Scroll to navigation

SEND(2) Sistem Çağrıları SEND(2)

İSİM

send - bağlantılı soket üzerinden ileti yollar
sendto - bağlantısız soket üzerinden ileti yollar
sendmsg - soket üzerinden bir dizi ileti yollar

BİLDİRİM

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);

(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags, const struct sockaddr dest_addr, socklen_t addrlen);

(int sockfd, const struct msghdr *msg, int flags);

AÇIKLAMA

send(), sendto() ve sendmsg() sistem çağrıları bir başka sokete ileti aktarmakta kullanılır.

send() çağrısı soket sadece connected (bağlantılı) durumda ise kullanılabilir (böylece amaçlanan alıcı biliniyor olur). send() ve write(2) arasındaki tek fark flags değişkeninin varlığıdır. Sıfır değeri atanmış flags değişkeni kullanan send() ile write(2) eşdeğerdir. Ayrıca aşağıdaki

send(sockfd, buf, len, flags);

çağrısı

sendto(sockfd, buf, len, flags, NULL, 0);

çağrısına eşdeğerdir. sockfd değişkeni, gönderen soketin dosya tanıtıcısıdır.

Eğer sendto() bağlantılı bir soket (SOCK_STREAM, SOCK_SEQPACKET) ile kullanılırsa, dest_addr ve addrlen değişkenleri görmezden gelinir (eğer bunlar NULL ve 0 değilse EISCONN hatası dönebilir) ve eğer soket bağlanmadıysa ENOTCONN hatası döner. Bağlantısız soketle kullanımda, dest_addr hedefin adresini, addrlen ise hedef adresin boyutunu belirler. sendmsg() için hedef adres msg.msg_name ile belirtilir ve msg.msg_namelen boyutunu belirler.

send() ve sendto() için, ileti buf tamponu içinde tutulur ve len uzunluktadır. sendmsg() için, ileti msg.msg_iov dizisindeki öğelerle gösterilir. sendmsg() çağrısı yardımcı verinin de yollanmasını sağlar (denetim bilgisi de denir).

Eğer ileti ilgili protokol için bütün olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa, EMGSIZE hatası döner ve ileti gönderilmez.

send() işlevinde teslimatın yapılmadığını gösteren hiçbir belirti yoktur. Yerel olarak hatalar -1 dönüş değeri ile saptanır.

İleti soketin gönderim tamponuna sığmadığında, send() eğer soket engellemesiz G/Ç kipine alınmadıysa engellenir. Engellemesiz kip başarısız olduğunda EAGAIN veya EWOULDBLOCK döner. select(2) çağrısı daha fazla veri gönderme olasılığını saptamak için kullanılabilir.

flags değerleri

flags değişkeninin değeri ya sıfırdır ya da aşağıdaki sabitlerin bit düzeyinde veyalanmasıyla elde edilir.

Bağlantı katmanına yönlendirme sürecinin durumunu bildir: Karşı taraftan başarılı bir yanıt aldın. Eğer bağlantı katmanı bunu alamazsa komşusunu düzenli olarak uyarır (örneğin, tek noktaya ARP ile). Sadece SOCK_DGRAM ve SOCK_RAW soketleri için geçerli olup şimdilik sadece IPv4 ve IPv6 için gerçeklenmiştir. Ayrıntılar için arp(7) sayfasına bakın.

Paketi yollamak için geçit kullanma, doğrudan bağlı ağdaki konaklara gönder. Bu genellikle teşhis ve yönlendirme uygulamaları tarafından kullanılır. Bu sadece yönlendirme yapan protokoller için tanımlanmıştır; paket soketleri için değil.

Engellemesiz işlemi etkinleştirir; eğer işlem engellenirse, EAGAIN veya EWOULDBLOCK döner. O_NONBLOCK seçeneği tanımlanmış (fcntl(2) üzerinden F_SETFL işlemi ile) gibi davranır, fakat MSG_DONTWAIT çağrıya özel olmasıyla fark oluşturur. O_NONBLOCK seçeneği ise açık dosya tanıtıcısı içindir (open(2) sayfasına bakın), çağrı sürecindeki tüm evreleri ve aynı zamanda aynı açık dosyanın dosya tanıtıcılarına sahip diğer süreçleri de etkiler.

