Scroll to navigation

RESOLV.CONF(5) Podręcznik programisty Linuksa RESOLV.CONF(5)

NAZWA

resolv.conf - plik konfiguracyjny obsługi nazw (resolver)

SKŁADNIA

/etc/resolv.conf

OPIS

Obsługa nazw (resolver) jest zbiorem funkcji biblioteki C, które umożliwiają dostęp do internetowego systemu serwerów nazw (DNS). Plik konfiguracyjny zawiera informacje, odczytywane przez procedury obsługi nazw podczas ich pierwszego wywołania przez proces, i jest czytelny zarówno dla maszyny, jak i dla człowieka. Zawiera listę słów kluczowych z wartościami, które udostępniają różne informacje dotyczące obsługi nazw. Plik konfiguracyjny jest uważany za zaufane źródło informacji DNS (np. informacje DNSSEC AD-bit z tego źródła będą zwracane w postaci niezmodyfikowanej).

If this file does not exist, only the name server on the local machine will be queried, and the search list contains the local domain name determined from the hostname.

Opcje konfiguracji są następujące:

Adres internetowy serwera nazw, który powinien być odpytywany przez funkcje obsługi nazw albo jako adres IPv4 (w notacji kropkowej) lub jako adres IPv6 w notacji dwukropkowej (i być może kropkowej) zgodnie z RFC 2373. W pliku można podać maksymalnie MAXNS (obecnie 3, patrz <resolv.h>) serwery nazw, po jednym przy słowie kluczowym. Jeśli jest kilka serwerów, biblioteka obsługi nazw odpytuje je w kolejności, w jakiej zostały wymienione. Jeśli nie ma żadnego wpisu nameserver, domyślnym zachowaniem jest korzystanie z serwera nazw na maszynie lokalnej. (Stosowany algorytm polega na próbie odpytania serwera nazw, a jeśli przekroczy ona czas oczekiwania, następuje próba odpytania następnego, aż zabraknie serwerów nazw. Następnie występuje ściśle określona liczba ponownych odpytań wszystkich serwerów nazw).
By default, the search list contains one entry, the local domain name. It is determined from the local hostname returned by gethostname(2); the local domain name is taken to be everything after the first '.'. Finally, if the hostname does not contain a '.', the root domain is assumed as the local domain name.
Można to zmienić, przez podanie żądanej ścieżki poszukiwania domeny po słowie kluczowym search, używając spacji lub tabulacji do oddzielenia nazw. Funkcje obsługi nazw dla zapytań zawierających w sobie mniej niż ndots kropek (domyślnie - 1) będą próbowały kolejnych składników ścieżki poszukiwania, aż do znalezienia. Dla środowisk z wieloma poddomenami, proszę przeczytać poniżej options ndots:n, aby uniknąć ataków typu man-in-the-middle oraz niepotrzebnego odpytywania głównych serwerów nazw. Należy zauważyć, że proces ten może być powolny i powodować duże obciążenie sieci, jeśli serwery dla podanych domen nie są lokalne, a czas oczekiwania na odpowiedź po zapytaniu przekracza czas oczekiwania, gdy dla którejś z domen wszystkie serwery są niedostępne.
If there are multiple search directives, only the search list from the last instance is used.
In glibc 2.25 and earlier, the search list is limited to six domains with a total of 256 characters. Since glibc 2.26, the search list is unlimited.
The domain directive is an obsolete name for the search directive that handles one search list entry only.
Umożliwia sortowanie adresów zwracanych przez gethostbyname(3). Lista sortowania jest podawana przez pary adresów IP i masek sieci. Maska sieci jest opcjonalna i domyślnie ma wartość naturalnej maski dla danej sieci. Adres IP jest oddzielany od maski sieci ukośnikiem. W polu tym można podawać do 10 par. Przykład:

sortlist 130.155.160.0/255.255.240.0 130.155.0.0
Pole to umożliwia modyfikację pewnych wewnętrznych zmiennych funkcji obsługi nazw. Jego składnia to:
options opcja ...

gdzie opcja jest jedną z następujących:

