Scroll to navigation

IFCONFIG(8) Podręcznik administratora systemu Linux IFCONFIG(8)

NAZWA

ifconfig - konfiguruje interfejs sieciowy

SKŁADNIA

ifconfig [-v] [-a] [-s] [interfejs]
ifconfig [-v] interfejs [typ-rodz-adr] opcje | adres ...

OPIS

Ifconfig jest używany do konfigurowania rezydujących w jądrze interfejsów sieciowych. Jest używany podczas rozruchu, do skonfigurowania większości z nich do stanu pracy. Później jest zwykle potrzebny tylko przy debugowaniu lub tuningowaniu systemu.

Jeśli nie poda się argumentów, ifconfig po prostu wyświetli status aktywnych interfejsów. Jeśli podany jest pojedynczy argument interfejs, to wyświetla on status podanego interfejsu. Jeżeli użyto pojedynczego argumentu -a, to wyświetlony zostanie status wszystkich interfejsów, nawet tych, które są nieaktywne. W przeciwnym wypadku zakłada, że trzeba coś skonfigurować.

Rodziny adresów

If the first argument after the interface name is recognized as the name of a supported address family, that address family is used for decoding and displaying all protocol addresses. Currently supported address families include inet (TCP/IP, default), inet6 (IPv6), ax25 (AMPR Packet Radio), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) and netrom (AMPR Packet radio). All numbers supplied as parts in IPv4 dotted decimal notation may be decimal, octal, or hexadecimal, as specified in the ISO C standard (that is, a leading 0x or 0X implies hexadecimal; otherwise, a leading '0' implies octal; otherwise, the number is interpreted as decimal). Use of hexadecimal and octal numbers is not RFC-compliant and therefore its use is discouraged.

OPCJE

wyświetla wszystkie aktualnie dostępne interfejsy, nawet jeśli nie są aktywne
wyświetla krótką listę (jak netstat -i)
więcej szczegółów w przypadku niektórych błędów
The name of the interface. This is usually a driver name followed by a unit number, for example eth0 for the first Ethernet interface. If your kernel supports alias interfaces, you can specify them with syntax like eth0:0 for the first alias of eth0. You can use them to assign more addresses. To delete an alias interface use ifconfig eth0:0 down. Note: for every scope (i.e. same net with address/netmask combination) all aliases are deleted, if you delete the first (primary).
This flag causes the interface to be activated. It is implicitly specified if an address is assigned to the interface; you can suppress this behavior when using an alias interface by appending an - to the alias (e.g. eth0:0-). It is also suppressed when using the IPv4 0.0.0.0 address as the kernel will use this to implicitly delete alias interfaces.
Flaga ta powoduje wyłączenie sterownika tego interfejsu.
[-]arp
Włącza lub wyłącza używanie protokołu ARP na tym interfejsie.
[-]promisc
Włącza lub wyłącza tryb promiscous na tym interfejsie. Jeżeli włączony, to wszystkie pakiety w sieci będą przechwytywane przez ten interfejs.
[-]allmulti
Włącza lub wyłącza tryb all-multicast. Jeżeli włączony, to wszystkie pakiety multicast w sieci będą odbierane przez interfejs.
Parametr ten ustawia maksymalną jednostkę transferu (Maximum Transfer Unit) interfejsu.
Ustawia adres IP "drugiego końca" w przypadku połączenia point-to-point (takiego jak PPP). Słowo to jest przedawnione, gdyż istnieje nowe słowo, pointopoint
Ustawia maskę sieciową IP dla tego interfejsu. Wartość domyślnie przybiera wartość zwykłej maski sieciowej klasy A, B lub C (jak to wynika z adresu IP interfejsu), lecz może być ustawiona na dowolną wartość.
Dodaje adres IPv6 do interfejsu.
Usuwa adres IPv6 z interfejsu.
Tworzy nowe urządzenie SIT (IPv6-in-IPv4), tworząc tunel do podanego adresu docelowego.
Ustawia linię przerwań używaną przez to urządzenie. Nie wszystkie urządzenia obsługują dynamiczne ustawianie IRQ.
Ustawia początkowy adres w przestrzeni adresowej I/O używany przez to urządzenie.
Ustawia początkowy adres pamięci dzielonej używany przez to urządzenie. Tylko kilka urządzeń potrzebuje tej opcji.
Ustawia fizyczny port lub typ nośnika, który ma być używany przez urządzenie. Nie wszystkie urządzenia mogą zmienić to ustawianie, a te które mogą, różnią się wartościami, które obsługują. Typowe wartości parametru typ są następujące: 10base2 (cienki Ethernet), 10baseT (oparty na skrętce 10Mbps Ethernet), AUI (external transceiver) i tak dalej. Specjalny typ auto może być użyty do automatycznego ustawienia nośnika. Jednakże nie wszystkie urządzenia to potrafią.
[-]broadcast [adres]
Jeśli podano także argument adresu, ustawia adres rozgłoszeniowy protokołu na ten interfejs. W przeciwnym wypadku ustawia to tylko flagę IFF_BROADCAST na interfejsie.
[-]pointopoint [adres]
To słowo kluczowe włącza tryb point-to-point interfejsu, który oznacza, że jest to bezpośrednie połączenie między dwoma maszynami, których nikt inny nie podsłuchuje.
Jeśli podano także argument adresu, ustaw adres protokołowy drugiej strony połączenia, tak jak w przedawnionym dstaddr. W przeciwnym wypadku ustawia lub usuwa to tylko flagę IFF_POINTOPOINT interfejsu.
Ustawia adres sprzętowy interfejsu, jeśli sterownik obsługuję taką operację. Za słowem tym musi występować nazwa klasy sprzętowej i odczytywalnym w ASCII ekwiwalentem adresu sprzętowego. Obsługiwane obecnie klasy sprzętowe to ether (Ethernet), ax25 (AMPR AX.25), ARCnet i netrom (AMPR NET/ROM).przypisania
Włącza flagę multicast na interfejsie. Normalnie nie powinno być to potrzebne, gdyż sterowniki ustawiają tę flagę same.
Adres IP przypisany do interfejsu.
Ustawia długość kolejki transmisji dla danego urządzenia. Użyteczne jest ustawienie tego parametru na małą wartość dla wolniejszych urządzeń o dużych opóźnieniach (połączenia modemowe, ISDN), aby zapobiec szybkim masowym transferom generowanym przez na przykład telnet.

