Scroll to navigation

STTY(1) Användarkommandon STTY(1)

NAMN

stty — ändra och skriv ut terminallinjeinställningar

SYNOPSIS

stty [-F ENHETS | --file=ENHETS] [INSTÄLLNING]...
stty [-F ENHETS | --file=ENHETS] [-a|--all]
stty [-F ENHETS | --file=ENHETS] [-g|--save]

BESKRIVNING

Skriv ut eller ändra terminalkarakteristik.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Skriv ut alla nuvarande inställningar läsligt.
Skriv ut alla nuvarande inställningar i stty-format.
Öppna och använd angiven ENHET istället för standard in.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Möjligt - före INSTÄLLNING indikerar negation. En * indikerar en icke-POSIX-inställning. Det underliggande systemet definierar vilka inställningar som är tillgängliga.

Specialtecken:

* discard TECKEN
TECKEN kommer växla att utdata slängs
TECKEN skickar ett filslut (avsluta inmatning)
TECKEN avslutar raden
* eol2 TECKEN
alternativt TECKEN för radslut
TECKEN raderar det senast skrivna tecknet
TECKEN skickar en avbrottssignal
TECKEN raderar nuvarande rad
* lnext TECKEN
TECKEN skriver nästa tecken som ett specialtecken
TECKEN skickar en avslutningssignal
* rprnt TECKEN
TECKEN ritar om nuvarande rad
TECKEN startar utskrift igen efter att ha stoppat den
TECKEN stoppar utskriften
TECKEN skickar en terminalstoppsignal
* swtch TECKEN
TECKEN byter till ett annat skallager
* werase TECKEN
TECKEN raderar det senast skrivna ordet

Specialinställningar:

Sätt in- och utmatningshastighet till N baud.
* cols N
Säg till kärnan att terminalen har N kolumner.
* columns N
Samma som cols N.
* [-]drain
Vänta på sändning före inställningen verkställs (på som standard).
Sätt inmatningshastighet till N.
* line N
Använd linjetyp N.
Med -icanon, sätt N tecken till minimum för en avslutad läsning.
Sätt utmatningshastighet till N.
* rows N
Säg till kärnan att terminalen har N rader.
* size
Skriv ut antalet rader och kolumner enligt kärnan.
Skriv ut terminalens hastighet.
Med -icanon, sätt timeout för läsning till N tiondels sekunder.

Kontrollinställningar:

[-]clocal
Stäng av kontrollsignaler till modem.
[-]cread
Tillåt mottagandet av indata.
* [-]crtscts
Aktivera RTS/CTS-handskakning.
Sätt teckenstorleken till N bitar, N i [5..8].
[-]cstopb
Använd två stoppbitar per tecken (en med ”-”).
[-]hup
Skicka en avringningssignal när sista processen stänger ttyn.
[-]hupcl
Samma som [-]hup.
[-]parenb
Generera paritetsbit i utdata och förvänta paritetsbit i indata.
[-]parodd
Ställ in udda paritet (eller jämn paritet med ”-”).
* [-]cmspar
Använd ”fast” (märke/blank) paritet.

Inställningar för inmatning:

[-]brkint
Avbrott orsakar en avbrottssignal.
[-]icrnl
Översätt vagnretur till nyrad.
[-]ignbrk
Ignorera avbrottstecken.
[-]igncr
Ignorera vagnretur.
[-]ignpar
Ignorera tecken med paritetsfel.
* [-]imaxbel
Pip men töm inte en full indatabuffert vid nytt tecken.
[-]inlcr
Översätt nyrad till vagnretur.
[-]inpck
Möjliggör paritetskontroll av indata.
[-]istrip
Rensa den höga (8:e) biten i ett inmatningstecken.
* [-]iutf8
Anta inmatningstecken är UTF-8-kodade.
* [-]iuclc
Översätt versaler till gemener.
* [-]ixany
Tillåt vilket tecken som helst att starta om utmatning, inte bara starttecken.
[-]ixoff
Möjliggör start/stopp-tecken.
[-]ixon
Möjliggör XON/XOFF flödeskontroll.
[-]parmrk
Markera paritetsfel (med en 255-0 teckensekvens).
[-]tandem
Samma som [-]ixoff.

