Scroll to navigation

acct(2) System Calls Manual acct(2)

NAZWA

acct - włącza/wyłącza ewidencjonowanie procesów

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int acct(const char *_Nullable filename);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

acct():


Od glibc 2.21:
_DEFAULT_SOURCE
W glibc 2.19 i 2.20:
_DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
Do glibc 2.19 włącznie:
_BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

Wywołanie systemowe acct(2) włącza lub wyłącza ewidencjonowanie procesów. Jeśli zostanie wywołane z nazwą istniejącego pliku jako parametrem, włącza ewidencjonowanie procesów i powoduje dopisywanie do pliku filename informacji o każdym zakończonym procesie. Argument NULL powoduje wyłączenie ewidencjonowania procesów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

BŁĘDY

Odmówiono uprawnienia do zapisu określonego pliku lub odmówiono uprawnienia przeszukiwania dla jednego z katalogów w ścieżce filename (zob. też path_resolution(7)) albo filename nie jest zwykłym plikiem.
filename wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
Błąd zapisu do pliku filename.
filename jest katalogiem.
Podczas rozwiązywania filename napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
Nazwa filename jest za długa.
Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.
Podany plik nie istnieje.
Brak pamięci.
Rozlicznie procesów nie zostało włączone w czasie kompilacji jądra systemu. Odpowiednim parametrem jądra ustawiającym tę opcję jest CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT.
Składnik filename, który powinien być katalogiem, w rzeczywistości nim nie jest.
Proces wywołujący ma niewystarczające uprawnienia do włączenia ewidencjonowania procesów. W Linuksie wymagany jest przywilej (ang. capability) CAP_SYS_PACCT.
filename odnosi się do pliku znajdującego się w systemie plików tylko do odczytu.
Brak wolnych struktur plikowych w jądrze lub brak pamięci.

STANDARDY

Brak.

HISTORIA

SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

W wypadku załamania się systemu, informacje ewidencjonowania procesów nie są tworzone, W szczególności, niekończące się procesy nigdy nie będą zewidencjonowane.

Strukturę wpisów umieszczanych w pliku ewidencjonowania opisano w acct(5).

ZOBACZ TAKŻE

acct(5)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 marca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01