Ustawia RES_DEBUG w _res.options (działa tylko gdy glibc został zbudowany z obsługą debugowania; zobacz resolver(3)).
Ustawia próg liczby kropek, które muszą pojawić się w nazwie podanej do res_query (zobacz resolver(3)) przed wykonaniem początkowego absolutnego zapytania. Domyślną wartością jest "1", co oznacza, że jeśli w nazwie znajdują się jakieś kropki, to powinna być najpierw sprawdzona jako nazwa absolutna, bez dokonywania żadnych podstawień listy poszukiwania. Maksymalną wartością jest 15, większe wartości zostaną zmniejszone, bez wypisywania żadnych ostrzeżeń.
Sets the amount of time the resolver will wait for a response from a remote name server before retrying the query via a different name server. This may not be the total time taken by any resolver API call and there is no guarantee that a single resolver API call maps to a single timeout. Measured in seconds, the default is RES_TIMEOUT (currently 5, see <resolv.h>). The value for this option is silently capped to 30.
Ustawia liczbę prób wysyłania przez funkcję obsługi nazw zapytań do serwerów nazw przed poddaniem się i zwróceniem błędu. Domyślnie - RES_DFLRETRY (obecnie 2, patrz <resolv.h>). Maksymalną wartością jest 5, większe wartości zostaną zmniejszone, bez wypisywania żadnych ostrzeżeń.
Ustawia RES_ROTATE w _res.options, powodując wybór serwera nazw spośród wymienionych serwerów za pomocą algorytmu round-robin. Efektem tej opcji jest rozłożenie obciążenia zapytaniami wszystkich wymienionych serwerów nazw, zamiast odpytywania za każdym razem pierwszego z nich.
Ustawia RES_NOCHECKNAME w _res.options, co wyłącza sprawdzanie przez nowoczesne serwery BIND przychodzących nazw komputerów i nazw pocztowych niepoprawnych znaków takich jak podkreślenie (_), znaki nie-ASCII lub znaki sterujące.
Sets RES_USE_INET6 in _res.options. This has the effect of trying an AAAA query before an A query inside the gethostbyname(3) function, and of mapping IPv4 responses in IPv6 "tunneled form" if no AAAA records are found but an A record set exists. Since glibc 2.25, this option is deprecated; applications should use getaddrinfo(3), rather than gethostbyname(3).

Niektóre programy zachowują się dziwacznie, jeśli ta opcja jest włączona.

Sets RES_USEBSTRING in _res.options. This causes reverse IPv6 lookups to be made using the bit-label format described in RFC 2673; if this option is not set (which is the default), then nibble format is used. This option was removed in glibc 2.25, since it relied on a backward-incompatible DNS extension that was never deployed on the Internet.
Clear/set RES_NOIP6DOTINT in _res.options. When this option is clear (ip6-dotint), reverse IPv6 lookups are made in the (deprecated) ip6.int zone; when this option is set (no-ip6-dotint), reverse IPv6 lookups are made in the ip6.arpa zone by default. These options are available in glibc versions up to 2.24, where no-ip6-dotint is the default. Since ip6-dotint support long ago ceased to be available on the Internet, these options were removed in glibc 2.25.
Ustawia RES_USE_EDNSO w _res.options. Włącza to obsługę rozszerzeń DNS opisanych w RFC 2671.
Ustawia RES_SNGLKUP w _res.options. Domyślnie biblioteka glibc od wersji 2.9 równolegle odpytuje IPv4 i IPv6. Niektóre urządzenia serwerów DNS nie obsługują poprawnie takich zapytań i powodują błąd przekroczenia czasu oczekiwania na odpowiedź. Opcja ta wyłącza takie zachowanie i sprawia, że glibc odpytuje o IPv6 i IPv4 sekwencyjnie (kosztem pewnego spowolnienia procesu translacji nazw).
Ustawia RES_SNGLKUPREOP w _res.options. Mechanizm rozwiązujący używa tych samych gniazd do żądań A i AAAA. Część rozwiązań sprzętowych nieprawidłowo odsyła pojedynczą odpowiedź. Gdy tak się stanie, klient systemowy poczeka na drugą odpowiedź. Włączenie tej opcji zmienia to zachowanie, dzięki czemu jeśli dwa żądania z tego samego portu nie są poprawnie obsługiwane, to nastąpi zamknięcie oraz otworzenie nowego gniazda przed wysłaniem drugiego żądania.
Ustawia RES_NOTLDQUERY w _res.options. Ta opcja powoduje, że res_nsearch() nie próbuje rozwiązywać niejednoznacznej nazwy w sposób, jak gdyby była ona domeną najwyższego poziomu (ang. top level domain - TLD). Ta opcja może powodować problemy, gdy strona jako TLD ma "localhost", zamiast umieścić "localhost" jako jeden z elementów listy wyszukiwania. Opcja nie działa, jeśli nie ustawiono ani RES_DEFNAMES, ani RES_DNSRCH.
Ustawia RES_USEVC w _res.options. Wymusza użycie TCP do rozwiązywania nazw DNS.
Sets RES_NORELOAD in _res.options. This option disables automatic reloading of a changed configuration file.

Słowo kluczowe search systemowego resolv.conf można nadpisać dla danego procesu nadając zmiennej środowiskowej LOCALDOMAIN wartość będącą rozdzieloną spacjami listą domen poszukiwania.

Słowo kluczowe options systemowego resolv.conf można poprawić dla danego procesu nadając zmiennej środowiskowej RES_OPTIONS wartość będącą rozdzieloną spacjami listą opcji obsługi nazw (opcje opisano powyżej, pod hasłem options).

Słowo kluczowe i wartość muszą pojawiać się w tej samej linii oraz słowo kluczowe (np. nameserver) musi rozpoczynać linię. Wartość jest elementem następującym po słowie kluczowym i jest od niego oddzielona znakiem spacji lub tabulacji.

Linie zaczynające się od znaku średnika (";") lub hasha ("#") są traktowane jako komentarze.

PLIKI

/etc/resolv.conf, <resolv.h>

ZOBACZ TAKŻE

gethostbyname(3), resolver(3), host.conf(5), hosts(5), nsswitch.conf(5), hostname(7), named(8)

Name Server Operations Guide for BIND

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

13 sierpnia 2020 r. 4th Berkeley Distribution