UWAGI

Since kernel release 2.2 there are no explicit interface statistics for alias interfaces anymore. The statistics printed for the original address are shared with all alias addresses on the same device. If you want per-address statistics you should add explicit accounting rules for the address using the iptables(8) command.

Od net-tools 1.60-4 ifconfig wypisuje liczbę bajtów i jednostki czytelne dla człowieka w jednostkach IEC 60027-2. Tak więc 1 KiB to 2^10 bajtów. Proszę zauważyć, że liczby są zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku (co może okazać się znacznym błędem, jeśli weźmie się pod uwagę, że 0.1 PiB to 112.589.990.684.262 bajtów :).

Problemy przerwań sterowników urządzeń Ethernet objawiające się błędem EAGAIN (SIOCSIIFLAGS: Resource temporarily unavailable) wynikają najprawdopodobniej z konfliktów przerwań. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.scyld.com/expert/irq-conflict.html.

PLIKI

/proc/net/dev
/proc/net/if_inet6

BŁĘDY

Ifconfig uses the ioctl access method to get the full address information, which limits hardware addresses to 8 bytes. Because Infiniband hardware address has 20 bytes, only the first 8 bytes are displayed correctly. Please use ip link command from iproute2 package to display link layer informations including the hardware address.

Podczas wyświetlania adresów appletalk DDP i IPX, nie można ich poprawiać tą komendą.

ZOBACZ TAKŻE

route(8), netstat(8), arp(8), rarp(8), iptables(8), ifup(8), interfaces(5).
http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html - przedrostki binarne

AUTORZY

Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
Phil Blundell, <Philip.Blundell@pobox.com>
Andi Kleen
Bernd Eckenfels, <net-tools@lina.inka.de>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

3 października 2008 r. net-tools