Scroll to navigation

SEMCTL(2) Podręcznik programisty Linuksa SEMCTL(2)

NAZWA

semctl - sterowanie semaforami Systemu V

SKŁADNIA

#include <sys/sem.h>
int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);

OPIS

semctl() wykonuje operację sterującą określoną przez cmd na zestawie semaforów Systemu V określonym przez semid lub na semaforze o numerze semnum z tego zestawu. (Numeracja semaforów w zestawie semaforów zaczyna się od 0).

W zależności od cmd funkcja przyjmuje trzy lub cztery argumenty. Jeśli są cztery, to czwarty jest typu union semun. Program wywołujący musi zdefiniować tę unię jako:


union semun {

int val; /* Wartość dla SETVAL */
struct semid_ds *buf; /* Bufor dla IPC_STAT, IPC_SET */
unsigned short *array; /* Tablica dla GETALL, SETALL */
struct seminfo *__buf; /* Bufor dla IPC_INFO
(specyficzne dla Linuksa) */ };

Struktura danych semid_ds jest zdefiniowana w <sys/sem.h> następująco:


struct semid_ds {

struct ipc_perm sem_perm; /* Ownership and permissions */
time_t sem_otime; /* Last semop time */
time_t sem_ctime; /* Creation time/time of last
modification via semctl() */
unsigned long sem_nsems; /* No. of semaphores in set */ };

Pola struktury semid_ds są następujące:

This is an ipc_perm structure (see below) that specifies the access permissions on the semaphore set.
Czas ostatniego wywołania funkcji systemowej semop(2).
Time of creation of semaphore set or time of last semctl() IPCSET, SETVAL, or SETALL operation.
Liczba semaforów w zestawie. Każdy semafor zestawu jest identyfikowany przez nieujemną liczbę całkowitą z zakresu od 0 do sem_nsems-1.

Struktura ipc_perm jest zdefiniowana następująco (wyróżnione pola można ustawić za pomocą IPC_SET):


struct ipc_perm {

key_t __key; /* Klucz podany w semget(2) */
uid_t uid; /* Efektywny UID właściciela */
gid_t gid; /* Efektywny GID właściciela */
uid_t cuid; /* Efektywny UID twórcy */
gid_t cgid; /* Efektywny GID twórcy */
unsigned short mode; /* Uprawnienia */
unsigned short __seq; /* Numer sekwencji */ };

The least significant 9 bits of the mode field of the ipc_perm structure define the access permissions for the shared memory segment. The permission bits are as follows:

0400 Read by user
0200 Write by user
0040 Read by group
0020 Write by group
0004 Read by others
0002 Write by others

In effect, "write" means "alter" for a semaphore set. Bits 0100, 0010, and 0001 (the execute bits) are unused by the system.

Poprawne wartości parametru cmd to:

Kopiuje informacje ze struktury kontrolnej jądra skojarzonej z semid do struktury semid_ds wskazywanej przez arg.__buf. Argument semnum jest ignorowany. Wywołujący musi mieć uprawnienie odczytu zestawu semaforów.
Write the values of some members of the semid_ds structure pointed to by arg.buf to the kernel data structure associated with this semaphore set, updating also its sem_ctime member.
The following members of the structure are updated: sem_perm.uid, sem_perm.gid, and (the least significant 9 bits of) sem_perm.mode.
The effective UID of the calling process must match the owner (sem_perm.uid) or creator (sem_perm.cuid) of the semaphore set, or the caller must be privileged. The argument semnum is ignored.
Usuwa natychmiast zestaw semaforów. Wznawia wszystkie procesy zablokowane w wywołaniu semop(2) (wywołanie to zasygnalizuje błąd i ustawi zmienną errno na EIDRM). Efektywny identyfikator użytkownika procesu wywołującego musi odpowiadać twórcy lub właścicielowi zestawu semaforów albo proces wywołujący musi być uprzywilejowany. Argument semnum jest pomijany.
Zwraca w strukturze, na którą wskazuje arg.__buf, informacje o systemowych ograniczeniach i parametrach semaforów. Struktura jest typu seminfo i jest zdefiniowana w <sys/shm.h>, pod warunkiem, że zdefiniowano również makro _GNU_SOURCE:

