Scroll to navigation

SORT(1) Polecenia użytkownika SORT(1)

NAZWA

sort - sortuje wiersze plików tekstowych

SKŁADNIA

sort [OPCJA]... [PLIK]...
sort [OPCJA]... --files0-from=P

OPIS

Wypisuje posortowaną zawartość wszystkich PLIKÓW na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

Opcje określające kolejność:

ignoruje początkowe znaki odstępu
bierze pod uwagę wyłącznie litery, cyfry i znaki odstępu
traktuje małe litery jak wielkie
porównuje według wartości liczbowej
bierze pod uwagę wyłącznie znaki drukowalne
porządek: (nieznane) < sty < ... < gru
porównuje liczby w formacie czytelnym dla ludzi (np. 2K, 1G)
porównuje zgodnie z liczbową wartością łańcucha
losowo, lecz grupuje identyczne klucze. Zob. shuf(1)
pozyskuje losowe bajty z PLIKU
odwraca porządek sortowania
sortuje zgodnie ze SŁOWEM: general-numeric - odpowiednik -g, human-numeric - -h, month - -M, numeric - -n, random - -R, version - -V
sortuje według liczb (numerów wersji) zawartych w nazwach plików

Inne opcje

łączy nie więcej niż LICZBA-POŁĄCZEŃ wejść naraz, w przypadku większej liczby używa plików tymczasowych
tylko sprawdza posortowanie wejście, nie sortuje
jak -c, lecz nie informuje o pierwszym nieprawidłowym wierszu
kompresuje pliki tymczasowe PROGRAMEM, dekompresuje tym samym programem, z opcją -d
odnotowuje część wiersza użytą do sortowania i ostrzega o dyskusyjnym sposobie użycia na standardowym wyjściu błędów
odczytuje wejście z plików o nazwach zakończonym znakiem NUL wypisanych w P, jeśli jako P podano -, to nazwy są odczytywane ze standardowego wejścia
sortuje za pomocą klucza; DEF-KLUCZA daje położenie i typ
łączy pliki posortowane wcześniej, nie sortuje
wypisuje wynik do PLIKU zamiast na standardowe wyjście
stabilizuje sortowanie, wyłączając porównywanie końcowe
określa ROZMIAR głównego bufora pamięci
używa SEPARATORA zamiast przejścia ze znaków niepustych do pustych
używa KATALOGU na dane tymczasowe, zamiast zmiennej $TMPDIR lub /tmp, opcja użyta wielokrotnie definiuje wiele katalogów
zmienia liczbę równoległych przebiegów sortowania na N

z opcją -c: sprawdza czy wiersze są unikalne
bez opcji -c: wyświetla tylko pierwszy z identycznych wierszy
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

DEF-KLUCZA ma następującą składnię: NR-POLA[.POZYCJA-ZNAKU][OPCJE],NR-POLA[.POZYCJA-ZNAKU][OPCJE] dla pozycji startowej i końcowej, gdzie NR-POLA i POZYCJA-ZNAKU są liczbami, liczonymi od 1, a pozycja końcowa jest domyślnie końcem wiersza. Jeśli nie podano opcji -t ani -b, znaki w polu są liczone od początku poprzedzającego odstępu. OPCJE to jedna lub więcej liter oznaczających opcje [bdfgiMhnRrV], które przesłaniają globalne opcje kolejności dla danego klucza. Jeśli nie podano klucza, jako klucz używany jest cały wiersz. Do diagnozowania niepoprawnego użycia klucza służy opcja --debug.

Po ROZMIARZE mogą występować następujące przyrostki mnożące: % - 1% pamięci, b 1 K 1024 (domyślnie) itd. dla M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q.


*** UWAGA ***
Lokalne ustawienia regionalne (locale) określone przez zmienne środowiskowe wpływają na kolejność sortowania. Proszę użyć LC_ALL=C, aby otrzymać tradycyjny porządek sortowania, który używa dosłownych wartości bajtów.

AUTOR

Napisane przez Mike'a Haertela i Paula Eggerta.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia programu prosimy poinformować przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

shuf(1), uniq(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sort>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sort invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2024 GNU coreutils 9.4