Scroll to navigation

DMESG(1) Kullanıcı Komutları DMESG(1)

İSİM

dmesg - çekirdek halka tamponunu denetler ve gösterir

KULLANIM

[seçenekler]
--clear
--read-clear [seçenekler]
--console-level [düzey]
--console-on
--console-off

AÇIKLAMA

dmesg, çekirdek halka tamponunu incelemek veya denetlemek için kullanılır.

Öntanımlı davranış, çekirdek halka tamponundan gelen tüm iletilerin görüntülenmesidir.

SEÇENEKLER

--clear, --read-clear, --console-on, --console-off ve --console-level seçenekleri birlikte kullanılamaz.

Halka tamponu temizler.

Halka tamponu içeriğini gösterdikten sonra temizler.

İletilerin konsola basılmasını iptal eder.

İletiler arasında harcanan zamanı ve zaman damgasını gösterir. --notime ile birlikte kullanılırsa, zaman damgası olmadan yalnızca iletiler arasında harcanan zaman gösterilir.

İletilerin konsola basılmasını etkinleştirir.

Yerel zaman ve süre insancıl biçimde gösterilir. Yerel saate dönüştürmenin hatalı olabileceği unutulmamalıdır (--ctime seçeneğinde daha fazla ayrıntı bulunabilir).

Sistem günlüğü iletileri DOSYAdan okunur. Bu seçeneğin kmsg biçemindeki iletileri desteklemediği unutulmamalıdır. Yalnızca eski syslog biçemi desteklenmektedir.

Çıktı belirtilen (virgül ayraçlı) YETENEKLER listesiyle sınırlı kalır. Örneğin,

dmesg --facility=daemon

komutu ile yalnızca sistem artalan süreçlerinden gelen iletiler gösterilir. Desteklenen tüm yeteneklerin listesi --help seçeneğinin çıktısında bulunabilir.

İnsancıl çıktılama etkin olur. Ayrıca bkz: --color, --reltime, --nopager

JSON çıktı biçemi kullanılır. Zaman çıktısı yalnızca "saniye.mikrosaniye" biçemindedir. Günlük öncelik düzeyi öntanımlı olarak çözümlenmez. --decode seçeneği yeteneklerle öncelikleri ayrıştırmak için kullanılabilir. Çıktı biçemini veya zaman biçemini denetlemek için kullanılan diğer seçenekler sessizce göz ardı edilir.

Çekirdek iletileri gösterilir

Çıktı renklendirilir. İsteğe bağlı KOŞUL auto, never (asla) veya always (daima) olabilir, KOŞUL belirtilmezse always öntanımlıdır. Renkler devre dışı bırakılabilir; geçerli yerleşik öntanımlılar --help çıktısında bulunabilir. Aşağıdaki bkz: RENKLER

Çıktı belirtilen (virgül ayraçlı) DÜZEYLER listesiyle sınırlı kalır. Örneğin,

dmesg --level=err,warn

komutu ile yalnızca hata ve uyarı iletileri gösterilir. Desteklenen tüm düzeylerin listesi --help seçeneğinin çıktısında bulunabilir.

Konsola çıktılanacak iletilerin DÜZEYini belirler. DÜZEY, düzey numarası veya düzey adının kısaltması olabilir. Desteklenen tüm düzeylerin listesi --help seçeneğinin çıktısında bulunabilir.

Örneğin -n 1 veya -n emerg, acil durum (panik) iletileri dışındaki tüm iletilerin konsola çıktılanmasını engeller. Tüm düzeylerdeki iletiler /proc/kmsg’ye yazılmaya devam eder, dolayısıyla syslogd(8) çekirdek iletilerinin tam olarak nerede görüneceğini denetlemek için kullanılabilir. -n seçeneği kullanıldığında, dmesg çekirdeğin halka tamponunu çıktılamaz veya temizlemez.

Yazdırılamayan ve güvenli olmayabilecek karakterler (örneğin, bozuk çok baytlı karakterler, uçbirim denetim karakterleri, vb.) güvenlik nedeniyle öntanımlı olarak \x<onaltılık> biçeminde çıktılanır. Bu seçenek, bu özelliği tamamen devre dışı bırakır. Örneğin --raw ile birlikte hata ayıklama amacıyla kullanılabilir. Dikkatli olunmalı ve öntanımlı olarak kullanılmamalıdır.

Çıktı sayfalayıcıya borulanmaz. --human çıktısı için sayfalayıcı öntanımlı olarak etkindir.

Çok satırlı bir iletinin her satırına yetenek, düzey veya zaman damgası bilgisi eklenir.

Ham ileti tamponu gösterilir, yani günlükleme düzeyi önekleri ayıklanmaz, ancak yazdırılamayan tüm karakterler yine de öncelenir (ayrıca bkz: --noescape).

Gerçek ham biçemin, dmesg’in çekirdek iletilerini okuma yöntemine bağlı olduğu unutulmamalıdır. /dev/kmsg aygıtının kullandığı biçem, syslog(2)’den farklıdır. Geriye dönük uyumluluk için dmesg, verileri her zaman syslog(2) biçeminde döndürür. /dev/kmsg’den gerçek ham verileri, örneğin ’dd if=/dev/kmsg iflag=nonblock’ komutuyla okumak mümkündür.