Bir kaydı sonlandırır (bu kavram SOCK_SEQPACKET türündeki soketlerdeki gibi destekleniyorsa).

Çağrıcının hala yollayacağı veri var. Bu seçenek TCP_CORK soket seçeneğine ait etkiyi TCP soketleri ile elde etmek için kullanılır (tcp(7) sayfasına bakın). Bu seçeneğin farkı çağrıya özel olmasıdır.

Linux 2.6’dan itibaren, bu seçenek UDP soketleri için de desteklenmektedir. Çekirdeğe, sadece bu seçenek belirtilmeksizin yapılan bir çağrı ile aktarım yapılan tek bir verikatarına gönderilecek tüm veriyi bu seçenek kullanılarak yapılan çağrılarla gönderilecek şekilde paketlemesini söyler. (Ayrıca udp(7)’de açıklanan UDP_CORK soket seçeneğine de bakın.)

Eğer akım odaklı soket karşıdan bağlantıyı kapattıysa SIGPIPE sinyali üretme. EPIPE hatası yine de döner. SIGPIPE sinyalini görmezden gelmek için sigaction(2) kullanımına benzer bir davranış sağlar, fakat MSG_NOSIGNAL çağrıya özeldir, SIG_PIPE sinyalinin görmezden gelinmesi sürecin tüm evrelerini etkileyen bir süreç özelliğinin atanmasına sebep olur.

Veriyi bantdışı (Out Of Band) veriyi destekleyen soketlere gönderir (örneğin SOCK_STREAM türü); kullanılan protokol bantdışı veriyi desteklemelidir.

sendmsg()

sendmsg() ile kullanılan msghdr yapısının tanımı:

struct msghdr {

void *msg_name; /* isteğe bağlı adres */
socklen_t msg_namelen; /* adresin boyutu */
struct iovec *msg_iov; /* dağıtma/toplama dizisi */
size_t msg_iovlen; /* msg_iov içindeki öğe sayısı */
void *msg_control; /* yardımcı veri, aşağıya bakınız */
size_t msg_controllen; /* yardımcı veri tampon boyutu */
int msg_flags; /* seçenekler (kullanılmıyor) */
};

msg_name alanı bağlantısız bir soket üzerinde verikatarı için hedef adresini belirtmekte kullanılır. Adresi içeren tampona göstericidir; msg_namelen alanına adresin boyutu atanmalıdır. Bağlantılı bir soket için, bu alanlar sırasıyla NULL ve 0 olarak belirtilmelidir.

msg_iov ve msg_iovlen alanları writev(2) çağrısındaki gibi dağıtma-toplama konumlarını belirtir.

msg_control ve msg_controllen kullanılarak denetim bilgisi (yardımcı bilgi) gönderilebilir. Çekirdeğin soket başına işleyebileceği denetim tamponunun azami boyutu /proc/sys/net/core/optmem_max içindeki değerle sınırlanmıştır; socket(7) sayfasına bakın. Yardımcı verilerin çeşitli soketlerde kullanımına ilişkin ayrıntılılı bilgi edinmek için unix(7) ve ip(7) sayfasına bakın.

msg_flags alanı görmezden gelinir.

DÖNÜŞ DEĞERİ

Başarı durumunda bu çağrılar gönderilen baytların sayısını döndürür. Hata durumunda, -1 döner ve hata errno değişkenine atanır.

HATALAR

Soket katmanı tarafından üretilen bazı standart hatalar vardır. Ayrıca, kullanılan protokol modülleri tarafından üretilen ve döndürülen hatalar da olabilir; bilgi için bunlarla ilgili kılavuz sayfalarına bakın.

