Scroll to navigation

ROUTE(8) Podręcznik administratora systemu Linux ROUTE(8)

NAZWA

route - pokazuje / obsługuje tablicę trasowania protokołu IP

SKŁADNIA

route [-CFvnNee] [-A family |-4|-6]

[-v] [-A family |-4|-6] add [-net|-host] target [netmask Nm] [gw Gw] [metric N] [mss M] [window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]
[-v] [-A family |-4|-6] del [-net|-host] target [gw Gw] [netmask Nm] [metric M] [[dev] If]
[-V] [--version] [-h] [--help]

OPIS

Route obsługuje jądrowe tablice trasowania protokołu IP. Jego podstawowym zadaniem jest ustawianie statycznych tras do określonych stacji lub sieci poprzez interfejs, skonfigurowany programem ifconfig(8).

Jeśli wykorzystywane są opcje add lub del, route modyfikuje tablice trasowań. Bez tych opcji program wyświetla obecną zawartość tablic trasowania.

OPCJE

use the specified address family (eg `inet'). Use route --help for a full list. You can use -6 as an alias for --inet6 and -4 as an alias for -A inet

działa na jądrowej tablicy trasowania FIB (Forwarding Information Base: Baza Informacji Przerzutowych). Jest to opcja domyślna.
działa na jądrowym buforze podręcznym trasowania
wybiera szczegółowe wypisywanie informacji.
pokazuje adresy numeryczne zamiast nazw. Jest to przydatne jeśli próbuje się określić dlaczego trasa do serwera nazw wyparowała.
używa formatu netstat(8) do wyświetlania tablicy trasowania. -ee generuje bardzo długie wiersze ze wszystkimi parametrami z tablicy trasowania.
kasuje trasę.
dodaje nową trasę.
the destination network or host. You can provide an addresses or symbolic network or host name. Optionally you can use /prefixlen notation instead of using the netmask option.
oznacza, że cel jest siecią.
oznacza, że cel jest stacją.
podczas dodawania trasy sieciowej używana jest maska-sieci.
trasuje pakiety poprzez bramkę (gateway).
UWAGA: Podana bramka musi być wpierw osiągalna. Oznacza to zwykle, że trzeba mieć ustawioną do niej wcześniej statyczną trasę. Jeśli poda się adres jednego ze swoich lokalnych interfejsów, to zostanie on użyty do zdecydowania o interfejsie, do którego trasować pakiety. Jest to kompatybilność w kierunku BSD.
set the metric field in the routing table (used by routing daemons) to M. If this option is not specified the metric for inet6 (IPv6) address family defaults to '1', for inet (IPv4) it defaults to '0'. You should always specify an explicit metric value to not rely on those defaults - they also differ from iproute2.
sets MTU (Maximum Transmission Unit) of the route to M bytes. Note that the current implementation of the route command does not allow the option to set the Maximum Segment Size (MSS).
ustawia dla połączeń tej trasy rozmiar okna TCP na okno bajtów. Jest to zwykle używane jedynie w sieciach AX.25 i ze sterownikami, nie potrafiącymi obsługiwać ramek back to back.
ustawia początkowy czas przelotu (initial round trip time, irtt) dla połączeń TCP na tej trasie na czas milisekund (1-12000). Jest to zwykle wykorzystywane jedynie w sieciach AX.25. Domyślnie przyjmuje się wartość z RFC 1122, 300ms.
instaluje trasę blokującą, która wymusza niepowodzenie podejrzenia trasy. Jest to używane na przykład do maskowania sieci przed używaniem trasy domyślnej. Nie jest to zapora ogniowa.
instaluje trasę dynamiczną lub zmodyfikowaną. Flagi te są przeznaczone dla celów diagnostycznych i ogólnie są ustawiane tylko przez demony trasowania.
wymusza związanie trasy z podanym urządzeniem. W przeciwnym przypadku, jądro spróbuje określić urządzenie samodzielnie (sprawdzając istniejące już trasy i specyfikacje urządzeń). W większości normalnych sieci nie potrzeba tego.

Jeśli dev urządzenie jest ostatnią opcją linii poleceń, to słowo dev może zostać pominięte, gdyż jest przyjmowane za domyślne. W przeciwnym przypadku, kolejność modyfikatorów trasy (metric netmask gw dev) nie ma znaczenia.