Çekirdek iletilerini okumak için dmesg’i syslog(2) çağrısını kullanmaya zorlar. Linux 3.5.0’dan beri, syslog(2) yerine /dev/kmsg kullanımı öntanımlıdır.

Çekirdeğin halka tamponunu sorgulamak için BOYUT baytlık tampon kullanılır. 16392 öntanımlıdır. (Çekirdek syslog tamponunun öntanımlı boyutu ilk başta 4096, 1.3.54’ten beri 8192, 2.1.113’ten beri 16384 idi.) BOYUT olarak bundan daha büyük bir değer belirtilirse, bu seçenek tüm tamponu görüntülemek için bile kullanılabilir.

İnsancıl zaman damgaları basar.

Zaman damgasının yanlış olabileceği unutulmamalıdır! Günlükler için kullanılan zaman kaynağı, sistem askıya (uyku/kış uykusu) alınıp etkinleştirildikten sonra güncellenmez. Zaman damgaları, önyükleme zamanı ve tekdüze saatler arasındaki geçerli zaman aralığına göre ayarlanır, bu yalnızca son etkinleştirmeden sonra çıktılanan iletiler için çalışır.

Belirtilen ZAMANdan beri kaydedilenler gösterilir. ZAMAN, mutlak şekilde veya göreli olarak (örneğin, 1 saat önce ’1 hour ago’ olarak) belirtilebilir. Zaman damgasının yanlış olabileceği unutulmamalıdır! Ayrıntılar için bkz: --ctime

Belirtilen ZAMANa kadar kaydedilenler gösterilir. ZAMAN, mutlak şekilde veya göreli olarak (örneğin, 1 saat önce ’1 hour ago’ olarak) belirtilebilir. Zaman damgasının yanlış olabileceği unutulmamalıdır! Ayrıntılar için bkz: --ctime

Çekirdeğin zaman damgaları basılmaz.

Zaman damgaları, ctime, reltime, delta veya iso BİÇEMi kullanılarak gösterilir. İlk üç biçim, saat biçimine özgü seçeneklere takma addır. iso biçimi, ISO-8601 zaman damgası biçeminin dmesg gerçeklenimidir. Bu biçemin amacı, iki sistem arasındaki zaman damgası karşılaştırmalarını ve diğer ayrıştırma işlemlerini kolaylaştırmaktır. iso zaman damgasının biçemi:

YYYY-AA-GG<T>SS:DD:ss,<mikrosaniye>±><UTC-saat-farkı>

iso biçemi, ctime ile aynı soruna sahiptir: bir sistem askıya alınıp etkinleştirildiğinde zaman damgası yanlış olabilir.

Kullanıcı alanı iletileri gösterilir.

Yeni iletiler için bekler. Bu özellik yalnızca /dev/kmsg aygıtının okunabilir olduğu sistemlerde desteklenir (Linux 3.5.0’dan beri).

Bekler ve yalnızca yeni iletileri çıktılar.

Yetenekler ve öncelik düzeyi numaraları insancıl öneklere dönüştürülür.

Kullanım bilgilerini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

RENKLER

Çıktı renklendirmesi, terminal-colors.d(5) işlevselliğine göre gerçeklenmiştir. Örtük renklendirme, dmesg komutu için boş bir

/etc/terminal-colors.d/dmesg.disable

dosyası ile veya tüm araçlar için

/etc/terminal-colors.d/disable

dosyası ile devre dışı bırakılabilir.

Kullanıcıya özel $XDG_CONFIG_HOME/terminal-colors.d veya $HOME/.config/terminal-colors.d genel yapılandırmayı geçersiz kılar.

Çıktı renklendirmesinin öntanımlı olarak etkinleştirilebileceği ve bu durumda terminal-colors.d dizinlerinin varlığının gerekli olmadığı unutulmamalıdır.

dmesg tarafından desteklenen mantıksal renk isimleri:

İleti alt sistemi öneki "ACPI:" gibi).

Zaman damgası.

--reltime veya --human çıktısında kısa ctime biçemli ileti zaman damgası.

Alarm günlüğü önceliğine sahip iletinin metni.

Kritik günlük önceliğine sahip iletinin metni.

Hata günlüğü önceliğine sahip iletinin metni.

Uyarı günlüğü önceliğine sahip iletinin metni.

Parçalanma arızası bildiren iletinin metni.

ÇIKIŞ DURUMU

dmesg, "izin reddedildi" hatasını bildirmede başarısız olabilir. Bu genellikle dmesg_restrict çekirdek seçeneğinden kaynaklanır. Ayrıntılar için bkz: syslog(2)

YAZAN

İlk olarak Theodore Ts’o tarafından yazılmıştır. Karel Zak tarafından sürdürülmektedir.

İLGİLİ BELGELER

terminal-colors.d(5), syslogd(8)

GERİBİLDİRİM

Yazılım hatalarını bildirmek için <https://github.com/util-linux/util-linux/issues> altında bir konu açın.

TEMİNİ

dmesg uygulaması util-linux paketiyle gelmekte olup Linux Çekirdeği Arşivinden indirilebilir: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

17 Şubat 2022 util-linux 2.38