Scroll to navigation

TAR(1) General Commands Manual TAR(1)

NAZWA

tartar - wersja GNU programu archiwizującego tar

SKŁADNIA

tar [-] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare | --delete | r --append | t --list | --test-label | u --update | x --extract --get [opcje] [nazwa ścieżki ...]

OPIS

Tar przechowuje i wyodrębnia pliki z archiwum z taśmy lub dysku.

Pierwszym argumentem do tara powinna być funkcja: albo jedna z liter Acdrtux, albo jedna z długich nazw funkcji. Litera funkcji nie musi być poprzedzona "-" i może był połączona z innymi opcjami pojedynczych liter. Długa nazwa funkcji musi być poprzedzona --. Część opcji przyjmuje parametr; przy postaci jednoliterowej muszą być one podane jako oddzielne argumenty. W długiej postaci mogą być podane przez dołączenie =wartość do opcji.

FUNKCJE LITEROWE

Główny tryb pracy:

, --catenate, --concatenate
dołączenie istniejących plików .tar do archiwum
, --create
utworzenie nowego archiwum
, --diff, --compare
znalezienie różnic między archiwum, a systemem plików
usunięcie plików z archiwum (opcji nie można użyć na taśmach magnetycznych!)
, --append
dołączenie plików do archiwum na jego końcu
, --list
wypisanie zawartości archiwum
sprawdzenie etykiety woluminu archiwum i wyjście
, --update
dołączenie tylko tych plików, które są nowsze niż egzemplarze w archiwum
, --extract, --get
ekstrakcja plików z archiwum

INNE OPCJE

Modyfikatory operacji:

-[0-7][lmh]
określenie napędu i gęstości
, --auto-compress
używa przyrostka archiwum do określenia programu kompresującego
Włącza obsługę ACL POSIX
Wyłącza obsługę ACL POSIX
=PLIK
dodaje podany PLIK do archiwum (przydatne jeśli nazwa zaczyna się minusem)
wzorzec dopasowuje początek nazwy pliku
wzorzec dopasowuje po dowolnym "/" (domyślne przy wyłączeniu)
zachowuje czasy dostępu zrzucanych plików, albo przez przywrócenie czasów po odczycie (METODA="replace", domyślnie), albo przez nieustawianie czasów w pierwszym miejscu (METODA="system")
nie używa przyrostka archiwum do określenia programu kompresującego
, --blocking-factor BLOKI
BLOKI x 512 bajtów na rekord
, --read-full-records
zmienia rozmiar bloku podczas czytania archiwum (do używania z nazwanymi potokami 4.2BSD)
przed usunięciem wykonuje kopię zapasową, kontroluje wybór wersji
, --directory KATALOG
zmienia katalog na KATALOG
sprawdza numer urządzenia przy tworzeniu archiwów przyrostowych (domyślnie)
nie sprawdza numerów urządzenia przy tworzeniu archiwów przyrostowych
wyświetla informacje o postępie co LICZBA rekord (domyślnie 10)
--checkpoint-action=AKCJA
wykonuje AKCJĘ po każdym checkpoincie
opóźnia ustawianie czasów modyfikacji i opóźnień rozpakowanych katalogów aż do końca rozpakowywania
odwołuje działanie opcji --delay-directory-restore
=WZORZEC
wyłącza pliki podane jako WZORZEC
--exclude-backups
wyłącza pliki kopii zapasowej i blokady
--exclude-caches
wyłącza zawartość katalogów zawierających CACHEDIR.TAG, z wyłączeniem samego pliku tag
--exclude-caches-all
wyłącza katalogi zawierające CACHEDIR.TAG
--exclude-caches-under
wyłącza wszystko w katalogach zawierających CACHEDIR.TAG
--exclude-tag=PLIK
wyłącza zawartość katalogów zawierających PLIK, z wyjątkiem samego PLIKU
--exclude-tag-all=PLIK
wyłącza katalogi zawierające PLIK
--exclude-tag-under=PLIK
wyłącza wszystko w katalogach zawierających PLIK
--exclude-vcs
wyłącza katalogi systemu kontroli wersji
, --file ARCHIWUM
używa pliku archiwum lub urządzenia ARCHIWUM
, --info-script, --new-volume-script NAZWA
na końcu każdej taśmy uruchamia podany skrypt (implikuje funkcjonalność opcji -M)
plik z archiwum jest lokalny nawet, jeżeli w jego nazwie występuje dwukropek
wypisuje czas pliku do jego pełnej rozdzielczości
, --listed-incremental PLIK
obsługuje archiwum przyrostowe w nowym formacie GNU
, --incremental
obsługuje archiwum przyrostowe w starym formacie GNU
=NAZWA
wymusza NAZWĘ jako grupę dodanych plików
, --dereference
podąża za dowiązaniami symbolicznymi; archiwizuje pliki, na które one wskazują
, --format FORMAT
tworzy archiwum w podanym FORMACIE, który jest jednym z poniższych:
format GNU tar 1.13.x
format GNU w programie tar <= 1.12
format POSIX 1003.1-2001 (pax)
równoważne pax
format POSIX 1003.1-1988 (ustar)
stary format tar V7
podąża za dowiązaniami zwykłymi (twardymi); archiwizuje i zrzuca pliki do których się one odnoszą
, --ignore-zeros
ignoruje bloki zawierające same zera (normalnie taki blok w archiwum oznacza koniec pliku)
, --use-compress-program PROGRAM
filtruje archiwum programem PROGRAM (który musi akceptować opcję -d oznaczającą dekompresję)
ignoruje wielkość znaków
dopasowanie zwracające uwagę na wielkość znaków (domyślne)
ignoruje kody zakończenia procesów potomnych
traktuje niezerowe kody zakończenia procesów potomnych jako błąd
zakazuje kończenia działania programu z niezerowym kodem wyjścia po napotkaniu plików, które nie dają się odczytać
=PLIK
wypisuje szczegółowe informacje do PLIKU
, --bzip2
 
