Scroll to navigation

setresuid(2) System Calls Manual setresuid(2)

NAZWA

setresuid, setresgid - ustawia rzeczywisty, efektywny i zachowany identyfikator użytkownika lub grupy

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE         /* Zob. feature_test_macros(7) */
#include <unistd.h>
int setresuid(uid_t ruid, uid_t euid, uid_t suid);
int setresgid(gid_t rgid, gid_t egid, gid_t sgid);

OPIS

setresuid() ustawia dla bieżącego procesu rzeczywisty i efektywny identyfikator użytkownika (UID) oraz wartość zachowanego set-user-ID.

Proces nieuprzywilejowany może zmienić swój rzeczywisty UID, efektywny UID i zachowany set-user-ID na jeden z następujących: bieżący rzeczywisty UID, bieżący efektywny UID lub bieżący zachowany set-user-ID.

Proces uprzywilejowany (w Linuksie — mający przywilej CAP_SETUID (ang. capatility)) może ustawić rzeczywisty UID, efektywny UID i zachowany set-user-ID na dowolne wartości.

Jeżeli którykolwiek z parametrów jest równy -1, to odpowiadająca mu wartość nie jest zmieniana.

Niezależnie od zmian rzeczywistego UID, efektywnego UID i zachowanego set-user-ID, UID systemu plików jest zawsze ustawiany na taką samą wartość, jaką ma (być może nowy) efektywny UID.

Analogicznie, setresgid() ustawia rzeczywisty identyfikator grupy (GID), efektywny GID i zachowany set-group-ID bieżącego procesu (i zawsze ustawia GID systemu plików na wartość efektywnego GID), z takimi samymi ograniczeniami dla procesów nieuprzywilejowanych.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane errno, wskazując błąd.

Uwaga: są przypadki, gdy setresuid() może zawieść nawet wówczas, gdy wywołujący ma UID 0. Pominięcie sprawdzenia zwrotu niepowodzenia z setresuid() jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa.

BŁĘDY

Wywołanie mogłoby zmienić rzeczywisty UID wywołującego (tzn. ruid nie pasowałby do rzeczywistego UID wywołującego), lecz wystąpiło tu tymczasowe niepowodzenie w przydzieleniu niezbędnych struktur danych jądra.
ruid nie pasuje do rzeczywistego UID wywołującego, a to wywołanie spowodowałoby przekroczenie limitu zasobów RLIMIT_NPROC wywołującego przez liczbę procesów należących do rzeczywistego ID użytkownika ruid. Od Linuksa 3.1 błąd ten już się nie pojawia (lecz solidne aplikacje powinny dokonywać jego sprawdzenia); zob. opis EAGAIN w execve(2).
Jeden lub więcej docelowych identyfikatorów użytkownika lub grupy jest nieprawidłowych w tej przestrzeni użytkownika.
Proces wywołujący nie jest procesem uprzywilejowanym (nie ma koniecznego przywileju w swojej przestrzeni nazw użytkownika) i próbował ustawić niedozwoloną wartość któregoś z identyfikatorów. W przypadku setresuid() koniecznym przywilejem jest CAP_SETUID; w przypadku setresgid() jest to CAP_SETGID.

WERSJE

Różnice biblioteki C/jądra

Na poziomie jądra, identyfikatory użytkownika i grupy są atrybutami przynależnymi wątkowi. Jednak POSIX wymaga, aby wszystkie wątki procesu dzieliły te same poświadczenia. Implementacja wątkowania NPTL obsługuje wymagania POSIX za pomocą funkcji opakowujących dla różnych wywołań systemowych zmieniających UID-y i GID-y procesów. Te funkcje opakowujące (w tym te dla setresuid() i setresgid()) wykorzystują technikę opartą na sygnałach aby zapewnić, że gdy jeden wątek zmieni swe poświadczenia, wszystkie inne wątki procesu również to uczynią. Więcej szczegółów w podręczniku nptl(7).

STANDARDY

Brak.

HISTORIA

Linux 2.1.44, glibc 2.3.2. HP-UX, FreeBSD.

Oryginalne, linuksowe wywołania setresuid() i setresgid() obsługiwały tylko 16-bitowe identyfikatory użytkownika i grupy. Następnie w Linuksie 2.4 dodano setresuid32() i setresgid32(), obsługujące 32-bitowe identyfikatory. Funkcje opakowujące setresuid() i setresgid() biblioteki glibc obsługują te warianty wywołań w różnych wersjach jądra w sposób przezroczysty dla użytkownika.

ZOBACZ TAKŻE

getresuid(2), getuid(2), setfsgid(2), setfsuid(2), setreuid(2), setuid(2), capabilities(7), credentials(7), user_namespaces(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8