= 199309L
glibc 2.19 to glibc 2.23
_POSIX_C_SOURCE
glibc 2.16 to glibc 2.19:
_BSD_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE
glibc 2.12 to glibc 2.16:
_BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500
|| _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
glibc 2.11 and earlier:
_BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

fchmodat():


Od glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_ATFILE_SOURCE

OPIS

The chmod() and fchmod() system calls change a file's mode bits. (The file mode consists of the file permission bits plus the set-user-ID, set-group-ID, and sticky bits.) These system calls differ only in how the file is specified:

chmod() zmienia tryb określonego pliku, którego ścieżka jest podana w pathname, która jest rozwiązana, jeśli jest to link symboliczny.
fchmod() zmienia tryb pliku przypisanego do deskryptora otwartego pliku fd.

Tryb nowego pliku jest określony w mode, który jest maską bitową stworzoną przez ORing łącznie zero lub więcej następujących:

set-user-ID (ustawia efektywny ID użytkownika procesu na execve(2))
set-group-ID (ustawia efektywny ID grupy na procesie na execve(2); obowiązkowe blokowanie, jak opisano w fcntl(2); bierze grupę nowego pliku z katalogu nadrzędnego, jak opisano w chown(2) i mkdir(2))
bit sticky (flaga ograniczonego usuwania, jak opisano w unlink(2))
odczyt przez właściciela
zapis przez właściciela
wykonanie/wyszukiwanie przez właściciela ("wyszukiwanie" dotyczy katalogów, oraz oznacza możliwość wejścia do katalogu)
odczyt przez grupę
zapis przez grupę
uruchomianie/przeszukiwanie przez grupę
odczyt przez pozostałych
zapis przez pozostałych
uruchomianie/przeszukiwanie przez pozostałych

Efektywny UID wywoływanego procesu musi zgadzać się z właścicielem pliku, lub proces musi być uprzywilejowany (Linux: musi mieć funkcjonalność CAP_FOWNER

Jeśli wywołany proces nie jest uprzywilejowany (Linux: nie ma funkcjonalności CAP_FSETID), oraz grupa pliku nie zgadza się z efektywnym ID grupy procesu lub jednej z jego dodatkowych ID grupy, S_ISGID zostanie wyłączony, lecz nie spowoduje to zwrócenia błędu.

Jako wyznacznik bezpieczeństwa, zależnie od systemu plików, bity SUID i SGID mogą zostać wyłączone podczas zapisywania pliku. (Na Linuxie, zdarza się to jeśli zapisujący proces nie ma funkcjonalności CAP_FSETID.) Na niektórych systemach plików, tylko superużytkownik może ustawić bit "sticky", który może mieć specjalne znaczenie. Znaczenie bitów "sticky", SUID i SGID dla katalogów opisano w inode(7).

Na systemach plików NFS, ograniczanie praw będzie miało natychmiastowy wpływ na aktualnie otwarte pliki, gdyż kontrola dostępu dokonywana jest na serwerze, a otwarte pliki obsługiwane sa przez klienta. Rozszerzenie uprawnień może zostać udostępnione z opóźnieniem innym klientom, jeśli mają włączone buforowanie atrybutów.

fchmodat()

Wywołanie systemowe fchmodat() operuje w dokładnie taki sam sposób jak chmod(), z wyjątkiem różnic opisanych tutaj.

Jeśli ścieżka podana w ścieżka jest względna, wtedy jest ona interpretowana względem katalogu przypisanego przez deskryptor pliku dirfd (zamiast względem obecnego katalogu roboczego wywołanego procesu, tak jak dzieje się to w przypadku chmod() dla względnych ścieżek.

Jeśli ścieżka jest względna, a dirdf ma szczególna wartość AT_FDCWD, wtedy ścieżka jest interpretowana względnie do obecnego katalogu roboczego wywołanego procesu (jak w chmod()).

If ścieżka pathname jest bezwzględna, to dirfd jest ignorowane.

flags mogą być 0 lub zawierać następujące flagi:

Jeśli pathname jest linkiem symbolicznym, nie rozwiązuje go: w zamian operuje na samym linku. Ta flaga nie jest obecnie zaimplementowana.

Potrzeba fchmodat() jest wyjaśniona w openat(2)

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

BŁĘDY

W zależności od systemu plików, mogą wystąpić błędy nie wymienione poniżej.

Powszechniejsze błędy fchmod są następujące:

Brak praw do przeszukiwania dla składowej ścieżki. (Patrz także path_resolution(7)).
(fchmod()) The file descriptor fd is not valid.
(fchmodat()) pathname is relative but dirfd is neither AT_FDCWD nor a valid file descriptor.
pathname wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
(fchmodat()) Invalid flag specified in flags.
Wystąpił błąd wejścia/wyjścia.
Podczas rozwiązywania pathname napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
Ścieżka pathname jest zbyt długa.
Plik nie istnieje.
Brak pamięci jądra.
Składnik ścieżki nie jest katalogiem.
(fchmodat()) pathname is relative and dirfd is a file descriptor referring to a file other than a directory.
(fchmodat()) flags specified AT_SYMLINK_NOFOLLOW, which is not supported.
Efektywny UID nie odpoiwada właścicielowi pliku, a proces nie jest uprzywilejowany (Linux: nie ma funkcjonalności CAP_FOWNER).
Plik jest oznaczony jako tylko do odczytu lub tylko do nadpisu. (Sprawdź również ioctl_iflags(2).)
Podany plik znajduje się na systemie plików przeznaczonym tylko do odczytu.

WERSJE

fchmodat() was added in Linux 2.6.16; library support was added in glibc 2.4.

STANDARDY

chmod(), fchmod(): 4.4BSD, SVr4, POSIX.1-2001i, POSIX.1-2008.

fchmodat(): POSIX.1-2008.

UWAGI

Różnice biblioteki C/jądra

Funkcja wrapper fchmodat() z biblioteki GNU C implementuje określony przez POSIX'a interfejs opisany na tej stronie. Ten interfejs różni się od zaszytego w Linuxie wywołania systemowego, które nie ma argumentu flags.

Uwagi dla glibc

Na starszych wersjach jądra Linuxa gdzie fchmodat() nie było dostępne, funkcja wrappera z glibc wraca do używania chmod(). Kiedy pathname jest względną ścieżką, glibc konstruuje ścieżkę na bazie linku symbolicznego w /proc/self/fd, który odpowiada argumentowi dirfd.

ZOBACZ TAKŻE

chmod(1), chown(2), execve(2), open(2), stat(2), inode(7), path_resolution(7), symlink(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03