, --xz
 
, --keep-old-files
nie zastępuje istniejących plików podczas wypakowywania, traktuje je jako błędy
, --starting-file NAZWA-CZĘŚCI
zaczyna od części NAZWA-CZĘŚCI przy odczytywaniu archiwum
zachowuje istniejące dowiązania symboliczne przy wypakowywaniu
nie zastępuje istniejących plików, które są nowsze niż egzemplarze w archiwum
, --check-links
wypisuje komunikat, jeśli nie wszystkie dowiązania są zrzucone
, --tape-length LICZBA
zmiana taśmy po zapisaniu LICZBA x 1024 bajtów
=LICZBA
zrzuca poziom do tworzenia archiwum przyrostowego
 
 
 
, --touch
nie dearchiwizuje czasu modyfikacji plików
, --multi-volume
tworzy/wypisuje zawartość/dearchiwizuje archiwum wieloczęściowe
=ZMIANY
wymusza ZMIANY trybu (symbolicznego) dodanych plików
=DATA-lub-PLIK
ustawia mtime dodawanych plików na DATA-lub-PLIK
, --seek
archiwum jest przeszukiwalne
, --newer, --after-date DATA-lub-PLIK
archiwizuje wyłącznie pliki nowsze, niż DATA-lub-PLIK
=DATA
porównuje datę i czas gdy zmieniła się tylko data
opcja -T odczytuje nazwy plików zakończone znakiem '\0', opcja -C wówczas nie działa
odwołuje działanie opcji --null
posługiwanie się numerami użytkowników i grup, zamiast ich nazw
, --to-stdout
dearchiwizuje pliki na standardowe wyjście
przetwarza tylko WYSTĄPIENIE każdego pliku w archiwum; opcja ta jest prawidłowa tylko w połączeniu z jednym z podpoleceń: --delete, --diff, --extract lub --list i gdy lista plików została podana albo w wierszu poleceń albo opcją -T; WYSTĄPIENIE domyślnie wynosi 1.
, --portability
równoważne --format=v7
archiwizuje pliki tylko z bieżącego systemu plików
nadpisuje istniejące pliki podczas wypakowywania
--overwrite-dir
nadpisuje metadane istniejących katalogów podczas wypakowywania (domyślne)
zachowuje metadane istniejących katalogów
=NAZWA
wymusza NAZWĘ jako właściciela dodanych plików
, --preserve-permissions, --same-permissions
wyodrębnia informacje o uprawnieniach pliku (domyślne dla superużytkownika)
, --absolute-names
nie usuwa z nazw plików początkowych znaków "/"
=keyword[[:]=wartość][,keyword[[:]=wartość]]...
kontroluje słowa kluczowe pax
równoważne --format=posix
równoważne -p i -s
=ŁAŃCUCH
dodatkowe znaki cytowania do ŁAŃCUCHA
=ŁAŃCUCH
wyłącza dodatkowe znaki cytowania do ŁAŃCUCHA
=STYL
ustawia styl cytowania nazw; patrz niżej, aby poznać prawidłowe wartości STYLU
, --block-number
wypisywanie numeru rekordu wewnątrz archiwum przy każdym komunikacie
=LICZBA
LICZBA bajtów na rekord, wielokrotność 512
obsługuje katalogi rekurencyjnie (domyślnie)
zapobiega automatycznemu zagłębianiu się w katalogi
oczyszcza hierarchię w stosunku do wypakowywanego katalogu
usuwa pliki po dodaniu ich do archiwum
wyłącza część potencjalnie szkodliwych opcji
=POLECENIE
używa podanego POLECENIA rmt zamiast rmt
=POLECENIE
używa podanego zdalnego POLECENIA zamiast rsh
, --preserve-order, --same-order
przy wypisywaniu zachowywana jest kolejność części taka jak plików w archiwum
, --sparse
efektywna obsługa plików rozrzedzonych (z "dziurami")
próbuje wypakować pliki z tymi samymi właścicielami jak w archiwum (domyślne dla superużytkownika)
wypakowuje pliki jako użytkownik uruchamiający program tar (domyślne dla zwykłych użytkownik)
stosuje umask użytkownika przy wypakowywaniu uprawnień z archiwum (domyślne dla zwykłych użytkowników)
archiwum jest nieprzeszukiwalne
Włącza obsługę kontekstu SELinux
Wyłącza obsługę kontekstu SELinux
pokazuje domyślne ustawienia tar
podczas wypisywania lub wypakowywania, wypisuje każdy katalog niepasujący do kryteriów wyszukiwania
pokazuje prawidłowe zakresy pól do plików-migawek
, --show-stored-names
pokazuje nazwy pliku lub archiwum po przetworzeniu
nie zastępuje istniejących plików podczas wypakowywania, po chichu je pomija
=GŁÓWNY[.POBOCZNY]
ustawia wersję formatu plików rzadkich ("z dziurami") (implikuje --sparse)
=LICZBA
usuwa LICZBĘ początkowych części z nazw plików podczas wypakowania
=ŁAŃCUCH
przed usunięciem wykonuje kopię zapasową, przesłania zwykły przyrostek ("~", chyba że został przesłonięty przez zmienną środowiskową SIMPLE_BACKUP_SUFFIX)
, --files-from PLIK
nazwy plików do archiwizacji lub dearchiwizacji są pobierane z pliku PLIK
=POLECENIE
przesyła wyodrębnione pliki potokiem do innego programu
wypisuje sumę bajtów po przetworzeniu archiwum; z argumentem - wypisuje sumę bajtów po otrzymaniu danego SYGNAŁU. Dozwolone sygnały to: SIGHUP, SIGQUIT, SIGINT, SIGUSR1 lub SIGUSR2; nazwy bez przedrostka SIG są również dozwolone
, --xform WYRAŻENIE
używa WYRAŻENIA zamieniającego seda do przetworzenia nazw plików
, --unlink-first
usuwa każdy plik przed wypakowaniem do niego
nie cytuje nazw plików odczytanych za pomocą -T (domyślnie)
zapobiega niecytowaniu nazw plików odczytanych za pomocą -T
wypisuje czasy modyfikacji pliku w UTC
, --verbose
szczegółowe wypisywanie nazw przetwarzanych plików
, --label TEKST
tworzy archiwum z nazwą woluminu TEKST, przy wypisywaniu/rozpakowywaniu używa TEKSTU jako wzorzec maski do nazwy woluminu
=PLIK
używa/aktualizuje numer woluminu w PLIKU
, --interactive, --confirmation
pyta o zgodę na każdą operację
, --verify
weryfikacja archiwum po jego utworzeniu
=SŁOWO-KLUCZOWE
kontrola ostrzeżeń
używa wieloznacznika (domyślne przy wyłączeniach)
--wildcards-match-slash
wieloznacznik dopasowuje "/" (domyślne przy wyłączeniach)
wieloznacznik nie dopasowuje "/"
dosłowne dopasowanie łańcuchów
, --exclude-from PLIK
wyłączenie z archiwizacji plików o nazwach wymienionych w pliku PLIK
Włącza obsługę atrybutów rozszerzonych
--xattrs-exclude=WZORZEC
określa wzorzec wyłączenia kluczy atrybutów rozszerzonych
--xattrs-include=WZORZEC
określa wzorzec włączenia kluczy atrybutów rozszerzonych
Wyłącza obsługę atrybutów rozszerzonych
, --gzip, --gunzip --ungzip
 
