Scroll to navigation

ENVIRON(7) Podręcznik programisty Linuksa ENVIRON(7)

NAZWA

environ - środowisko użytkownika

SKŁADNIA

extern char **environ;

OPIS

Zmienna environ wskazuje na tablicę łańcuchów zwaną "środowiskiem". Ostatni wskaźnik w tej tablicy musi mieć wartość NULL. (Zmienna ta musi być zadeklarowana w programie użytkownika, jednakże jest ona zadeklarowana w pliku nagłówkowym unistd.h, w przypadku gdy ustawiono testowe makro _GNU_SOURCE. Ta tablica łańcuchów udostępniana jest procesowi przez funkcję exec(3) podczas jego uruchamiania. Gdy proces potomny jest tworzony przez fork(2), dziedziczy copy ze środowiska swojego rodzica.

Zgodnie z konwencją łańcuchy znaków w tablicy environ mają postać "nazwa=wartość". Typowe przykłady to:

Nazwa zalogowanego użytkownika (wykorzystywana przez niektóre programy wywodzące się z BSD).
Nazwa zalogowanego użytkownika (wykorzystywana przez niektóre programy wywodzące się z Systemu V).
Katalog domowy użytkownika, zmienna ustawiana przez program login(1) na podstawie informacji z pliku passwd(5).
Nazwa ustawień językowych, jaka ma być stosowana dla wszystkich kategorii ustawień, jeśli nie zostały narzucone przez zmienną środowiskową, taką jak LC_COLLATE, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_MONETARY, LC_NUMERIC i LC_TIME (zob. locale(7) aby dowiedzieć się więcej o zmiennych LC_*).
Sekwencja katalogów, które sh(1) oraz wiele innych programów przeszukuje w poszukiwaniu plików, których nazwa nie zawiera pełnej ścieżki dostępu. Poszczególne katalogi są rozdzielane znakiem ":" (podobnie, CDPATH jest używane przez niektóre powłoki do poszukiwania katalogu docelowego dla polecenia zmiany katalogu, a MANPATH jest używane przez man(1) do poszukiwania stron podręcznika itd.).
Bieżący katalog roboczy. Ustawiane przez niektóre powłoki.
Nazwa powłoki zgłoszeniowej użytkownika.
Rodzaj terminala, dla którego system ma przygotowywać wyjście.
Wybrane przez użytkownika narzędzie do wyświetlania plików tekstowych.
Wybrane przez użytkownika narzędzie do edycji plików tekstowych.

Nazwy mogą być umieszczane w środowisku powłoki poleceniem export w sh(1) lub setenv jeśli korzysta się z csh(1).

Na początkowe środowisko powłoki ma wpływ wiele czynników, takich jak definicje z /etc/environment przetwarzane dla wszystkich użytkowników przy logowaniu przez pam_env(8) (w systemach korzystających z pam(8)). Dodatkowo wiele inicjalizacyjnych skryptów powłoki, takich jak systemowy skrypt /etc/profile i skrypty inicjalizacyjne użytkowników mogą zawierają polecenia dodające zmienne do środowiska powłoki; proszę zapoznać się z podręcznikiem systemowym swojej powłoki, aby dowiedzieć się więcej.

Powłoki wzorowane na powłoce Bourne'a obsługują składnię


NAZWA=wartość polecenie

aby zdefiniować zmienną środowiskową wyłącznie w zakresie procesu wykonującego polecenie. Przed poleceniem można podać wiele definicji, oddzielonych białym znakiem.

W środowisku mogą być również umieszczane argumenty w momencie wykonywania funkcji exec(3). Program napisany w C może manipulować środowiskiem za pomocą funkcji getenv(3), putenv(3), setenv(3) i unsetenv(3).

Note that the behavior of many programs and library routines is influenced by the presence or value of certain environment variables. Examples include the following:

  • Zmienne LANG, LANGUAGE, NLSPATH, LOCPATH, LC_ALL, LC_MESSAGES, itd. wpływają na obsługę ustawień językowych, zob. catopen(3), gettext(3) i locale(7).
  • TMPDIR wpływa na prefiks ścieżki w nazwach tworzonych przez tempnam(3) i inne funkcje oraz katalog tymczasowy wykorzystywany przez sort(1) i inne programy itd.
  • LD_LIBRARY_PATH, LD_PRELOAD i inne zmienne LD_* wpływają na zachowanie programu ładującego/konsolidatora bibliotek dynamicznych.
  • POSIXLY_CORRECT powoduje, że niektóre programy i funkcje biblioteczne przestrzegają zaleceń POSIX.
  • Na zachowanie malloc(3) wpływają zmienne MALLOC_*.
  • Zmienna HOSTALIASES określa nazwę pliku zawierającego aliasy, z których ma korzystać gethostbyname(3).
  • TZ i TZDIR podają informacje o strefie czasowej wykorzystywaną przez tzset(3) i przez funkcje takie jak ctime(3), localtime(3), mktime(3), strftime(3). Zobacz także tzselect(8).
  • TERMCAP podaje informacje o tym, jak adresować określony terminal (lub podaje nazwę pliku zawierającego te informacje).
  • COLUMNS i LINES mówią aplikacjom o rozmiarze okna, ewentualnie narzucając wartości inne niż rzeczywiste rozmiary.
  • PRINTER lub LPDEST mogą określać drukarkę, która powinna być używana. Zobacz lpr(1).

UWAGI

The prctl(2) PR_SET_MM_ENV_START and PR_SET_MM_ENV_END operations can be used to control the location of the process's environment.

BŁĘDY

Oczywiście istnieje tu ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Wiele poleceń systemowych zostało oszukanych w celu wyrządzenia szkody przez użytkownika, który nadał nietypowe wartości zmiennym IFS lub LD_LIBRARY_PATH.

Istnieje również ryzyko skażenia przestrzeni nazw. Programy takie jak make i autoconf pozwalają na nadpisywanie domyślnych nazw programów narzędziowych poprzez środowisko zawierające zmienne o nazwach podobnych do nazw tych programów, ale składających się wyłącznie z wielkich liter. Zatem używa się CC do określenia pożądanego kompilatora C (i podobnie MAKE, AR, AS, FC, LD, LEX, RM, YACC itd.). Jednakże, w niektórych tradycyjnych zastosowaniach takie zmienne środowiskowe podają opcje dla programów zamiast ścieżki. Zatem mamy MORE, LESS i GZIP. Takie zastosowanie jest traktowane jako błędne i należy go unikać w nowych programach. Autorzy programu gzip powinni rozważyć zmianę nazwy swojej opcji na GZIP_OPT.

ZOBACZ TAKŻE

bash(1), csh(1), env(1), login(1), printenv(1), sh(1), tcsh(1), execve(2), clearenv(3), exec(3), getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), locale(7), ld.so(8), pam_env(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

13 sierpnia 2020 r. Linux