Scroll to navigation

TRUNC(3) Podręcznik programisty Linuksa TRUNC(3)

NAZWA

trunc, truncf, truncl - zaokrąglenie do liczby całkowitej w kierunku zera

SKŁADNIA

#include <math.h>
double trunc(double x);
float truncf(float x);
long double truncl(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

trunc(), truncf(), truncl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

Funkcje te zaokrąglają x do wartości najbliższej liczby całkowitej nie większej co do wartości bezwzględnej niż x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą, w formacie liczby rzeczywistej.

Jeśli x jest całkowite, nieskończone lub NaN, zwracana jest wartość x.

BŁĘDY

Nie występują.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
trunc(), truncf(), truncl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

Wartość całkowita zwracana przez te funkcje może być zbyt duża, by przechować ją w danym typie całkowitym int, long itp.). Aby uniknąć przepełnienia, które powoduje, że wynik funkcji jest nieokreślony, aplikacja powinna sprawdzać zakres zwróconej wartości, zanim przypisze ją do zmiennej całkowitej.

ZOBACZ TAKŻE

ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.