Scroll to navigation

acos(3) Library Functions Manual acos(3)

NAZWA

acos, acosf, acosl - funkcja arcus cosinus

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double acos(double x);
float acosf(float x);
long double acosl(long double x);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

acosf(), acosl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te obliczają arcus cosinus z x, to znaczy liczbę, której cosinus wynosi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość arcus cosinusa argumentu x w radianach; wartość zwracana jest z zakresu [0, pi].

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +1, to zwracane jest +0.

Jeśli x jest równe dodatniej lub ujemnej nieskończoności, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli x jest spoza zakresu [-1, 1], to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
acos(), acosf(), acosl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z C89, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

asin(3), atan(3), atan2(3), cacos(3), cos(3), sin(3), tan(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8