(Dosya yoluna göre tanınan UNIX alan soketleri için) Hedef soket dosyası için yazma izni veya dosya yolundaki bir dizin için arama izni reddedilmiş. (Ayrıca path_resolution(7) sayfasına da bakın.)

(UDP soketleri için) Ağ/yayın adresine veri yollanmak için girişimde bulunulmuş ancak adres tek nokta için.

Soket engellemesiz olarak işaretlenmiş ama talep edilen işlem soketi engelleyecek. POSIX.1-2001 her iki hatanın da döndürülmesine izin verir ve bu sabitlerin aynı değerde olmasını gerektirmez, bu bakımdan taşınabilir uygulamalar her iki seçeneği de sınamalıdır.

(İnternet alanı verikatarı soketleri için) sockfd ile belirtilen soket, önceden bir adres ile ilişkilendirilmemiş ve soketi geçici bir portla ilişkilendirmeye çalışırken geçici port aralığındaki tüm portların kullanımda olduğu anlaşılmış. ip(7) sayfasındaki /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range ile ilgili açıklamaya bakınız.

Başka bir Hızlı Açma işlemde.

Belirtilen sockfd geçerli bir açık dosya tanıtıcısı değil.

Bağlantı karşıdan sıfırlandı.

Soket bağlantılı kipte değil ve karşı adres atanmamış.

Belirtilen kullanıcı adres uzayı geçersiz.

Veri gönderilmeden önce bir sinyal alınmış; signal(7) sayfasına bakın.

Belirtilen değer geçersiz.

Bağlantılı kipteki soket zaten bağlı ancak bir alıcı belirtilmiş. (Ya bu hata döner ya da belirtilen alıcı dikkate alınmaz.)

Soket türü iletinin bütün olarak gönderilmesini gerektiriyor ancak iletinin boyutu bunu imkansız kılıyor.

Ağ arabiriminin çıktı kuyruğu dolu. Bu, genellikle arabirimin göndermeyi durdurduğunu gösterir, ancak geçici bir tıkanıklıktan ötürü de olabilir. (Normalde bu durum Linux’ta olmaz. Aygıtın kuyruğu taşarsa paketler sessizce düşürülür.)

Yeterli bellek yok.

Soket bağlantısız ve bir hedef belirtilmemiş.

Belirtilen sockfd’nin bir soketle ilgisi yok.

flags değişkenindeki bazı bitler soket türüyle uyumsuz.

Bağlantı yönelimli sokette yerel uç kapatılmış. Bu durumda, MSG_NOSIGNAL atanmamışsa işlem ayrıca SIGPIPE sinyalini de alır.

UYUMLULUK

4.4BSD, SVr4, POSIX.1-2001. Bu arayüzler ilk defa 4.2BSD ile ortaya çıktı.

POSIX.1-2001 sadece MSG_OOB ve MSG_EOR seçeneklerini açıklar. POSIX.1-2008 MSG_NOSIGNAL’e bir belirtim ekler. MSG_CONFIRM seçeneği ise Linux eklentisidir.

EK BİLGİ

POSIX.1-2001’e göre, msghdr yapısının msg_controllen alanı socklen_t türünden, msg_iovlen alanı ise int türünde olmalıdır, fakat glibc ikisine de size_t türünü atar.

Tek çağrıda çok sayıda verikatarı iletmek için kullanılan Linux’a özgü sistem çağrısı hakkında bilgi edinmek için sendmmsg(2) sayfasına bakın.

HATALAR

Linux, ENOTCONN yerine EPIPE döndürebilir.

ÖRNEKLER

sendto() kullanım örneği getaddrinfo(3) sayfasında verilmiştir.

İLGİLİ BELGELER

fcntl(2), getsockopt(2), recv(2), select(2), sendfile(2), sendmmsg(2), shutdown(2), socket(2), write(2), cmsg(3), ip(7), ipv6(7), socket(7), tcp(7), udp(7), unix(7)

ÇEVİREN

© 2022 Fatih Koçer
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

1 Kasım 2020 Linux man-pages 5.10