PRZYKŁADY

dodaje normalny wpis zapętlenia używający maski sieciowej 255.0.0.0, związany z urządzeniem "lo" (zakładamy, że urządzenie to zostało wcześniej poprawnie skonfigurowane programem ifconfig(8)).

dodaje trasę do sieci 192.56.76.x poprzez "eth0". Słowo "dev" można pominąć.

usuwa bieżącą trasę domyślną określoną etykietą "default" lub 0.0.0.0 w polu docelowym bieżącej tabeli trasowania.

deletes the route. Since the Linux routing kernel uses classless addressing, you pretty much always have to specify the netmask that is same as as seen in 'route -n' listing.

adds a default route (which will be used if no other route matches). All packets using this route will be gatewayed through the address of a node named "mango". The device which will actually be used for that route depends on how we can reach "mango" - "mango" must be on directly reachable route.

Adds the route to the host named "mango" via the SLIP interface (assuming that "mango" is the SLIP host).

Polecenie to dodaje sieć "192.57.66.x" do tras bramkowanych przez poprzednią trasę przez interfejs SLIP.

Jest to bardzo dobrze udokumentowane, więc wszystko powinno być jasne. Ustawiane są wszystkie trasy IP klasy D (grupowe--multicast) na "eth0". Jest to prawidłowa normalna linia konfiguracji dla jądra grupowującego.

Instaluje to trasę odrzucającą dla sieci prywatnej "10.x.x.x".

This adds a IPv6 route with the specified metric to be directly reachable via eth0.

WYJŚCIE

Wyprowadzanie tablic trasowania jest organizowane w następujące kolumny

Sieć docelowa lub stacja docelowa.
Adres bramki lub "*" gdy jej nie ma.
Maska sieci do sieci docelowej; "255.255.255.255" dla celu stacji i "0.0.0.0" dla trasy domyślnej.
Dopuszczalne flagi to
U (trasa jest zestawiona [up])
H (cel jest stacją [host])
G (używa bramki [gateway])
R (przywraca trasę na trasowanie dynamiczne [reinstate])
D (dynamicznie instalowana przez demona lub przekierowanie)
M (modyfikowana z demona trasowania lub przekierowania)
A (instalowana przez addrconf)
C (wpis bufora podręcznego [cache])
! (trasa odrzucenia [reject])
"Odległość" do celu (zwykle liczona w przeskokach).
Liczba referencji do tej trasy. (Nie używane w jądrze Linux).
Liczba podglądnięć trasy (lookups). Zależnie od użycia -F i -C będą to chybienia bufora podręcznego trasowania (-F) lub trafienia (-C).
Interfejs, przez który przesyłane są pakiety tej trasy.
Domyślny maksymalny rozmiar segmentu dla połączeń TCP na tej trasie.
Domyślny rozmiar okna dla połączeń TCP na tej trasie.
Początkowy czas przelotu (RTT-Round Trip Time). Jądro używa tego do zgadywania najlepszych parametrów protokołu TCP bez oczekiwania na (powolne) odpowiedzi.
Liczba wpisów ARP i tras buforowanych, odnoszących się do sprzętowego bufora nagłówkowego (hardware header cache) buforowanej trasy. Będzie to -1 jeśli adres sprzętowy nie jest wymagany dla interfejsu buforowanej trasy (np. lo).
Czy adres sprzętowy buforowanej trasy jest aktualny.

PLIKI

/proc/net/ipv6_route
/proc/net/route
/proc/net/rt_cache

ZOBACZ TAKŻE

ifconfig(8), netstat(8), arp(8), rarp(8), ip(8)

HISTORIA

Route do Linuksa zostało napisane pierwotnie przez Freda N. van Kempena, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>, a następnie zostało zmodyfikowane przez Johannesa Stille'a oraz Linusa Torvaldsa do pl15. Alan Cox dodał opcje mss oraz window do Linuksa 1.1.22. Wsparcie irtt i połączenie z netstatem pochodzi od Bernda Eckenfelsa.

AUTOR

Obecnie opiekunem jest Phil Blundell <Philip.Blundell@pobox.com> i Bernd Eckenfels <net-tools@lina.inka.de>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

17 lutego 2014 r. net-tools