Scroll to navigation

VDIR(1) Användarkommandon VDIR(1)

NAMN

vdir — lista kataloginnehåll

SYNOPSIS

vdir [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Visa information om FILerna (aktuell katalog om inget anges). Sortera posterna alfabetiskt om ingen av -cftuvSUX eller --sort anges.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Bortse inte från poster som inleds med .
Lista inte underförstådda . och ..
Med -l, skriv ut författare för varje fil.
Skriv C:s specialkoder för ickegrafiska tecken.
Med -l, skala storlekar med STORLEK när de skrivs ut; t.ex., --block-size=M; se STORLEKSformat nedan.
Lista inte underförstådda poster som slutar på ~
Med -lt: sortera efter och visa ctime, (tid för senaste ändring av filstatusinformation); med -l: visa ctime och sortera alfabetiskt; annars: sortera efter ctime, nyast först.
Lista poster kolumnvis.
färga utmatningen NÄR; mer information nedan
Lista själva katalogerna, inte deras innehåll.
Anpassa utdata för Emacs dired-funktion.
Lista alla poster i katalogordning.
lägg till en indikator (en av */=>@|) till poster NÄR
Detsamma, med undantag av ”*”.
across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C
Som -l --time-style=full-iso.
Som -l, men skriv inte ut ägare.
gruppera kataloger före filer; kan utökas med en flagga --sort, men användning av --sort=none (-U) avaktiverar gruppering
I en lång listning, skriv inte ut gruppnamn.
Med -l och -s, skriv storlekar som 1K 234M 2G etc.
d:o, men använd potenser av 1000, inte 1024.
Följ symboliska länkar angivna på kommandoraden.
följ varje kommandoradsargument som är en symbolisk länk som pekar på en katalog
Visa inte underförstådda poster som matchar MÖNSTER (åsidosätts av -a eller -A).
hyperlänka filnamn NÄR
Lägg till en indikator med stil ORD till postnamn: none (standard), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F).
Visa indexnummer för varje fil.
Visa inte underförstådda poster som matchar skalMÖNSTER.
Använd som standard 1024-bytesblock för filsystemsanvändning; används endast med -s och för totaler per katalog.
Använd långt listningsformat.
När filinformation visas för en symbolisk länk, visa information om filen länken refererar snarare än för själva länken.
Fyll bredden med en kommaseparerad lista av poster.
Som -l, men lista numeriska användar- och grupp-ID.
Skriv ut råa postnamn utan citeringar.
Som -l, men lista inte gruppinformation.
Lägg till en /-indikator till kataloger.
Skriv ? istället för ickegrafiska tecken.
Visa ickegrafiska tecken som de är (normalfall utom om programmet är ls(1) och utdata är en terminal).
Omge postnamnen med citationstecken.
Använd citationsstil ORD för postnamn: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (åsidosätter miljövariabeln QUOTING_STYLE).
Sortera baklänges.
Visa underkataloger rekursivt.
Skriv allokerade storleken i block för varje fil.
Sortera efter filstorlek, störst först.
Sortera enligt ORD istället för namn: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width.
välj vilken tidsstämpel som skall användas för att visa eller sortera; åtkomsttid (-u): atime, access, use; tid för ändring av metadata (-c): ctime, status; ändringstid (standard): mtime, modification; födelsetid: birth, creation;
med -l avgör ORD vilken tid att visa; med --sort=time, sortera enligt ORD (nyast först).
Tid-/datumformat med -l; se TIDSSTIL nedan.
Sortera efter tid, nyast först; se --time.
Antag tabulatorsteg varje KOLUMN, inte var 8:e.
Med -lt: sortera efter och visa åtkomsttid; med -l: visa åtkomsttid men sortera alfabetiskt; annars: sortera enligt åtkomsttid, nyast först.
Sortera inte; lista poster i katalogordning.
Naturlig sortering av (versions)nummer i text.
Ange utmatningsbredd till KOL, 0 betyder ingen gräns.
Lista poster radvis istället för kolumnvis.
Sortera alfabetiskt efter posternas ändelser.
Skriv eventuell säkerhetskontext för varje fil.
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
-1
Lista en fil per rad.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Argumentet STORLEK är ett heltal och eventuell enhet (exempel: 10K är 10·1024). Enheter är K, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q (potenser av 1024) eller KB, MB, … (potenser av 1000). Binära prefix kan också användas: KiB=K, MiB=M, och så vidare.

TIDSSTILargumentet kav vara full-iso, long-iso, iso, locale eller +FORMAT. FORMAT tolkas som i date(1). Om FORMAT är FORMAT1<nyrad>FORMAT2, då används FORMAT1 för gamla filer och FORMAT2 för sena filer. TIDSSTIL med prefixet ”posix-” har effekt endast utanför lokalen POSIX. Vidare anger miljövariabeln TIME_STYLE standardstilen att använda.

Argumentet NÄR är som standard ”always” men kan också vara ”auto” eller ”never”.

Användning av färger för att särskilja filtyper är avslaget både som standard och med --color=never. Med --color=auto, skriver ls(1) ut färgkoder endast när standard ut är anslutet till en terminal. Miljövariabeln LS_COLORS kan ändra inställningen. Använd kommandot dircolors(1) för att sätta den.

Slutstatus:

0
om OK,
1
om smärre problem (t.ex., kan inte komma åt en underkatalog),
2
om allvarliga bekymmer (t.ex., kan inte komma åt kommandoradsargument).

UPPHOVSMAN

Skrivet av Richard M. Stallman och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/vdir>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) vdir invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

mars 2024 GNU coreutils 9.4