Scroll to navigation

fwide(3) Library Functions Manual fwide(3)

NAZWA

fwide - ustawia i określa orientację strumienia FILE

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
int fwide(FILE *stream, int mode);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fwide():


_XOPEN_SOURCE >= 500 || _ISOC99_SOURCE
|| _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

Gdy mode jest zerem, funkcja fwide() podaje bieżącą orientację strumienia stream. Zwraca wartość dodatnią, gdy stream jest zorientowany szerokoznakowo, tzn. gdy wejście/wyjście szerokich znaków jest dozwolone, a wejście/wyjście dla znaków typu char nie jest dozwolone. Wartość ujemna jest zwracana, gdy stream jest zorientowany bajtowo, tzn. gdy wejście/wyjście dla znaków typu char jest dozwolone, a wejście/wyjście dla szerokich znaków nie jest dozwolone. Zero jest zwracane, gdy strumień stream nie ma jeszcze orientacji; w tym przypadku następna operacja wejścia/wyjścia może zmienić orientację (na bajtową, jeśli będzie to operacja wejścia/wyjścia znaków typu char, lub na szerokoznakową, jeśli będzie to operacja wejścia/wyjścia szerokich znaków).

Raz uzyskana przez strumień orientacja nie może zostać zmieniona aż do zamknięcia strumienia.

Gdy mode jest różne od zera, to funkcja fwide() najpierw próbuje ustawić orientację strumienia stream (na szerokoznakową, gdy mode jest większe od 0, lub na bajtową, gdy mode jest mniejsze od 0). Następnie zwraca wartość określającą bieżącą orientację, jak opisano powyżej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fwide() zwraca orientację strumienia, po jej ewentualnej zamianie. Zwrócenie wartości dodatniej oznacza orientację szerokoznakową. Zwrócenie wartości ujemnej oznacza orientację bajtową. Zwrócenie wartości zero oznacza orientację nieokreśloną.

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001, C99.

UWAGI

Zapisanie szerokich znaków do strumienia zorientowanego bajtowo może zostać wykonane za pomocą funkcji fprintf(3) przy użyciu dyrektyw %lc oraz %ls.

Zapisanie znaków typu char do strumienia zorientowanego szerokoznakowo może być wykonane za pomocą funkcji fwprintf(3) przy użyciu dyrektyw %c oraz %s.

ZOBACZ TAKŻE

fprintf(3), fwprintf(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8