Scroll to navigation

VDIR(1) Kullanıcı Komutları VDIR(1)

İSİM

vdir - dizin içeriğini listeler

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

(Öntanımlı olarak içinde bulunulan dizindeki) DOSYAlarla ilgili bilgileri görüntüler. Ne -cftuvSUX seçeneklerinden biri ne de --sort verilmişse, abecesel sıraya göre listeleme yapar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

. (nokta) ile başlayan dosyaları gizlemez.

İsimlerinde . ve .. bulunan dosyaları listelemez.

-l ile birlikte her dosyanın yazarını basar.

Basılamayan karakterler için C tarzı öncelemlerini basar.

-l ile birlikte BOYUT baytlık bloklar kullanılır. Örnek: --block-size=M. Aşağıdaki BOYUT açıklamasına bakınız.

~ ile sona eren dosya isimlerini listelemez.

-lt ile birlikte dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar ve bu zamanı gösterir. -l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamanı gösterir. Aksi takdirde, dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre en yeniden en eskiye doğru sıralar.

Sütunlar halinde listeleme yapar.

Dosya türlerini ayırdetmek için renklendirme yapılıp yapılmayacağı belirtilir. KOŞUL olarak, never (asla), always (daima) (öntanımlıdır) veya auto verilebilir. Aşağıda KOŞUL açıklamasına bakınız.

Yalnızca dizinleri listeler, içeriklerini listelemez.

Emacs’ın ’dired’ kipi için tasarlanmış çıktı üretir.

Tüm girdileri dizin sırasıyla gösterir.

Liste girdilerine */=>@| göstergelerinden birini ekler. KOŞUL olarak, never (asla), always (daima) (öntanımlıdır) veya auto verilebilir.

Liste girdilerine * göstergesinin eklenmemesi dışında üstteki -F seçeneği gibidir.

SÖZCÜK olarak verilebilecek değerler ve karşılığı olan seçenekler: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C

-l --time-style=full-iso seçeneklerine eşdeğerdir.

Dosya sahibini göstermemesi dışında -l gibidir.

Grup sütununu göstermez.

Dizinleri dosyalardan önce gruplar. --sort ile etki arttırılabilir ama --sort=none (-U) gruplamayı devre dışı bırakacaktır.

-l ve -s ile birlikte boyutları kullanıcı tarafından kolay okunabilecek biçimde (1K 234M 2G vb.) gösterir.

Yukarıdaki seçeneğe benzer ama 1024 yerine 1000’lik katlar kullanılır (1 MB=1000KB kabul edilir, 1024KB değil).

Komut satırındaki sembolik bağlar takip edilir.

Hedefi dizin olan her komut satırı sembolik bağı izlenir.

Kabuk türü ŞABLON ile eşleşen girdiler gösterilmez (-a veya -A ile geçersiz olur).

Listedeki girdi isimlerine SÖZCÜK ile belirtilen tarzda gösterge ekler: none (öntanımlıdır), classify (-F), file-type (--file-type), slash (-p)

Her dosyanın düğüm indisini basar.

Kabuk türü ŞABLON ile eşleşen girdileri listelemez.

--block-size=1K ile aynıdır. Yalnızca -s seçeneği ile dizin toplamları için kullanılır.

Uzun liste biçimi kullanılır.

Bir sembolik bağın bilgileri gösterilirken, bağın kendisinin değil gösterdiği dosyanın bilgileri gösterilir.

Listeyi virgül ile ayrılmış girdiler halinde gösterir.

Kullanıcı ve grup isimleri yerine numaralarını göstermesi dışında -l gibidir.

Girdi ismilerini tırnak içine almadan basar.

Grup sütununu göstermemesi dışında -l gibidir.

Dizinlere / göstergesini ekler.

Basılamayan denetim karakterleri yerine ? basar.

Basılamayan denetim karakterlerini olduğu gibi gösterir (uygulama ls(1), çıktı bir uçbirim olmadıkça öntanımlıdır).