Inställningar för utmatning:

* bsN
Fördröjning på backsteg, N är [0-1].
* crN
Fördröjning på vagnretur, N är [0-3].
* ffN
Fördröjning på sidmatning, N är [0-1].
* nlN
Fördröjning på nyrad, N är [0-1].
* [-]ocrnl
Översätt vagnretur till nyrad.
* [-]ofdel
Använd raderingstecken till utfyllnad, istället för NOLL-tecken.
* [-]ofill
Använd utfyllnadstecken istället för tidtagning vid fördröjningar.
* [-]olcuc
Översätt gemener till versaler.
* [-]onlcr
Översätt nyrad till vagnretur-nyrad.
* [-]onlret
Nyrad utför en vagnretur.
* [-]onocr
Skriv inte ut vagnretur i första kolumnen.
[-]opost
Efterbehandla utdata.
* tabN
Fördröjning på horisontell tabulator, N är [0-3].
* tabs
Samma som tab0.
* -tabs
Samma som tab3.
* vtN
Fördröjning på vertikal tabulator, N är [0-1].

Lokala inställningar:

[-]crterase
Eka raderingstecken som backsteg-mellanslag-backsteg.
* crtkill
Radera hela raden genom att använda inställningarna för echoprt och echoe.
* -crtkill
Radera hela raden genom att använda inställningarna för echoctl och echok.
* [-]ctlecho
Eka kontrolltecken med hattnotation (”^c”).
[-]echo
Eka inmatade tecken.
* [-]echoctl
Samma som [-]ctlecho.
[-]echoe
Samma som [-]crterase.
[-]echok
Eka ett nyrad efter ett dödatecken.
* [-]echoke
Samma som [-]crtkill.
[-]echonl
Eka nyrad även om inga andra tecken ekas.
* [-]echoprt
Eka raderade tecken baklänges, mellan ”\” och ”/”.
* [-]extproc
Aktivera ”LINEMODE”; användbart för länkar med hög latens.
* [-]flusho
Kasta utdata.
[-]icanon
Möjliggör specialtecknen: erase, kill, werase, rprnt
[-]iexten
Möjliggör specialtecken som inte är POSIX-tecken.
[-]isig
Möjliggör specialtecken för avbrott, avslut och uppehåll.
[-]noflsh
Koppla bort rensning efter specialtecken för avbrott och avslut.
* [-]prterase
Samma som [-]echoprt.
* [-]tostop
Stoppa bakgrundsjobb som försöker skriva till terminalen.
* [-]xcase
Tillsammans med icanon, används ”\” som kontrollsekvens för versaltecken.

Kombinationsinställningar:

* [-]LCASE
Samma som [-]lcase.
Samma som -icanon.
-cbreak
Samma som icanon.
Samma som brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof- och eol-tecknen till sina standardvärden.
-cooked
Samma som raw.
Samma som echoe echoctl echoke.
Samma som echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u.
* [-]decctlq
Samma som [-]ixany.
Erase- och kill-tecken till sina standardvärden.
Samma som parenb -parodd cs7.
-evenp
Samma som -parenb cs8.
* [-]lcase
Samma som xcase iuclc olcuc.
Samma som -parenb -istrip -opost cs8.
-litout
Samma som parenb istrip opost cs7.
Samma som -icrnl -onlcr.
-nl
Samma som icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret.
Samma som parenb parodd cs7.
-oddp
Samma som -parenb cs8.
[-]parity
Samma som [-]evenp.
Samma som -parenb -istrip cs8.
-pass8
Samma som parenb istrip cs7.
Samma som -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0.
-raw
Samma som cooked.
Samma som cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho, alla specialtecken till sina standardvärden.

Hantera tty-linjen kopplad till standard in. Utan argument skrivs baudhastighet, radtyp och avvikelse från stty sane ut. I inställningarna tolkas TECKEN ordagrant, eller kodat som i ^c, 0x37, 0177 eller 127; specialvärdet ^- eller undef används för att stänga av specialtecken.

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/stty>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) stty invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1