struct  seminfo {

int semmap; /* Liczba wpisów w mapie semaforów
nieużywane przez jądro */
int semmni; /* Maksymalna liczba zestawów semaforów */
int semmns; /* Maksymalna liczba semaforów we wszystkich
zestawach semaforów */
int semmnu; /* Maksymalna liczba struktur wycofania (undo)
w systemie; nieużywane przez jądro*/
int semmsl; /* Maksymalna liczba semaforów
w zestawie */
int semopm; /* Maksymalna liczba operacji dla
semop(2) */
int semume; /* Maksymalna liczba wpisów wycofania (undo)
procesu; nieużywane przez jądro */
int semusz; /* Rozmiar struktury sem_undo */
int semvmx; /* Maksymalna wartość semafora */
int semaem; /* Maksymalna wartość możliwa do zapamiętania
dla regulacji semafora (SEM_UNDO) */ };

Ustawienia semmsl, semmns, semopm oraz semmni można zmienić za pomocą plików w /proc/sys/kernel/sem; szczegóły można znaleźć w podręczniku proc(5).
Zwraca strukturę seminfo zawierającą te same informacje co w przypadku IPC_INFO, z tym wyjątkiem, że w następujących polach zwracane są informacje o zasobach systemowych wykorzystywanych przez semafory: pole semusz zwraca liczbę zestawów semaforów istniejących obecnie w systemie; pole semaem zwraca całkowitą liczbę semaforów we wszystkich zestawach semaforów w systemie.
Zwraca strukturę semid_ds, taką jak dla IPC_STAT. Jednakże parametr semid nie jest identyfikatorem segmentu, ale indeksem wewnętrznej tablicy jądra przechowującej informacje o wszystkich segmentach zestawach semaforów w systemie.
Return a semid_ds structure as for SEM_STAT. However, sem_perm.mode is not checked for read access for semid meaning that any user can employ this operation (just as any user may read /proc/sysvipc/sem to obtain the same information).
Zwraca (bieżącą) wartość semval dla wszystkich semaforów z zestawu, umieszczając je w tablicy arg.array. Argument semnum jest pomijany. Proces wywołujący musi mieć prawa do odczytu zestawu semaforów.
Return the semncnt value for the semnum-th semaphore of the set (i.e., the number of processes waiting for the semaphore's value to increase). The calling process must have read permission on the semaphore set.
Zwraca wartość sempid skojarzoną z semaforem o numerze semnum w zestawie. Jest to identyfikator procesu, który wykonał ostatnią operację na tym semaforze (ale zob. UWAGI). Proces wywołujący musi mieć prawa do odczytu zestawu semaforów.
Return semval (i.e., the semaphore value) for the semnum-th semaphore of the set. The calling process must have read permission on the semaphore set.
Return the semzcnt value for the semnum-th semaphore of the set (i.e., the number of processes waiting for the semaphore value to become 0). The calling process must have read permission on the semaphore set.
Przypisuje wartości semval wszystkim semaforom zestawu, korzystając z tablicy arg.array, jednocześnie aktualizuje pole sem_ctime struktury semid_ds skojarzonej z zestawem. Wpisy wycofania (undo; patrz semop(2)) są czyszczone dla wszystkich zmienianych semaforów we wszystkich procesach. Jeżeli zmiany wartości semaforów pozwoliłyby na odblokowanie procesów oczekujących w wywołaniach semop(2), to te procesy są wznawiane. Argument semnum jest pomijany. Proces wywołujący musi mieć prawa do modyfikacji (zapisu) zestawu semaforów.
Przypisuje wartość semval do arg.val semafora o numerze semnum w zestawie, aktualizując jednocześnie pole sem_ctime struktury semid_ds skojarzonej z zestawem semaforów. Wpisy wycofania (undo) są czyszczone dla zmienianych semaforów we wszystkich procesach. Jeżeli zmiany wartości semaforów pozwoliłyby na odblokowanie procesów oczekujących w wywołaniach semop(2), to te procesy są wznawiane. Proces wywołujący funkcję musi mieć prawa do modyfikacji zestawu semaforów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, semctl() returns a nonnegative value depending on cmd as follows:

wartość semncnt.
wartość sempid.
wartość semval.
wartość semzcnt.
the index of the highest used entry in the kernel's internal array recording information about all semaphore sets. (This information can be used with repeated SEM_STAT or SEM_STAT_ANY operations to obtain information about all semaphore sets on the system.)
tak jak IPC_INFO.
identyfikator zestawu semaforów, którego indeks został podany w semid.
tak jak SEM_STAT.