Girdi isimlerini "çift tırnak" içine alır.

>--quoting-style=SÖZCÜK
Girdi isimleri tırnak içine alınırken SÖZCÜK ile belirtilen tarz kullanılır: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape. QUOTING_STYLE ortam değişkenini geçersiz kılar.

Ters sıralama yapar.

Alt dizinleri ardışık olarak listeler.

Dosyaların kapladığı disk bloğu sayısını gösterir.

Dosya boyutuna göre en büyükten başlayan sıralama yapar.

SÖZCÜK ile belirtilen türde sıralama yapılır: extension (uzantısına göre -X), none (yok -U), size (boyuta göre -S), time (zamana göre -t), version (sürüme göre -v), width (genişliğine göre).

Zaman bilgisi gösterilirken değişiklik zamanı yerine SÖZCÜK ile belirtilen zaman kullanılır. Erişim zamanı için: atime, access, use. Değişiklik zamanı için: ctime, status. Oluşturulma zamanına göre: birth, creation.

-l ile birlikte SÖZCÜK gösterilecek zamanı belirler; --sort=time ile birlikte SÖZCÜKe göre (en yeniden en eskiye) sıralama yapılır.

-l seçeneği ile çıktılanann listede zaman belirtilen TARZda gösterilir. Aşağıda TARZ açıklamasına bakınız.

Değişiklik zamanına göre en yeniden en eskiye sıralama yapılır. Bkz: --time seçeneği.

Sekme durakları için 8 yerine, SAYI kullanılır.

-lt ile birlikte erişim zamanına göre ile sıralar ve bu zamanı gösterir. -l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve erişim zamanını gösterir. Aksi takdirde, erişim zamanına göre en yeniden en eskiye sıralar.

Sıralama yapılmaz; girdiler dizindeki sırasına göre listelenir.

Doğal sıralama, metin içindeki sürüm (version) numaralarına göre yapılır.

Ekran genişliği SAYI karakterlik kabul edilir.

Listeleme sütunlar halinde değil satıra dizilerek yapılır.

Abecesel sıralama dosya uzantısına göre yapılır.

Her dosyanın güvenlik bağlamı basılır.

Her çıktı satırı satır sonu karakteri ile değil, 0 baytıyla biter.

-1
Listeleme her satıra bir dosya yazılarak yapılır.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

BOYUT şu dizge ya da eşdeğeri olan tamsayılardan biri ile belirtilebilir: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 ve benzer şekilde G, T, P, E, Z, Y. Bibaytlık brimlerde kullanılabilir: KiB=K, MiB=M, vb.

Öntanımlı olarak, dosyaların türlerini ayırdetmek için renkler kullanılmaz. --color seçeneğinin değiştigesiz kullanımı --color=never kullanımına eşdeğerdir. Renkli kodlama sadece --color=auto ile ve standart çıktı bir uçbirime (tty) bağlı ise yapılır. Renkler LS_COLORS ortam değişkeninden alınır; dircolors(1) komutu kullanılarak bunlar kolayca LS_COLORS ortam değişkenine atanabilir.

Zaman belirten TARZ şunlardan biri olabilir: full-iso, long-iso, iso, locale, +BİÇİM. BİÇİM date(1) komutundaki gibi yorumlanır. Eğer BİÇİM, BİÇİM1<satırsonu>BİÇİM2 biçiminde verilirse, en yeni dosyalara BİÇİM2, daha eski olanlara da BİÇİM1 uygulanır. Eğer BİÇİM ’posix-’ ile başlıyorsa BİÇİM sadece POSIX yereli dışında etkin olur.

Çıkış Durumu

0
Başarılı

1
Küçük sorunlar (alt dizine erişememek gibi)

2
Ciddi sorunlar (komut satırı girdilerine erişememek gibi)

YAZAN

Richard Stallman ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/vdir>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) vdir invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0