Scroll to navigation

COSH(3) Linux - příručka programátora COSH(3)

JMÉNO

cosh, coshf, coshl - funkce hyperbolický kosinus

POUŽITÍ

#include <math.h>
double cosh(double x);
float coshf(float x);
long double coshl(long double x);

Linkujte s -lm.

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

coshf(), coshl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions return the hyperbolic cosine of x, which is defined mathematically as:


cosh(x) = (exp(x) + exp(-x)) / 2

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Při úspěchu tato funkce vrací hyperbolický kosinus x.

Pokud je x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x +0 nebo -0, je vrácena hodnota 1.

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno, je vráceno plus nekonečno.

Pokud výsledek přeteče, je vystavena chyba rozsahu a funkce vrací +HUGE_VAL, +HUGE_VALF, nebo +HUGE_VALL.

CHYBOVÉ STAVY

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na ERANGE. Je generována výjimka v plovoucí řádové čárce (FE_OVERFLOW).

ATRIBUTY

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Interface Atribut Hodnota
cosh(), coshf(), coshl() Thread safety MT-Safe

SPLŇUJE STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

CHYBY

V glibc 2.3.4 a dřívějších není generována výjimka (FE_OVERFLOW), když nastane přetečení.

DALŠÍ INFORMACE

acosh(3), asinh(3), atanh(3), ccos(3), sinh(3), tanh(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.13. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

22. března 2021