Dla wszystkich pozostałych wartości cmd w razie pomyślnego zakończenia zwracane jest 0.

W razie błędu semctl() zwraca -1, a zmiennej errno zostanie nadana wartość określająca rodzaj błędu.

BŁĘDY

The argument cmd has one of the values GETALL, GETPID, GETVAL, GETNCNT, GETZCNT, IPC_STAT, SEM_STAT, SEM_STAT_ANY, SETALL, or SETVAL and the calling process does not have the required permissions on the semaphore set and does not have the CAP_IPC_OWNER capability in the user namespace that governs its IPC namespace.
Adres wskazywany przez arg.buf lub arg.array jest niedostępny.
Zestaw semaforów został usunięty.
Niepoprawna wartość parametru cmd lub semid. Albo: w przypadku operacji SEM_STAT wartość indeksu podana w parametrze semid odwoływała się do obecnie nieużywanego elementu tablicy.
Parametr cmd jest równy IPC_SET lub IPC_RMID, ale identyfikator efektywnego użytkownika procesu wywołującego nie jest twórcą (określonym w sem_perm.cuid) ani właścicielem (określonym w sem_perm.uid) zestawu semaforów, a proces nie ma ustawionego atrybutu CAP_SYS_ADMIN.
Argument cmd ma wartość SETALL lub SETVAL, ale przekazywana wartość semafora semval (dla któregoś z semaforów zestawu) jest mniejsza od 0 lub większa od wartości ograniczenia systemowego SEMVMX.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

POSIX.1 określa pole sem_nsems struktury semid_ds jako będące typu unsigned short i tak też jest ono zdefiniowane w większości systemów. Tak było również w Linuksie 2.2 i wcześniejszych, lecz od Linuksa 2.4 pole to jest typu unsigned long.

UWAGI

Operacje IPC_INFO, SEM_STAT oraz SEM_INFO są używane przez program ipcs(1) w celu dostarczenia informacji o zajmowanych zasobach. W przyszłości operacje te mogą zostać zmodyfikowane lub przeniesione do interfejsu systemu plików /proc.

Niektóre pola struktury struct semid_ds były w Linuksie 2.2 typu short, ale stały się typu long w Linuksie 2.4. Aby to wykorzystać, powinna wystarczyć rekompilacja pod glibc-2.1.91 lub nowszą. (Jądro rozróżnia stare wywołania od nowych za pomocą znacznika IPC_64 w cmd).

We wcześniejszych wersjach biblioteki glibc unia semun była zdefiniowana w <sys/sem.h>, jednakże POSIX.1 wymaga, żeby to program wywołujący definiował tę unię. Wersje glibc, które nie definiują tej unii, definiują makro _SEM_SEMUN_UNDEFINED w <sys/sem.h>.

Na wywołanie semctl() wpływa następujące ograniczenie systemowe dotyczące zbioru semaforów:

Maksymalna wartość semval: zależna od implementacji (32767).

W celu uzyskania lepszej przenośności, najlepiej zawsze wywoływać semctl() z czterema argumentami.

Wartość sempid

POSIX.1 definiuje sempid jako "identyfikator procesu ostatniej operacji" na semaforze i wprost zauważa, że wartość tak jest ustawiana przez pomyślne wywołanie semop(2), z implikacją, że żaden inny interfejs nie wpływa na wartość sempid.

Choć niektóre implementacje są zgodne z zachowaniem opisanym w POSIX.1, to inne nie są (błąd prawdopodobnie leży tu w specyfikacji POSIX.1, jako że nie zauważyła ona tylu przykładów istniejących implementacji). Różne inne implementacje aktualizują sempid również przy innych operacjach aktualizujących wartość semafora: operacjach SETVAL i SETALL, jak również dostosowaniach semafora wykonywanych przy zakończeniu procesu jako konsekwencji użycia flagi SEM_UNDO (zob. semop(2)).

Linux also updates sempid for SETVAL operations and semaphore adjustments. However, somewhat inconsistently, up to and including Linux 4.5, the kernel did not update sempid for SETALL operations. This was rectified in Linux 4.6.

PRZYKŁADY

Zobacz shmop(2).

ZOBACZ TAKŻE

ipc(2), semget(2), semop(2), capabilities(7), sem_overview(7), sysvipc(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Rafał Lewczuk <R.Lewczuk@elka.pw.edu.p>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. Linux