, --compress, --uncompress
 

ŚRODOWISKO

Zachowanie programu tar jest kontrolowane przez między innymi przez następujące zmienne środowiskowe:

 
 
Przedrostek kopii zapasowej przy wypakowaniu, jeśli nie podano --suffix. Jeśli nie podano żadnego z nich, domyślnie używany jest "~".
Opcje dodawane przed opcjami podanymi w wierszu polecenia, oddzielone spacjami. Odwrotne ukośniki mogą zostać użyte do zacytowania spacji lub odwrotnego ukośnika w opcji.
Urządzenie lub plik użyty do archiwizacji, jeśli nie podano --file. Jeśli ta zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, używane jest standardowe wejście lub wyjście.

PRZYKŁADY

Tworzenie archive.tar z plików foo i bar.

tar -cf archive.tar foo bar
Szczegółowe wypisanie wszystkich plików z archive.tar.
tar -tvf archive.tar
Wypisanie wszystkich plików z archive.tar.
tar -xf archive.tar

ZOBACZ TAKŻE

tar(5), symlink(7), rmt(8)

HISTORIA

Polecenie tar pojawiło się w Version 7 AT&T UNIX.

BŁĘDY

Ludzie ze środowiska GNU zwykle nie znoszą stron podręcznika systemowego man i tworzą w zamian dokumenty info. Niestety, dokument info opisujący tara jest licencjonowany na warunkach GFDL z niezmiennymi tekstami okładki, przez nie można było wykorzystać z niego jakiegokolwiek tekstu w niniejszej stronie podręcznika. Większość zamieszczonego tu tekstu została wyodrębniona automatycznie, z tekstu opisującego użycie, w źródle programu. W związku z tym, ten podręcznik może nie być kompletny.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.27.1 oryginału.

22 marca 2014